SVĚTOVÁ MEDITACE:

Vzestup Duše Světa!

(foto od Sharon Maia Nichols)

ve středu 2. května 2001

v 18.00 hod.

Následující informace o připravované meditaci jsou podloženy informacemi předanými Archandělem Gabrielem.

Žijeme v období velikých změn. Nastal čas dalších změn a potenciálního léčení, který nepamatujeme za celé období zaznamenané historie. Dostáváme se do další fáze vývoje naší planety. Nastal čas léčení omezeného systému duality a patriarchální společnosti přesunem do energií pozvedající se duše v každém z nás.

Aby se léčení mohlo uskutečnit, musíme každý převzít zodpovědnost za svůj individuální život novým způsobem. Musíme též spolupracovat pro dobro celku... Společně můžeme vybudovat Ráj na Zemi.

Vítáme ty, kteří se již podíleli na Meditacích Dětí Světla! Doufáme, že vy, kteří se zúčastňujete poprvé, oceníte tuto událost a shledáte, že napomůže léčení ve vašem životě.

Nastal čas poslední iniciace planetárního Vzestupu.

Krátké shrnutí:V posledních letech se nacházíme v období nebývalého léčení a změn. Přesouváme se z jednoho stádia učení/zkušeností do další fáze. To se stává přibližně každých 2000 let, kdy se přechází z jednoho věku do druhého. Nyní končí věk Ryb a přesouváme se do Věku Vodnáře. Tento posun nám umožňuje zbavit se mnoha omezení, která jsme znali, do období Jednoty a Harmonie. Následující dva tisíce let bude spočívat v učení se mnoha způsobům jak integrovat vědomí duše do hmoty - zapojení naší lidské a božské části do vědomé zkušenosti!

Tento proces je ovlivňován mnoha energetickými posuny. My se na této stránce zaměříme na jeden z nejsilnějších. Od roku 1997 se účastníme série energetických akcelerací neboli iniciací na naší planetě. Tyto iniciace byly připodobněny modelu Krista, i když nejsou žádným způsobem spojeny nebo omezeny na určité náboženství. Jedná se o planetární posun, který nás všechny ovlivní. Jak již jsme se zmiňovali, muž jménem Ježíš se inkarnoval při posledním planetárním posunu vědomí (před 2000 lety), aby připravil planetu na následující období. Zasadil semínka možnosti stát se "celistvou" neboli Kristovskou bytostí. To je přesně to, co demonstroval svým životem. Proto říkal, "to co dělám já, budete činit i vy i ještě větší než já jsem udělal."

Zkrátka ukázal možnosti sjednocené spirituální lidské rasy, která se začíná nyní se vstupem do věku Vodnáře probouzet.

Tento posun neboli akcelerace těchto možností je vytvářen a rozšiřován otevřením určitých energetických vírů neboli bran. Tyto aktivace umožňují vysoce frekvenčním energiím přístup k určitým energetickým bodům okolo planety. První otevřela Velkou Pyramidu v Egyptě 23. ledna 1997 - při iniciaci Zrození.

Od roku 1997 jsme již prošli iniciacemi Zrozením, Křestem, Proměnou na Hoře, Sebezapřením, Ukřižováním/Zabalením (tři dny v hrobce pro přeměnu) a Vzkříšením. To znamená, že tyto energie byly vpuštěny neboli iniciovány do hlavních energetických center kolem světa. Nyní jsou integrovány a vstřebávány každým z nás, jak tyto energie zakotvujeme do naší zkušenosti, což vytváří vnitřní i vnější změny v našich životech.

Nyní jsme připraveni na finální etapu iniciačního procesu - poslední zasvěcení, Vzestup. To proběhne v období duben - květen, 2001. Cesta na tuto iniciaci nás povede do Egypta (kde v tomto období proběhne i závěrečná Světová Meditace).

Budeme mít velikou radost, když se k nám při této příležitosti připojíte! Při příležitosti každé iniciace jsme podnikli výpravu. Na www stránkách jsou obrázky a popis z každé cesty. Při této cestě tomu nebude jinak...

S každým krokem tohoto procesu se připojovalo více a více lidí z celého světa. Poslední iniciace se konala v říjnu 2000. To byl přechod, zrychlení, příprava energetického překlenutí mezi čakrou solar plexus a srdcem. Jedná se o propojení nižšího Já se srdcem - které je místem, kde přijímáme energii ducha. K této meditaci se připojilo více než 15 a půl milionu lidí!

Máme-li letos zajistit stejný léčivý účinek na náš svět, potřebujeme vaší pomoc a účast při této vzácné příležitosti.

Když se budeme všichni podílet na meditaci, a vy se připojíte k našim energiím/záměru v patřičném čase, můžeme doslova vytvořit jednotné pole léčivé energie kolem celé planety. Každý z nás je schopen to uskutečnit, neboť zapojení vaší energie, umožní zakotvení energie otevřeného energetického víru ať už jste kdekoliv. Společně  vytvoříme zkušenost, která bude sloužit pro dobro celku. Jeden za všechny a všichni za Jednoho!

Před tím, než se pustíme do popisu formy meditace, chceme připomenout, že Gabriel nám předal Přípravný Dech, který když uděláte před meditací, tak vám velmi pomůže v propojení nižšího a vyššího Já:

A-U-M tvoří tři zvuky, které energeticky spojují božskou trojici ve vás.

CVIČENÍ:

1. Udělejte si pohodlí a uvolněte se.

2. Zhluboka se nosem nadechněte a vydechněte ústy.

3. Pokračujte v tomto způsobu dýchání a začněte se napojovat na váš zvuk.

4. Jak vyslovujete tři hlásky A-U-M, zaměřte se na vytvoření tří samostatných mostů následovně:

A - představte si propojení 1. čakry (konec páteře) se 6. čakrou (třetí oko uprostřed čela).

U - představte si propojení 2. čakry (oblast pupku) se 4. čakrou (srdce).

M - představte si propojení 3. čakry (solar plexus) s 5. čakrou (hrdlo)

5. Pokračujte několik minut ve vytváření těchto energetických mostů ve vašem těle pomocí zvuku a dýchání.

 

Doporučená forma meditace:

Ve středu 2. května můžete tuto jednoduchou ceremonii/modlitbu provést sami nebo ve skupině..

Dodržte čas, aby se Invokace začala číst přesně v celou hodinu. Tím pádem budeme všichni říkat stejná slova a podobný záměr ve stejném okamžiku a to vytvoří mohutnou světovou rezonanci.

Doporučujeme, aby si každý účastník dopředu připravil svoji vlastní vizi léčení planety. Mnozí pak zaznamenali velmi silný zážitek a léčení.

Asi deset minut před začátkem sjednoťte energii skupiny. Můžete použít libovolnou metodu. My doporučujeme následující:

1. Spojte ruce, zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Představte si, že se spojujete s energií vašeho solar plexu, vdechujte nosem a vydechujte ústy. Nyní se stejným způsobem spojte s energií vašeho srdce a představte si, jak vyzařuje ve všech směrech. Nyní si představte, jak se tyto energie spojují a vytvářejí světelný most.

2. Jakmile jsou všichni zapojeni, uzemněni a soustředěni, vyšle každý světelný paprsek ze svého srdce k osobě sedící po jeho pravé ruce a otevře se paprsku, který k němu posílá osoba sedící po jeho levici. Dobře to funguje, když sedíte v kruhu. Jakmile se skupina propojí skrze srdce, propojte se stejným způsobem přes solar plexus.

Po zbývající čas se zklidněte.

3. Před stanoveným časem (18 hod = 10pm Universal Time), představte si planetu Zemi ve středu místnosti. Představte si ji vyrovnanou, harmonickou, plnou míru a jednoty. Každý ji pošle energii ze svého srdečního centra a vyplní ji léčivým světlem a připojí se k nám v Jednotě.. Pak si představte, že se k nám připojujete u Velké Pyramidy v Egyptě.

4. Ve stanovený čas nahlas přečtěte následující dvě invokace. Představte si, jak slova prostupují planetou a dále léčí!

Jedná se o stejné invokace, které jsme používali při našich předchozích meditacích, protože vytvářejí harmonii mezi mužskou a ženskou energií. První invokace je zaměřena na mužskou energii (ducha) zatímco druhá je zaměřena na ženskou energii (duši).

Doporučujeme, aby jste četli celá skupina nahlas ve stanovený čas podle vaší časové zóny. Síla mluveného slova uvádí záměr do pohybu nejsilnějším způsobem.

Velká invokace

Ať z bodu Světla v mysli Boží, proudí Světlo v mysl lidí.

Nechť Světlo sestoupí na Zem.

Ať z bodu Lásky v srdci Božím, proudí Láska v srdce lidí.

Nechť Kristus vrátí se na Zem.

Z centra kde je Vůle Boží známa, ať Záměr lidskou vůli vede.

Záměr, který Mistři znají a jemuž slouží.

Z centra které lidské plémě zveme, ať plán Lásky a Světla vzejde.

A zapečetí bránu za níž sídlí zlo.

Ať Světlo, Láska a Síla obnoví tento Plán na Zemi.

 

INVOKACE SPOJENÍ DUŠÍ

My jsme společenství duší. Neboť každý z nás je duše, mysl, vědomí a tělo žhnoucího a zářícího Světla. Jsme jak muži tak ženy, celiství a kompletní v našem bytí a přesto hluboce vnitřně spojení se všemi ostatními dušemi v celém Vesmíru.

Duše Jediného je dokonalá a my hrajeme svůj díl v procesu zdokonalování. Duše jediného se jakoby rozdělila a nyní se opět sjednocuje, tak jak my se opět stáváme celiství.

Jsme přesně tam, kde máme být. Máme přesně to co potřebujeme k následujícímu kroku na naší Cestě. A život nám neustále cestou předkládá nové příležitosti. Jsou to pouze příležitosti, ani dobré, ani špatné. Špatné je pouze naše označení pro takové zkušenost, kterým zatím nerozumíme nebo nejsme schopní je přijmout. Vše je součástí dokonalého zjevení velkého Plánu a my jsme partneři jeho uskutečňování. Zde a nyní se připojujeme k oslavě naší cesty odkrývající se lásky.

Neboť je jen Jedna Duše, jen jeden zvuk. Píseň písní, zvuk Duše je "Aum."

("Aum" - opakujeme třikrát)

Nechť všichni poznáme Lásku která všem přináší porozumění.

5. Až skončíte ještě chvíli v klidu poseďte, pak každý nahlas přečtěte váš osobní záměr léčení vašeho života i planety jako celku, nebo buďte prostě spontánní při vašem žehnání. Potvrďte jako skupina vždy každému jeho prohlášení slovy "Nechť se tak stane!"

Velmi důležitá poznámka - Buďte tvořiví a dobře se bavte!

Toto je příležitost zakusit Sílu JEDNOTY!

Další informace najdete na adrese Dětí světla

Požehnání Vám všem!


Zpět na obsah