Veřejný dopis časů budoucích i minulých

 

Aby bylo vše správně pochopeno a nedošlo tak k nedorozumění, je zapotřebí porozumět procesům transformace. Udělejme si tedy rekapitulaci, co je proces Vzestupu. Naše těla (země) a mysl (možnosti dějů) jsou odděleny od plného vědomí, které my nazýváme nejvyšším Stvořitelem. Vzestup je tedy proces návratu, cesta k úplnému vědomí, do stavu kde není rozdělení dimenzí vyšších a menších, kde není čas vázající se na tělo a mysl, kde končí učení a rodí se vědění. Ve své podstatě je tento stav přímým a přirozeným projevem Stvořitele neboli prvotní esencí. Obrazně se skrze lásku (most synchronizace) spojí tělo, mysl a duch. Vyrovná se tak dluh karmy a přirozenost pak navrátí živoucí esenci věčnosti, do našich srdcí. Proto se všichni učíme lásce, hledáme tak uvědomění pro naši mysl, aby mohla přivést tělo do stavu věčného bytí. Protože i tímto procesem prochází matička Země, týká se tedy Vzestup nás všech. Ale uvědomte si, že nejsme jen ti, co se vezou na nebeských kolech osudu. Jsme svobodní kormidelníci na vlnách osudu, mající plnou zodpovědnost za své rozhodnutí a to jest nejvyšším učením. Skrze osobní svobodu nalézáme moudrost celého stvoření. Naše rozhodnutí tedy mění celý scénář Vzestupu, tím myslím dopad na okolí. Když mluvím o Vzestupu, každý se mně ptá, jak proběhne, jak to poznáme atd. Ve své podstatě má každý jedinec osobitý proces transformace a proto Vzestup proběhne pro každého jinak a možná i jindy, protože tento proces se týká času i prostoru. Každý si vytváří svojí verzi reality. Ve své podstatě je toto zaznamenáno v evangeliu, kdy Kristus říká: Stvořitel nepřijde hlavní branou, ale jako zloděj zadní brankou. Všimněte si spojitosti, když nemůže stvořitel skrze Svět (hlavní brána), tak přijde skrze naše svobodné srdce (zadní branka). Shrneme-li to, tak současná verze reality je výsledkem projevu stvořitele a našeho rozhodování neboli svobodné spolupráce. Uvědomte si, že jsme spolutvůrci celého vesmíru a to co se děje kolem nás je i náš výtvor.

 

Vraťme se tedy k nynějšímu stavu transformace. V poslední době jsme byli vedeni, jako kolektivní vědomí, k nalezení svého pravého Já, které jako jediné zná cestu k plnému vědomí. Naše pravé Já je vstupní branou k duchovnímu růstu, je svatou půdou pro růst rajské zahrady vědění.  Skrze něj objevujeme své místo v životě. Naše skutečné dovednosti pocházejí z plného vědomí Ducha. Mysleli jsme na otázky: odkud pocházíme, kdo opravdu jsem, jaký smysl naplňuje můj život. Všechno to co nás naplňovalo, vytvářelo zkušenosti k nalezení pravého Já. Každý si zde může zrekapitulovat, jestli se zamýšlel nad podobnými impulsy. Je jasně viditelné, že toto je celosvětový trend. Objevuje se velké množství technik a meditací, které nabízejí toto sebepoznání. Ale zde cesta nekončí, otevírají se nové možnosti duchovního uplatnění. Proto dalším úkolem pro tuto dobu je – Společenství – energie, učící o celistvosti, o plném vědomí (Stvořitel). Vše je řízeno prozřetelností Stvořitele a my si vybíráme, jestli budeme spolupracovat nebo ne. Toto společenství otevírá jen pravé Já…

 

Dříve v naší daleké minulosti, kdy vesmírní tvůrci vytvářeli tuto planetu, existoval prvotní stvořitelský paprsek neboli plné vědomí. Ten se skrze jejich svobodnou spolupráci rozděloval na jednotlivé paprsky vývoje. Čím více se paprsek rozděloval, umožňoval větší pochopení a poučení veškerého vývoje. Pro tuto tvorbu vytvořili také zemský portál - který ukotvoval stvořitelskou esenci do hmoty. Každý paprsek ochraňovala určitá hierarchie (neboli rod) bytostí, kde každý ztělesňoval určité duchovní nástroje neboli vzory pro vývoj. Ty měli za úkol vytvářet zde možnosti pro poznání celistvosti (plného vědomí, Stvořitele, prvotní jednoty). Tento portál byl již dávno zničen, nejspíše nedorozuměním a tudíž násilně. Rody se tak oddělily od společné práce na vývoji. Vznikly války o nadvládu Země. Proto Zasvěcenci věky věků zvěstovali obrodu, vzestup, neboli produchovnění těla i mysli skrze lásku. Každý kdo zaslechl jejich volání a probudil se, napomohl tak uvolnit část karmy vzniklou zničením portálu (společenství). Přichází doba, kdy se dokončuje tento portál a otevírají se klíče k pokladu života a tvorby. Nyní nás všechny čeká sjednocení skrze naše vnitřní já, objevení prastarého společenství. Jen skrze něj se sjednotí vzory pro vývoj a to ve hmotě (tělo), i v myšlence (možnostech).

 

 

 Vysvětlivky k určitým slovům:

 

                          Tělo - nejúžasnější vynález co znám

                         Mysl - ego, maya, iluze, to co v nás hodnotí a posuzuje

                       Láska - synchronizace, most k pravdě, prožitek bez hodnocení, cesta poznání

                    Pravé já - duchovní podstata vašeho vzniku, bod vaší existence, já jsem, vědomé bytí,                  

                                      přirozená přítomnost, pravda je taková jaká je.

              Plné vědomí - stvořitel – prvotní esence – pralátka vzniku vesmíru

Společenství jednoty - bytosti Grálu Poznání – Strážci vývoje – Spolutvůrci vesmíru – lidská bytost

 

9.10.2008 - Anchtetl

převzato z

  Zpět na obsah