Operace Terra (úvod)

30. června 1999

 

Na počátku byla tato planeta vytvořena s určitým záměrem: se záměrem cesty, jakou se bude její osud ubírat. Její tvůrci („elohim“ - skupina gigantických inteligentních bytostí, které spojily své síly k vytvoření této roviny reality) si představovali bohaté prostředí, kde se bude odehrávat hlavní téma planety: „hledání harmonie v rozmanitosti“. Avšak byly tu jiné bytosti, které viděly šanci vložit se do tohoto plánu – což se jim povedlo tak úspěšně, že původní plán návrhu planety byl úplně zničen a přetvořen na jiný program.

Pokaždé když se elohim vyjádřili v této realitě a promítli se do ní, se snahou obnovit původní plán a program, vetřelci podkopali jejich snahu a snažili se přesměrovat planetu ke svým cílům. Svět, který kolem sebe vidíte je výsledkem tohoto vzájemného ovlivňování. Je tu relativně málo lidí, kteří se drží původních plánů, založených na lásce k celé planetě i jejím obyvatelům a odpovědnosti. Většina lidí však řadí svoje vlastní zájmy nad zájmy celku a podílí se na destruktivně soutěživém chování, které vlastně ve výsledku zraňuje všechny a všechno.

Nyní je potřeba obnovit planetě původní plán osudu. Chování, které zničilo většinu její rozmanitosti a krásy bude ukončeno. Ti kteří dokáží naslouchat těmto slovům zachrání daleko více než jen sebe samé. Budou kandidáti na obyvatele Země poté, co planeta vzestoupí do svého krásného, oslavovaného stavu „Nové Země“ zvané Terra. Budou aktivní účastníci při vytváření Nebe na Zemi.

V relativně krátké době se odehraje spousta událostí, které byly prorokovány na dřívější dobu, ale byly pozastaveny, aby zprávy o změně mohly dorazit k co největšímu počtu potenciálních „rekrutů“. Nyní již nelze dále čekat, vše se musí „rozjet“, aby mohla planeta naplnit svůj osud.

            Všechno má svůj čas. „Sklízí se když úroda dozraje“ a nyní péměř započal podzim, takže je čas sklidit to, co jsme zaseli. Každá forma života měla mnoho tisíciletí k tomu, aby se vyvinula do své dnešní podoby. Mnoho živočišných a rostlinných druhů prostě odchází, protože pro to, aby tu zůstali, již tady prostě není podpora. Pokud se má něco zachovat, je třeba drastických akcí.

            Planeta nepotřebuje své životní formy. Je spousta planet kde jsou pouze nerosty. Od lidí je skutečná arogance hovořit o „záchraně planety“. Planeta by se klidně obešla sama. Ale planeta je bytost uvědomující si sebe samu a její duše má dohodu týkající se její inkarnace do hmotné reality. Souhlasila s tím, že bude hostit spousty forem života, s nimiž naváže vzájemné působení tak, aby se dodržela cesta určení celé planety. Dosud dovolila spostu zneužití svého těla, když trpělivě čekala než to lidským bytostem „dojde“.

            Bez vody, vzduchu a půdy Země by tu nebyl vůbec žádný život. I viry a bakterie potřebují vodu. Vše potřebuje hmotnou výživu, dokud to není schopno přímo manifestovat své potřeby z matrice vědomí, která podporuje a formuje fyzickou realitu. Ale lidské bytosti, ve své honbě za vlastním přežitím bez ohledu na jeho cenu, nevratně ničí samotnou strukturu, která jim dává život a udržuje jej. Lidský druh se staví do role soupeření se vším ostatním na této planetě: se zvířaty, rostlinami, ptáky, rybami i jinými lidmi : vykrádá, znásilňuje a drancuje planetu, na kterou absolutně závisí.

            Vše co lidé konzumují nebo používají pochází z naší planety: jídlo, oblečení, vzduch, přístřeší, auta i počítače. Všechny materiály, které lidé používají na vytváření svého zboží pochází z naší planety. Ale vraždění pokračuje dál, oceány jsou otrávené, lesy vykácené, voda se čerpá ze země, pokud nejsou srážky schopny uspokojit potřeby lidí.  Pokud toto nebude zastaveno, nic nezbude a lidé budou trpět strašným, plíživým úpadkem, jak budou mezi sebou bojovat o zbývající přírodní zdroje, kterých bude stále méně a méně. Příliš málo lidí se o toto zajímá. Zákonodárci plní své vlastní agendy, není žádná síla schopná to dosud změnit, i když už je celkem pozdě.

            Takže vás nyní varujeme,  ale dáváme vám i slib. Ti, kteří dokáží naslouchat, vědí, že klíč k lásce je ve vašem srdci. Láskou teď nemyslíme tu sentimentální, romantickou věc z vašich filmů a knížek. Láskou myslíme absenci strachu, důvěru v Tvůrce a ochotu obětovat svůj život za pravdu. Zanedlouho budou tyto vlastnosti jediné, které vám zajistí „vstupenku do ráje“. Vytváří se velká vlna změny, která spláchne všechny banální lidské incidenty – velká očišťující vlna která odplaví vše co není v souladu s určením této planety.

            Elohim jsou zde. Inkarnovali se do obyčejných lidských těl, aby sloužili jako „lidské hromosvody“, aby stáhli dolů a ukotvili energii potřebou pro změnu a aby asistovali s vytvářením nového věku. Bude zapotřebí evakuovat všechny kteří jsou určeni pro obývání Terry, protože čištění způsobí, že povrch Země bude nějakou dobu neobyvatelný. Evakuovaní lidé budou se svými těli přeneseni na jiné místo, kde se budou připravovat na kolonizaci Terry, Nové Země. Další informace se budou týkat detailů totoho procesu a nastíní vizi, takže ti, kteří umějí naslouchat ji podrží ve svých srdcích a myslích, takže jim to pomůže pochopit, proč k čištění musí dojít.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské zástupy

 

 

 

Stávání se lidskou bytostí

1. července 1999

 

To, čemu se na Zemi nyní říká „lidská bytost“ je ve skutečnosti hybridní tvor, vzniklý manipulací vetřelců. Na počátku byl vytvořen Adamický zárodek, který byl kompletní a plně zformován. Tato bytost byla stvořena jako správce libovolného světa na kterém se bude nacházet. V té době měla schopnost uvažování i schopnost lásky a schopnost se starat o jiné bytosti a věci. Měla unikátní genetický vzorec který jí umožňoval plný přístup do vyšších dimenzí a k moudrosti uložené v Akaše, Síni záznamů.

            Vetřelci pocházeli také z tohoto zárodku, ale objevila se úchylka: nějakým způsobem byla schopnost milovat a starat se o ostatní překroucena a byla nahrazena pocitem odloučení, který vedl ke strachu. V tomto stavu strachu bylo všechno a všichni vnímáno jako nepřítel, jako něco co znamená hrozbu a proto musí být ovládnuto.

            Z tohoto původního zkreslení designu adamického plemene se začala odvíjet temná spirála a začala rušit Světlo od Zdroje/Tvůrce. Začala se rozšiřovat po mnoha Otcových světech a kam přišla, tam vytvořila chaos.

           Životní síla je v principu síla uspořádávající. Působí proti entropii. V každém systému platí, že jestliže systém neudržuje nějaká energie, rozpadne se a vrátí se do primitivnějšího stavu. V každém systému je uspořádávající síla, jinak by nemohla existovat forma. Imperativem (=příkazem) evoluce je směřování k větší složitosti, k více komplexním systémům. Síla entropie působí proti evoluci. Posouvá systémy od složitějších k jednodušším formám. Z tohoto úhlu pohledu můžeme sílu řádu a sílu entropie vidět jako síly, které jsou protikladné, vzájemně se vyrovnávají a doplňují. Jestliže jsme nazvali sílu řádu silou života, můžeme o síle entropie přemýšlet jako o „síle smrti“, protože vše je vědomé a myšlenka tvoří.

            Když se podíváme na činnost vetřelců vidíme, že stojí proti životní síle. Jejich hlavními aktivitami jsou neshody a soupeření místo spolupráce, což vede ke zhroucení každého systému, do kterého vetřelci úspěšně proniknou. Jejich hlavní zásada je „vlastní osoba nade vše“, zatímco Adamický zárodek byl vytvořen k tomu, aby sám sebe viděl v kontextu Všeho.

Tvůrce navrhl Stvoření tak, aby Jej zrcadlilo a vyjadřovalo. Stvořitel je zdrojem životní síly, organizujícím elementem v matrixu Mysli, který dává myšlenkám tvar.  Vetřelci pokřivili původní plán a my máme nyní obnovit vše do původního božského tvaru. V případě Země to v tomto čase znamená obnovit planetu a její životní formy podle původního záměru – podle originální vývojové cesty.

            Opravdoví lidé jsou ve Stvoření speciálním případem. Sdílí se Stvořitelem spoustu Jeho aspektů. Jestliže se Země bude vyvíjet podle svého plánu, projeví se jako „Zahrada“ této Galaxie. A opravdoví lidé se budou chovat jako „Zahradníci“, v souladu se svou správcovskou rolí. Protože Operace Terra je tu k tomu, aby Zemi navrátila na cestu jejího určení, lidské bytosti musí také obnovit svůj původní program: stát se skutečnými lidmi.

            Co to znamená? Abychom porozuměli odpovědi na tuto otázku, musíme se podívat na to, co se změnilo. DNA, která obsahuje kódy pro všechny tělesné funkce a procesy, musí být obnovena a pozvednuta na svou původní frekvenci Světla. „Stíny“ vrhnuté vetřelci musí být očištěny a vymeteny ze systému, stejně jako všechny entropické myšlenkové formy odloučení, nemoci a smrti musí být odstraněny ze šablony buněčné paměti, která je obsažena v DNA. Ty části DNA, které byly deaktivovány, musí obnovit svou plnou funkcionalitu, která s sebou nese dar úplného uvědomění sebe sama. Jestliže někdo dokáže vidět světelná těla živých tvorů, uvidí také síť jemných světelných vláken, která propojuje všechny věci a spojuje je se Zdrojem. Tato spojení probíhají přes subtilní energetické kanály v těle – akupunkturní meridiány, nebo čakry a nádí jak to nazývají kultury založené na sanskrtu.

            Obnovení funkcí energetických kanálů vyžaduje očištění. To znamená aplikaci určitých frekvencí světla a zvuku k opravě „přerušených spojení“. Je sice pravda, že hodně léčitelů používá technologie zvuku a světla, ale léčivý prostředek, který je potřeba k obnovení a vzkříšení všech životních forem na Zemi (včetně lidských bytostí) přesahuje schopnosti i těch nejnadanějších léčitelů. Rozsah operace je prostě příliš velký pro jakéhokoli jednotlivce či organizaci. Přijde čas, kdy bude na Zemi více světla a zvuku než v minulosti. To způsobí, že bude odstraněno vše, co není v souladu s původním plánem planety a životních forem na ní. Možná znáte čištění ultrazvukem, což je k tomuto procesu dobré přirovnání.

            Při čištění ultrazvukem se šperk ponoří do vany s čistícím roztokem. Roztokem se pohybují zvukové vlny o vysoké frekvenci tak, že nečistota odpadne a klenot zůstane netknutý. Je to precizní a bezpečná metoda a neovlivní nic jiného než špínu která je „zažraná“ do šperku.

            Každá bytost je klenotem v koruně Tvůrce. Stvořením se šíří příkaz, že musí být obnoven původní plán. Podle toho budou všechny aspekty Stvoření, které nejsou v souladu s původním plánem, změněny. V tomto případě jsou deformace koupány v Lásce a vysokofrekvenčním zvuku, který odstraní veškerou „špínu“ která brání klenotu v odrážení Světla od Tvůrce.

Energie Zdroje je příliš silná na to, aby mohla být použita přímo. Musí být transformována systémem „čoček“ a „transformátorů“,  stejně jako elektrická energie projde transformátory, než může být použita zařízeními v domácnosti. Energie je zeslabována a zjemňována dokud nedosáhne úrovně, kdy může být použita ke svému účelu aniž by zničila svůj cíl.

Nazvali jsme tuto zprávu „Stávání se lidskou bytostí“. Vybrali jsme tento titulek tak, abyste vy, čtenáři, pochopil co se s vámi děje. Vy a všechny bytosti na planetě dostáváte „lázeň Lásky“ již mnoho let. Ta se po dlouhý čas zesiluje geometrickou řadou. Pokud znáte geometrickou řadu, tak víte, že efekty jsou zpočátku téměř neznatelné, ale jak se násobky na sebe kupí, každý krok spirály je silnější a silnější. Například 2 x 2 = 4 a 2 x 2 x 2 = 8 , tedy dvojnásobek prvního kroku. Ze 4 na 8 – to není moc velká změna. Ale po osmi krocích je výsledek 256,  128-násobek původního čísla. Další krok je 512, pak 1024 a tak dále. Vidíte, že změny jsou napřed relativně malé, ale každý další krok se stává více masivním. Kdybyste to měli nakreslit jako křivku, viděli byste, že po určitém kritickém bodu jde křivka skoro rovnou vzhůru, k nekonečnu.

To je bod, ve kterém se nacházíte v době předávání této zprávy. Jste v „kritické zóně“ a energie kolem vás se zvyšuje tak rapidně, že vidíte efekty i kdybyste nechtěli. Jestliže se podíváte na televizi, noviny nebo časopisy, všechny budou spokojeně tvrdit „všechno je jako vždycky“. Jsou tu nějaké „hrboly na cestě“ jako školní děti které vezmou pušku a zabijí další školáky, zvláštní počasí, záplavy, lesní požáry a intenzivní bouře. Ale co není ve zprávách je to, že se mění sama podstata reality. To zabíjení je pouze SYMPTOM toho, co se děje. Všechno co se nedrží původního plánu je spláchnuto ze Země pryč. Tato chování jsou symptomy skrytých šablon smrti a nemoci, které pracovaly „pod pokličkou“ dlouhou dobu. Toto všechno skončí, ale musí se to dostat na povrch, jako hnis který se vylije z rány když se rána otevře a zevnitř zahojí.

Lidé si začali všímat, že se děje něco zvláštního. Možná se o tom bojí mluvit, nebo jsou zaměstnáni aktivitami, které jim od toho odvádějí pozornost. Rozptylují se a starají se o všelijaké věci, ale skutečná starost je pod povrchem, hryzá v jejich nitru. „Co se děje?“ lámou si hlavu, ale protože nemluví s ostatními, neví že ostatní zažívají totéž. Vaše média vás různým způsobem BAVÍ. Pamatujete na starověký Řím? „Chléb a hry.“ Tímto způsobem udržovali masy, aby se nebouřily. Byly syté a bavené. Ale římský „circus“ neměl nic společného s klauny a cukrovou vatou. Postavili v boji člověka proti člověku, člověka proti zvířeti. Dnes to není o moc odlišné.

Ale teď to jejich „chléb a hry“ nebude stačit. S navršením většího množství Světla a Zvuku budou věci intenzivnější: tak intenzivní, že zábava vybledne do pozadí a lidé se budou snažit vyrovnat s obrovskou vlnou změn která bude čistit planetu. Trochu je to vidět na rychlosti změny vašich počítačových technologií, ale to je jenom letmý náhled míry změny která nastává. Jak jsme již řekli, je to geometrická řada. Je to spirála, která bude čím dál strmější a bude se stále zrychlovat.

Někteří lidé se nebudou chtít změnit. Určitě znáte takové, kteří budou raději bojovat než se přizpůsobit. Budou odporovat změně v takovém rozsahu, že doslova zemřou. Hodně lidí si vybere tuto cestu. Když takovou smrt uvidíte, není to ničí „chyba“. Bylo to v jejich plánu celou dobu. Jejich duše učinila toto rozhodnutí předtím než vstoupila do těla. Jednoduše opustí pozemské tělo a vezmou si jiné, takže budou pokračovat ve svých „lekcích“. Nic zvláštního. Něco podobného jste kdysi udělali také.

            Jiní uvítali změnu už před lety. Naučili se lekci „odevzdání“. Místo boje se rozhodli AKCEPTOVAT směr svého života a AKCEPTOVAT důsledky této změny. Neuvidíte je v televizi ani v časopisech. Jsou vlastně neviditelní, ale jsou již skoro připraveni objevit se na jevišti světového dění. Připravovali se na to dlouhou dobu, takže budou první kteří budou manifestovat formu „pravého člověka“. Budou pomáhat ostatním AKCEPTOVAT nutnost změny a budou se snažit, aby přechod byl co nejhladší.

            Množství lásky které je vám k dispozici je ohromující. Je tolik bytostí na všech úrovní Tvůrcova království které jsou připraveny vám pomáhat s přechodem. Udržují otevřené portály takže je k vám posíláno více a více lásky. Kdybyste je mohli vidět a věděli kolik je těch kteří vám pomáhají, museli byste se vypořádat s mnoha emocemi z myšlenky, zda si zasloužíte takový dar. To je kvůli stínům ve vás, které vás přesvědčují o vaší malosti a slabosti. Vetřelci vás vytvořili/změnili takovýmto způsobem, aby vás mohli použít ke svým účelům.

Ale vy jste klenot v koruně Stvoření. Poskytli jsme vám vysokofrekvenční zvuk který očistí vše co by vám bránilo zářit a odrážet Světlo Tvůrce. Koupeme vás ve virtuálním oceánu Lásky. Vše co je třeba je ODEVZDAT SE a AKCEPTOVAT tento dar. Vaše myšlenky o malosti a slabosti budou muset zemřít, abyste se stali „opravdovými lidmi“. Budete muset AKCEPTOVAT informace, které do vás vplouvají přitom jak se vaše světelná vlákna znovu napojují na Zdroj. Budete se muset vyrovnat se svými pocity, když zjistíte, že většina toho, co jste pokládali za důležité bylo součástí „Velké Lži“. Ale máte spoustu pomocníků. „Uvolněte se a otevřete se Bohu“ („Let go and let God“) je dobré heslo, které vyjadřuje stupeň odevzdání kterého musíte dosáhnout.

            Definovali jsme Lásku jako absenci strachu, důvěru v Tvůrce a ochotu obětovat svůj život za pravdu. Prosíme vás abyste se dostali do vašeho pravého stavu, založeném na definici lásky, abyste odvrhnuli stud a pocit viny a přijali lásku, kterou vlastně v jádru jste. Jsme tu abychom vám pomáhali.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské zástupy.

 

 

 

O vykořenění strachu

2. července 1999

 

V této zprávě vám vykreslíme obrázek toho, co se nyní odehrává na planetě Zemi. Je tu mix energií, kvůli aktivitám vetřelců. Byl nám přidělen úkol oddělit vetřelce od sebe a zajistit aby se každý dostal na své správné místo určení. Jestliže uvidíte, že se dějí zvláštní věci –mohli byste je nazvat „zázraky“ – tak vězte, že jsme to my a takhle pracujeme „v zákulisí“.

            Schémata počasí se velmi dramaticky změnila. Můžete to vidět: sucha, povodně, hurikány a počasí, které není typické pro probíhající roční období. Ale to je jen způsob, jakým se planeta zbavuje veškteré negativity, kterou absorbovala z činů a myšlenek lidí, kteří se na ní nachází. Pouze „se otřepává“ z nakumulované špíny lidské aktivity, aby mohla sama zvýšit svoji frekvenci a setkala se se svým osudem.

            Bude „se oklepávat“ i jinými způsoby. Bude mít „horečku“, s pomocí slunce, které udělá s povrchem planety to samé jako horečka s tělem člověka nebo zvířete. Účelem horečky je vypálit všechny vetřelce (v případě horečky u člověka nebo zvířete by tomu odpovídaly baktérie, viry nebo jiné škodlivé proteiny) a obnovit rovnováhu, homeostázi. Schémata počasí jsou první symptomy toho, jak se nemoc Země začíná čistit a léčit.

Tento proces bude mít ještě další symptomy. Budou tu sopečné a geotermální erupce, stejně jako se na kůži vytvářejí vředy pro eliminaci toxinů. Budou tu zemětřesení, jak se Země bude otřásat od akumulovaného napětí mezi různými jejími částmi. Bude bombardování slunečním větrem a také efekty pásma energií, kterými vaše sluneční soustava bude procházet. Všechny tyto věci budou současně spolupracovat, aby zajistily potřebné čištění, které je potřeba, aby Země mohla vzestoupit a dosáhla svého postavení Terry.

V těchto časech bude všechno na Zemi trpět těmito efekty. Nebude žádný způsob jak tomu zabránit. Ti kteří mají umělé (člověkem vytvořené) prostředky k ochraně je brzy ztratí. Všichni a všechno bude ovlivněno. Avšak bude tu pomoc pro ty, kteří se obrátí do svého nitra a budou hledat pomoc tam. Uvnitř každého z vás je centrum, které vám umožňuje spojit se se Zdrojem. Je ho spíše cítit než vidět, protože je neviditelné pro fyzické smysly, ale je tam. Ti z vás, kteří meditují, ví, jaké to je. Není lokalizované v žádné části vašeho těla. Spíše je to pocit expanze a komfortu. Jestliže pravidelně nemeditujete, teď je dobrý čas, kdy s tím můžete začít. Jednoduše sledujte svůj dech jak plyne dovnitř a ven a jestliže vaše myšlenky odběhnou, nenásilně je přiveďte zpět k dechu. Nepotřebujete žádnou další techniku. Pomáhá meditovat na tomtéž místě a v tutéž dobu každý den, aby se z obracení se do nitra stal zvyk. Tímto způsobem budete nejen schopni přijímat vedení a vycítit co je pro vás to pravé, ale taky se budete rovnat, abyste mohli přijímat nové informace, které začnou přicházet až budou světelná vlákna znovu napojena na Zdroj.

Pamatujte si, není žádný způsob, jak se připravit na to, co přijde. Jesliže si myslíte, že to můžete ovládat, odstřihnete se od proudu informací, které k vám přicházejí z vyšších zdrojů. Vaše ego je naprogramované k zajištění přežití vašeho těla. Je stimulováno strachem. Vaše meditační praxe je místem, kde můžete najít „bezpečné útočiště“, kde budete pouze naslouchat. Nemůžete se připravit na něco, o čem ani netušíte jak a jestli vůbec to přijde. Nevíte kdy, kde ani jak se budete muset vypořádat s těmito přicházejícími změnami Země. Jestliže jste připojeni ke Zdroji, budete vedeni k tomu, co dělat. Jestliže budete vedeni svým strachem, budete dělat špatná rozhodnutí a sklidíte co zasejete tak, že zažijete vše, čeho se bojíte. Přitáhnete si to principem rezonance.

Vystrašili jsme vás? To je dobře. Jakmile si uvědomíte strach, máte možnost jít k jeho kořenům a vykořenit jej. To je součást „smlouvy“, součást vaší práce. Jestli si vzpomínáte, definovali jsme lásku jako absenci strachu, důvěru v Tvůrce a ochotu položit svůj život za pravdu. To vše jde ruku v ruce. Buď jste v lásce, nebo ve strachu. Tuto volbu si musíte pokládat každý okamžik. Když probíhá porod, bolesti přicházejí častěji a častěji, jak se okamžik porodu blíží. Jak jsme již řekli, dostáváte se do kritického bodu, kdy se rychlost a frekvence změny zvyšuje exponenciálně až do nekonečna. Nezapomeňte dýchat. Dejte svému času na meditaci (či „chvíli klidu“) nejvyšší prioritu, takže můžete začít mýtit ty oblasti strachu, které vám zbyly. Pouze ti s láskou –ne strachem- ve svém srdci budou pozvednuti. Vibrace strachu budou nekompatibilní s novou Zemí – Terrou. Na Teřře nebudou nemoci, smrt ani stárnutí. Všechny tyto neduhy jsou výsledkem potlačovaného, nevyjádřeného strachu.

 Nejzákladnější strach je strach ze smrti. I přes hojné výpovědi těch, kteří byli „u bran smrti“ a vrátili se aby o tom mohli podávat svědectví, strach ze smrti představuje základ jakéhokoli jiného strachu který máte. Většina relativně slabých strachů je spojena s obavou být neakceptován ve společnosti, ať už jakýmkoli způsobem. To je spojeno s ostrakismem (viz dějiny starého Řecka – pozn. překl. ) : primitivní kultury vyobcovaly nežádoucího jedince a ten pak zemřel hlady nebo kvůli nedostatku podpory společností. Tento strach zmizí když se budete cítit spojení se Zdrojem. Máte v sobě veškerý potřebný komfort a důvěru, takže nejste ovlivněni vnějšími okolnostmi. Najděte ostatní s podobným způsobem myšlení a pravidelně spolu meditujte. Pomohou vám v posílení pocitu, že jste částí většího hnutí, hnutí míříciho zpět ke Zdroji.

Mluvili jsme o vetřelcích a o tom, jak se pletli do plánu této planety a všeho co na ní je. Tyto jednoduché praktiky vás osvobodí od slepého akceptování toho co vetřelci udělali: Nebude to vypadat jako že děláte hodně, ale jde o nejzazší vzpouru: možná znáte rčení: „jak nahoře, tak i dole“. Jeho druhá část je „jak uvnitř, tak i venku“. Když budete chtít, aby byl svět pro vás bezpečný, musíte si vytvořit bezpečí ve svém nitru. Uvědomte si, že změna musí přijít „zevnitř“ než se reflektuje „venku“.

            Všichni máte potenciál stát se bojovníky pravdy. Pravda je že nemusíte zemřít, že můžete žít dlouhý a produktivní život, který vás naplní v každém ohledu  že jste nikdy nebyli a nikdy nebudete odpojení od Zdroje. Kristus vás nikdy neopustil, takže se nemůže „vrátit“. Čekání na „příchod“ které je ve všech tradicích po celém světě je spíše výrazem pocitu odloučení, „odstřihnutí“, než připojení. Ten „příchod“ hovoří o TOBĚ, o tom že TY si znovu uvědomíš kdo doopravdy jsi (projev, vyjádření Tvůrce) a TVŮJ návrat k tvé pravé přirozenosti. TY jsi „druhý příchod“, protože je tvým osudem vrátit se tam, kde jsi byl(a) předtím. Všechny věci o tom, že musíte mít nějakého „Spasitele“ který je jiný než vy jsou součástí Velké Lži. Je pouze jeden Zdroj. Je pouze jeden život, který se žije skrz různé projevy, součásti Tvůrce. Jsi zároveň část i celek Tvůrce. Ke Tvůrci se můžete dostat ze svého nitra a když jste dosáhli jednoty s Tvůrcem, víte kdo jste.

Necháme vás nyní v míru a s požehnáním, zase k vám budeme promlouvat.

 

Amen, my jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Podpora vašeho přechodu

3. července 1999

 

Dnešní zpráva je o různých „branách“ které vedou z této jedné sdílené reality, kterou vnímáte jako svůj domov. Je pravdou, že všichni nyní vidíte jeden obraz, ale to se postupně změní. Nejdříve to nebude znatelné, ale bude to nabývat na patrnosti v průběhu času.

Největší množství lidí projde portálem kterému říkáte „fyzická smrt“. Není pravda, že „zemřou“, ale bude to tak vypadat pro ty, kteří zůstanou ve trojrozměrném světě. Jednoduše vyjdou ze svých těl do jiné roviny reality, která je normálně neviditelná pro ty na „druhé straně“ hranice mezi rovinami.

Ostatní zažijí něco trochu jiného. Relativně malé množství lidí splní kritéria pro přesun na Terru. To jsou ti, které evakuujeme v jejich fyzických tělech. Ostatní si stále budou myslet že žijí na stejné planetě Zemi jako předtím, ale dojde k rozdělení realit, takže se objeví různé časové linie. Každému člověku na dané časové linii bude připadat, že hodně lidí prostě zmizelo. Ale bude se dít tolik různých neobyčejných věcí, že si těchto zmizení nebudou moc lidé všímat. Budou příliš zaneprázdnění vypořádáváním se se životem „tady a teď“. Budeme mluvit pouze o tom, co zažijí ti, kteří půjdou na Terru. To je náš zájem v těchto zprávách, i když víme, že publikum, ke kterému hovoříme je velmi, velmi malé.

Mezi těmi, kteří sdílejí stejnou cestu osudu, se vytvoří propojení. To se bude dít ve všech časových liniích. Podle principu rezonance – „vrána k vráně sedá“. Každý bude potkávat úplně cizí lidi, se kterými se bude najednou cítit jako doma. S ostatními, třeba s těmi, které jste potkávali v minulosti, si budete připadat, jakobyste hovořili jiným jazykem.

Ve skutečnosti hovoříte jinou řečí. Jazyk je založen na symbolech a různé kultury mají různé systémy symbolů. Každá skupina se bude více a více odlišovat od ostatních. Budete se cítit „přitahování“ nebo „odpuzování“. Někteří lidé se vám začnou hodně líbit a u jiných budete naopak cítit odcizení. Budete je mít buď „rádi“ nebo cítit nezájem až odpor. Nebudete k nikomu „neutrální“. I když se žije jen JEDEN ŽIVOT, jsou tu aspekty jedinečnosti různých výrazů tohoto jednoho života, takže je tu tendence seskupit se do velkých „rodin“ spíše než ztotožnění se se všemi lidmi.

Lidé, kteří jsou určeni pro Terru, budou silně rezonovat s těmito zprávami. Pod slovy je tu silná vibrační signatura, která spustí reakci „toto je pravda!“, i když úplně přesně nepochopíte to co tu říkáme. Buď zjistíte, že říkáte „ano!!!“, nebo budete zprávami znechuceni – nic mezi tím.

Ti kteří půjdou na Terru budou přitáhnuti k těmto zprávám ve třech vlnách. První vlna jsou vůdci, ti, kteří se na úrovni duše rozhodli být mezi architekty a tvůrci nového světa. Jsou pro tento úkol vybaveni vlastnostmi od své duše. Všechna tato rozhodnutí jsou učiněna na úrovni duše. Toto musíme zdůraznit. Není to tak, že by si člověk „vydělal“ právo jít na Terru. Rozhodl se pro to jako součást arény vyjádření a zkušeností, kterou si vybrala jeho duše. Opravdová „svobodná vůle“ existuje právě na úrovni duše, kde je všechno známo. Chtít po člověku s páskou přes oči, aby naplánoval svůj vývoj by bylo pošetilé a každý, kdo je v těle a nedosáhl permanentního stavu Jednoty se Zdrojem, má vlastně pásku přes oči. Jenom ti, kteří jsou plně probuzení a vyrovnaní se svojí duší, mají dostatek moudrosti, aby mohli činit rozhodnutí. Ještě nejste plně probuzeni k vědomí, ale budete, než skončí současné přechodné období.

Abyste mohli jít na Terru, musí z vás být odstraněno vše co není na potřebné vibrační úrovni. Jak se vám bude zvyšovat frekvence, budete schopni  přistupovat k čím dál vyšším úrovním existence. Bude to vypadat zvláštně, protože vyšší reality nejsou tak „pevné“ jako ta na kterou jste ve své současné formě zvyklí. Jsou více „tekuté“, nejsou tam pevné hranice. Jestliže jste někdy četli dobré dílo napsané metodou „automatického psaní“ nebo měli „lucidní sen“ (toto je terminus technicus –pozn. překl.) kde každá vědomá myšlenka ovlivnila vaše okolí, víte alespoň přibližně o čem mluvíme.

Takže budete zažívat dva rozdílné ale současné procesy: odstraňování všeho, co není kompatibilní s Terrou, a vývoj událostí, které tvoří takový způsob jednání, který je v souladu s žitím „tady a teď“ na vyšší úrovni reality. Budou vám připadat zvláštní, ale když nezapomenete dýchat a opustíte všechny své představy o realitě, bude to pro vás lehčí.

            Na Teřře budete pracovat a myslet jako „začátečníci“. Budete průběžně tvořit, bez odkazu na to, co se stalo předtím a bez nějakého plánu, kam se půjde potom. Každá činnost je zároveň výsledkem přechozí akce a původem, zárodkem následující. Každý okamžik v sobě obsahuje vše, co je třeba k jeho naplnění, ale bez vnější reference na nějaký směr, kterým se ubíráme. Vaší metodou bude vytváření reality vedené pouze vaší zvědavostí. Bude to vypadat, jako kdyby tam byl nějaký neviditelný prst, který bude stále ukazovat „tudy, tudy, tímto směrem“.A vy půjdete tím směrem bez váhání, protože budete mít dobře vyvinutý vnitřní smysl, kterým budete cítit, co je správné. Nebudete se ptát, kam to vede, nebo jaké budou následky těch činů. Budete plně vědomým, plně důvěřujícím bodem uvědomění, který stále sám sebe objevuje bez toho, že by věděl kdo je nebo co má v plánu.

Není to příliš odlišné od toho, na co jste zvyklí. Čím dále jdete na duchovní cestě, tím méně konkrétní a jednoznačné je vaše vnímání sebe sama. Odhodíte veškerý nastřádaný „tréning“ určující čím byste měli být a místo toho se stanete nevinnými jako nezkažené dítě, totálně autentičtí každým okamžikem, který budete prožívat.

Říkáme vám to, abyste si nemysleli, že je něco špatně, když vás začne opouštět paměť a když budete mít problémy pamatovat si věci související s časem, minulostí a budoucností. Budete méně plánovat, protože když to zkusíte, okolnosti se změní a vy si uvědomíte, že je pošetilé snažit se uhodnout kam povede další zatáčka na cestě. Bude to tak, jak to má být. Jednoduše odhodíte své podmíněné reflexy a stanete se více autentičtí a takoví, jakými vás vaše duše chce mít.

            Ve vašem těle pravděpodobně cítíte nějaké zvláštní pocity: různé tlaky a ťuknutí na neobvyklých místech bez nějakého pořádku či logiky. V nějakých místech můžete cítit neobvyklé podráždění či bolesti. Můžete mít horečku nebo v některé části těla cítit horko. Jsou to signály toho, že se energetická schémata čistí a opravují.  Vaše „elektrické vedení“ bylo totiž nefunkční. Nyní se obvody opravují a proud začíná znovu téct. Jak teče, bude docházet k dočasným „ucpáním“, když narazí na „bloky“ stagnující energie – ucpání se projeví jako teplo nebo mírná bolest. Můžete tomuto procesu ulehčit tlaky prstem na příslušných bodech. Nepotřebujete tlačit silně. Jenom se dotkněte toho místa a mějte záměr, aby se energetický blok rozpustil a aby energetický proud v této oblasti tekl plynule. Použijte svou intuici a smysly abyste zjistili, kdy jste s daným místem hotoví. Když v tom budete mít praxi, budete cítit, jak se energie pohybuje a jak se uklidňuje do pravidelného toku.

Už jsme mluvili o důležitosti meditace. Chceme co nejvíce zdůraznit, jak je důležité, že si uděláte čas a prostor na pravidelné pokusy o napojení se na Zdroj. Ať je to pro vás nové, nebo ať jste již ostřílení meditátoři, je pro vás důležité vyvinout si zvyk naslouchat vašemu nitru. Váš život závisí na tom, že budete muset být schopní slyšet a reagovat na vnitřní podněty, které ve vás slaboučce promlouvají. Později vám prozradíme jednodušší techniky, jak dosáhnout této schopnosti, ale nyní pouze chceme, abyste věděli, že to je důležitější než cokoli jiného k tomu, abyste se dostali tam, kam máte jít.

Kromě meditace je důležité milovat a pečovat o sebe sama tak, že si ze své duchovní praxe uděláte střed svého života. Všechno co děláte by mělo duchovní praxi podporovat. Pokud to znamená udělat si doma svůj osobní oltář, udělejte to. Použijte obrázky, různé předměty, vůně, svíčky, osvětlení, nábytek, látku – všechno co vám připomíná, že se zasvěcujete dosažení svého osudu. Můžete chtít zjednodušit svůj život, pokud je příliš plný aktivity, abyste našli čas na „chvíle klidu“. Koupele ve vaně jsou dobré, když vám pomohou lépe relaxovat a stát se více receptivními. Oleje s esencemi, po kterých se budete cítit uvolnění a otevření, mohou také pomoct. Vše, co přesměruje vaši pozornost k tomu, co se děje ve vašem nitru vám pomůže. Vypnutí televize vám pomůže hodně!

Důvodem, proč k vám promlouváme tímto způsobem je to, že vám chceme asistovat ve vašem přechodu od „pozemského člověka“ zpět k velkolepé bytosti – dítěti Vesmíru – kterou jste. Všechny tyto zprávy mají za cíl posun vašich priorit k tomu, co je opravdu důležité – akce, činy a záměry, které vás vrátí k plnému Mistrovství, protože pouze Mistři budou obývat Terru. Budeme o tom mluvit později.

Jak se věci na zemském povrchu „zesílí“, bude se dít mnoho věcí, které budou odvádět vaši pozornost. Budou to dramatické události různého typu. Váš přechod na Terru bude hladší, když si udržíte odstup a nenecháte se příliš zaplést do toho dramatu. Drama budou nejvíce rozšiřovat média. Drama je dobré pro obchod. Ve světě založeném spíše na konzumaci než na šetření hraje drama velkou roli v posouvání věcí směrem „dolů“. Bude to vypadat jako že jste v nebezpečí: „zbabělci“ budou ztrácet hlavu a křičet, že obloha padá. Vy nejste zbabělci. Jste orli. Vyletíte nahoru. Zatímco ostatní budou zobat zrní na zemi, vy zasednete k bohaté hostině. Říkáme vám to nyní, protože potom bude vaše zorné pole plné dramatických scén. Odpoutejte se od nich. Nejsou to, čím se zdají být.

Stejně jako vaše tělo zažívá čištění, bude ho zažívat i tělo Země. Má to tak být podle Božího Plánu. Jak bude tělo Země zažívat čištění na různých místech, všechny myšlenkové formy, které tam byly zmrazené, se uvolní. Veškerá lidská zkušenost se odehraje před vašima očima, repríza toho, co se dělo předtím, jinak než obvykle. Pamatujte si, že si máte vytvořit svatyni ve svém nitru, potom se nezapletete do probíhající hysterie.  Musíte zůstat klidní uprostřed bouře, jako oko hurikánu. Nikdo to za vás neudělá. Můžete k tomu dostat vnější podporu, ale abyste ji obdrželi, musíte být ve své vnitřní svatyni. Můžete nechat své fyzické smysly vnímat to, co je okolo vás, ale nepřidávejte k tomu pocit „sebe“. Vyšetřete si pro sebe co nejvíce času, v němž budete klidní. Ztlumte zvuk nastávajícího chaosu. Staňte se tiššími, když se události stanou hlasitějšími. Odvykněte si od jakýchkoli médií. Nic z toho „tam venku“ nemá co nabídnout, jen další chaos, více věcí o které je třeba mít obavy. I různé „zajímavé příhody z novin o různých lidech“ mají v sobě prvek odcizení. Podporují pohled na lidi ve stylu pohledu na bakterie pod mikroskopem. Vyvolávají emoce, aby vás zapletly do dramatu. Odpojte se od všech manipulací s vaší realitou. Pro „denní zprávy“ běžte dovnitř, do sebe. Zjistíte, že vaše vnitřní „rádiová stanice“ vám říká vše co potřebujete vědět.

 

Necháme vás nyní v míru a s požehnáním, zase k vám budeme promlouvat.

 

Amen,Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Exkurze na Terru

4. července 1999

 

Dnes vás chceme vzít na prohlídku Terrys průvodcem, abyste získali nějakou představu o svém cíli a byli schopni se lépe vyrovnat se změnami, které prožíváte, když se transformujete na bytosti, kterými budete na Teřře. Naši prohlídku začneme ve vesmíru, kde vidíte Terru zářící jako dokonalou modrou perlu na „obloze“. Inspiruje vás k lásce jen tím, že se na ni díváte. Září „nadpozemským“ světlem, protože je glorifikovaná nad hranice vaší představivosti. Pro fyzické 3D oči vypadá jako modrobílá hvězda, ale pro oči, které vidí jemnější úrovně reality je blažená, zářící a laskavá ke všem, kteří působí na frekvenci Lásky.

Září z ní mimořádné světlo, protože na tomto stupni neodráží světlo (jako teď), ale vyzařuje jej. (Vy budete také silně vyzařovat světlo!) Slyšíme zvuk. Je nádherný – „hudba sfér“. Je to zvuk, který každá planeta vydává, pokud je harmonizovaná se svým místem ve vesmíru. Vašemu současnému stavu mysli by zněl „nebesky“. Když tam budete, budete „žít v nebi“ – vaše každodenní zkušenost bude, jako v „nebi“, což je nejpřesnější přiblížení té situace, jaké můžete nahlédnout skrze stíny vašeho současného stavu vědomí.

Když se přiblížíme, jsme zasaženi faktem, že všechno na povrchu planety – stromy, květiny, zvířata, ptáci, ryby v oceánech, ale také vzduch samotný – je rozzářený láskou, mírem a harmonií. Je to završení zkoumání Země na téma „hledání harmonie v rozmanitosti“. Každý atom této reality je v plném vědomí, zcela si uvědomuje každý další atom a vědomě spolupracuje s celkem. Je to jako množství hlasů spojených do nádherné písně.

           Abyste měli tušení, jak všudypřítomná je tato spolupráce, představte si, že někdy v budoucnosti dostanete chuť na ovoce z jednoho stromu, kolem kterého budete procházet. Strom rozvine květy a vytvoří ovoce tak, že bude v okamžiku dokonalé zralosti právě tehdy, kdy půjdete kolem a natáhnete po něm ruku. Ve skutečnosti se toto v určité míře děje i teď, ale je tu tolik „šumu“ mezi vámi a světem, že si to neuvědomujete. Všechno je a vždy bylo dokonale koordinováno, ale lidé se odchylují. Na Teřře je vše ve stavu nenarušené dokonalosti. Vše je pozvednuto a glorifikováno k fyzickému vyjádření, které je na nejvyšší úrovni.

Je to hmotný svět, nebo alespoň je jako takový vnímán. Budete dělat stejné věci jako děláte teď, ale dokonaleji. Budete stále jíst, milovat se, spát, meditovat, mít zájmy/koníčky které vás budou těšit, ale nebudete omezeni limity ekonomického systému, který od vás chce jenom brát. Při dokonalé úrovni spolupráce, jaká existuje na Teřře, každá část podporuje všechny ostatní části. Není tam žádná chudoba, nemoc, nebo umírání ve smyslu, v jakém to vnímáte nyní. Když sníte ovoce, spojí se s vámi a stane se vámi, takže nezemře – jenom změní svoji formu.

Budete všichni nesmrtelné bytosti. Budete také měnit formu, ale bez toho, že byste potřebovali zemřít a znovu se zrodit. Budete se moci přeměnit z jednoho dospělého těla na jiné. Na Teřře se budou též rodit děti. Budou tam rodiny. Děti, které se narodí, budou projekce těch duší, které se zbavily svého 3D těla a které „získaly kvalifikaci“ pro existenci ve 4D. Jakmile se narodí ve 4D, už nikdy znovu nezemřou. Jen se budou jednoduše posouvat k jiným oblastem zkušenosti a služby. Míra rozmnožování na Teřře je přesně vyvážená, aby se zachovala harmonie celku. Není žádný přebytek, není žádný nedostatek. Jako v pohádce Zlatovlásce a třech medvědech je vše „tak akorát“.

Jak jsme řekli v předchozí zprávě, budete jednat s vnitřním vědomím, co je „správně“. Terra bude fungovat jako jeden obrovský organismus, každá forma života, která na ní bude existovat, bude pracovat jako dokonalá součást tohoto organismu, stejně jako buňky ve zdravém těle provádějí své úlohy v harmonii s celkem. Některé věci budou vypadat jednoduše jako vyšší verze, dokonalejší verze, věcí, které již znáte. Lidé se budou stále milovat, například, ale dítě nebude počato, pokud k tomu nebude ten pravý čas. Budete moci svobodně vyjadřovat a objevovat svoji sexualitu beze strachu a bez nechtěných následků.  Na Teřře nebude žádná smrt ani nemoc, žádná potřeba ochrany před nevítanými podmínkami. Všechno bude pokračovat v harmonii s celkem. Budete si moci svobodně vytvořit co budete chtít, ale budete chtít jen to, co je v harmonii s celkem.

Terra bude zahradou Galaxie, živoucí škola, kde budou různé kultury z celé Galaxie zažívat život v harmonii s ostatními, kteří jsou od nich velmi odlišní. Budou tam rozdílné komunity různých typů bytostí, které se kvalifikovaly k životu na Teřře. Každá komunita bude mít svůj způsob života, svoje kulturní záliby. Bude možno cestovat do těchto různých „vesnic“ a zažívat různé typy kultur, které existují v Galaxii a vidět, jaké mají vzájemné vztahy v harmonii a míru.

Terra je korunní klenot Galaxie, nebo alespoň ta část z ní, která je ve 4D. Na těchto vysokých úrovních je vibrační „bariéra“, která brání ve vstupu na Terru každé životní formě, která pro to není „kvalifikovaná“. Proto tam nenajdete žádné organismy způsobující nemoc. Ty jsou na nižších frekvencích a pocházejí z negativní polarity, která souvisí s entropií a smrtí. Ti, kteří si zvolí negativní polaritu, budou mít hojnost nemocí a smrti, ale budou mít svoji vlastní verzi Země, kterou budou moci objevovat. Terra jim není dostupná.

Takže, co budete dělat? Zaprvé budete hodně cestovat: Budete cestovat z jedné komunity do druhé a do dalších míst v Galaxii, která poslouží vašemu objevování a životním zkušenostem. Na Teřře již žádná dramata nebudou. Bude, oproti vaší současné zkušenosti, velmi „mírná“. Nebudou na ní hory, protože hory vznikají pouze tehdy, když je tenze v zemské kůře. Současná Země má památky na zátěž, které byla vystavena, ale na Teřře to všechno bude uhlazeno. Povrch bude zarovnaný a vytvarovaný do nádherných zahrad. I atmosféra bude v harmonii. Bude tu pouze jemný déšť – žádné bouřky. Budete možná chtít cestovat do jiných míst ve vesmíru, abyste zažili vzrušení, které tento přírodní úkaz nabízí. Budete zcela svobodní při hledání a zažívání všeho co vás potěší, na planetě i mimo ni.

Nemůžeme mluvit v detailech o vašich individuálních cestách nebo zkušenostech, protože každý z vás je jedinečný a vaše objevy i váš žebříček hodnot je rovněž jedinečný. Můžeme mluvit pouze obecně, skutečnou podstatu svého života odhalíte, když ho budete žít. Toto stále platí na všech rovinách reality, protože i Tvůrce se rád nechává překvapit. Proto si Tvůrce hraje na schovávanou sám se sebou prostřednictvím svých různých forem existence. Vždy se rozvine další tajemství a nikdy se nedostanete na konec.

Celé Stvoření stále samo sebe rodí, takže zkušenosti, které můžete mít jsou nekonečné. Je to jako design fraktálů (viz třeba http://www.penguin.cz/~mhi/math/Fraktaly/ -pozn. překl.) Každá část fraktálu rozvíjí sebe sama jako „větev ze stromu“, ale je to symetrické a dokonalé, vznikají tím další větve této části, které dělají to samé. Tímto způsobem Tvůrce pracuje, jako fraktál. Je to nejjednodušší způsob vyjádření, který poskytuje všechny  možnosti. Každý bod Stvoření je jako „semínko“ fraktálu. Stane se místem, skrz které se Tvůrce může nekonečně rozvíjet a vytvářet při svém růstu nové větve.

Vy jste jedním z těchto semínek Stvoření, jste všichni spolutvůrci Tvůrce, stále odkrývající rozvíjející se realitu, která se rozvíjí díky vám. Později budeme diskutovat o tom, jak různé geometrické útvary vyjadřují toto odvíjení. Zmiňujeme tyto věci teď, abychom vytvořili kontext, v rámci kterého budeme utvářet naši řeč. Nakonec to budete muset prožít než to doopravdy pochopíte, ale sdílíme tyto obrazy s vámi a dáváme vám vizi „věcí, které nastanou“, kterou budete moci podržet ve svých srdcích a myslích, a která vás podpoří během let přechodného období, které máte před sebou.

Vrátíme se k těmto myšlenkám v pozdějších zprávách. Každá zpráva bude založená na informacích z předchozích zpráv, bude se to odvíjet v dokonalé spirále. To je tvar cesty evoluce. (Sestupná spirála existuje také, ale místo toho, aby se rozšiřovala, se zužuje, takže v určitém bodě musí obrátit svůj směr a začít rozvíjet,  jinak úplně zanikne.) Budete pozvednuti ze své všední zkušenosti vaší schopností odpovídat na přicházející frekvence světla. Vytvořili jste sami sebe tak, že toho budete schopni ve stanovenou dobu dosáhnout. Je to zakódováno ve vašich buňkách, v buněčné paměti. Proto si nemůžete „vydělat“ svoji cestu na Terru.

            Vybrali jste si tento cíl dříve, než jste přišli do vašeho současného těla. Jestliže někdo bude vypadat, že mu to „nedochází“ nebo „je mimo mísu“, uvědomte si, že se tak rozhodla jeho duše. Neexistují žádné náhody. Všechno je koordinováno z nejvyšších úrovní bytí, ale jak jsme řekli předtím, Tvůrce má rád překvapení, takže objevíte, co jste „naplánovali“ udělat teprve až se vám to časem rozvine. (Čas je to, co zamezuje, aby se všechno dělo naráz – však víte.)

Život je stále se odvíjející cesta a to se nezmění ani poté, co se dostanete na Terru. Budete pokračovat ve zkoumání vašeho vlastního vyjádření, ale s vědomým souladem se vším co je. Vaše vlastní kreativní impulsy a zvědavost vás k tomu budou pohánět.  Nebudete „unudění k smrti“ nebo otupění dokonalostí. Místo toho budete svobodní ve své tvorbě a to, co vytvoříte, bude vaše vlastní větev Stvoření.

 

Necháme vás nyní v míru a s požehnáním, zase k vám budeme promlouvat.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

Přeložil: Daniel Novotný

 

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

úpravy Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah