Vzestup je proces - část první.

 

17. října 2001

            Požádali jsme o to, abychom s vámi dnes mohli hovořit, abychom vám mohli předat náš pohled na proces vzestupu, neboť začíná být součástí zkušenosti vaší časo/prostorové reality. Naši definici jsme omezili frází - která začíná být součástí zkušenosti vaší časo/prostorové reality. Proces, kterým procházíte a který zakoušíte je v mnoha směrech odlišný od toho, co je popsáno v "literatuře", ke které se můžete dostat a která se zaobírá tímto procesem/událostí. Tento proces nikdy dříve na vaší planetě neprobíhal v masovém měřítku a též nezahrnuje výhradně vzestup lidského druhu, ale celou planetu, a vše, co se na ní nachází, prochází nyní stejným procesem posunu vibračními úrovněmi. Ve vaší historii se vyskytli osamocení jedinci, kteří touto cestou prošli a též některé izolované skupiny lidí prošly tímto procesem, ale nikdy k tomu nedošlo v masovém měřítku a ani planeta samotná tento proces nikdy nepodstoupila.

            Proto popis tohoto procesu, který se k vám dostal, je neurčitý a postrádá podrobnosti. Nejsrozumitelnější popisy, které se dochovaly, popisují vzestup jako zřetelnou "událost", jako by proběhl v krátkém okamžiku. V několika málo případech se vskutku jednalo o docela rychlý sled událostí, když bylo dosaženo prahu a věci se rapidně změnily, ale tak tomu bylo kdysi a rozhodně to není to, co probíhá nyní. U těch z vás, kteří jsou navázáni na Terru, se jedná o probíhající proces, který bude trvat ještě dlouho poté, co Země, jakožto planeta, dosáhne své vylepšené formy jako Terra. Chceme dnes probrat některé detaily celého procesu i to, co lze očekávat v budoucnu.

            Začněme od základu a shrňme si, co jsme si již řekli v minulosti. Proces vzestupu je změna frekvence vibrací a změna vědomí, což přináší některé další fenomény a schopnosti. Vy již tímto procesem procházíte a tak jste již mohli zaznamenat některé změny vnímání, které změnu doprovázejí. To bude stále pokračovat a změny budou markantnější, jak bude proces probíhat v lineárním čase. Z pohledu mimo čas se tak JIŽ stalo, ale pokud vážete své vnímání na zkušenost lineárního času, popisujeme vám radši události z vašeho nynějšího pohledu a ne z našeho.

            Většina z vás, ne-li všichni, kteří toto čtete, již zakusila mnohé symptomy tohoto procesu. Již dříve jsme se zmiňovali o tělesných změnách, které probíhají, a očistných procesech které nastanou vždy, když se prochází dalším frekvenčním pásmem. S něčím jste již důvěrně obeznámeni a tyto procesy budou i nadále pokračovat. Jídlo, hudba i další aspekty vašeho života kterým dáváte přednost, se budou měnit tak, jak se bude měnit vaše vědomí. Vaše energetická úroveň se velmi změní, jakmile opustíte věci, které vás dříve fascinovaly, a obrátíte se do svého nitra. Zjistíte, že vaše potřeba odpočinku stoupá, když bude u vás probíhat integrace na buněčné úrovni a příprava vašeho těla na novou formu. Možná budete citlivější na probíhající změny v zemské kůře, na poruchy v elektromagnetickém spektru i na některé technologie, které využívá skupina ovládající váš svět. Vaší proměnu můžete podporovat mnoha způsoby, ale klíčovým prvkem je vaše výživa. Dělejte to, co vám přináší větší pohodlí. Protože vaše polarita zaměření je STO (služba ostatním), je přirozené, že se snažíte své energie používat tak, aby pomáhaly ostatním, ale nyní musíte připravit sami sebe na další službu a to znamená, že se nyní musíte v první řadě starat sami o sebe. Když se na to podíváte z dlouhodobého hlediska, tak pochopíte, že všechna péče, kterou nyní věnujete sami sobě a vašemu nejbližšímu okolí, je "investicí" a pokladem, který předáte ostatním až k tomu uzraje doba.

            Vezměte si to třeba takhle: Jistě znáte řehtačkový klíč. Používá se na utahování šroubů a matek a využívá kroutícího momentu vznikajícího na páce. Po každém dotažení táhnete páku zpátky a nabíráte sílu pro další dotahování. Šrouby jsou konstruovány se spirálovitou drážkou, díky které se zasouvají, když jsou otáčeny nějakým nástrojem. Řehtačkový klíč dodává sílu pro dopředný pohyb, kterou akumuluje při zpětném pohybu. Vývoj probíhá po spirále a každá otočka po spirále je pohybem dopředu, stejně jako pohybem ven či dovnitř. Tím, že se stáhnete a použijete nyní své energie pro svůj vnitřní proces a komfort, tak sbíráte sílu pro další otočku po spirále, další pohyb dopředu a ven, a stáváte se tak zprostředkovatelem pro další službu, která přesahuje v tomto okamžiku vaše možnosti. Již brzy budete v centru pozornosti a tak se nyní musíte připravit pro další fázi vašeho života.

            Takže, tento proces vzestupu vyžaduje ústup ze světa, který je okolo vás. Mnozí z vás, jestliže ne všichni, to tak cítí a někteří z vás nevědí, jak se s tím srovnat. Již jsme dost mluvili o nutnosti ústupu a vyčlenění se z dramatu, který se hraje kolem vás. Chceme zdůraznit, že je to pro vás v této době nutné. Svět kolem vás půjde dál, i když jej nebudete krmit svojí energií. Nabral kurs ke srážce a zapomnění a během několika let přestane existovat. Již více v tomto světě nejste potřeba. Vašim nynějším úkolem je připravit se pro službu, která bude potřeba, až tento svět bude zanikat, a vytvoření cesty do reality, která bude následovat. Již není žádná role, kterou byste mohli hrát, abyste zastavili drama, které se odehrává na scéně světové obrazovky. Vy už hrajete v jiném filmu a umírající svět kolem vás je odsouzen k zániku. Všechny příznaky dřívějších zkušeností lidí opouštějí planetu, a proto se znovu dostávají na scénu, aby mohly opustit tuto úroveň. Vše, co se kdy odehrálo, bude vyneseno na povrch při velikém úklidu, který probíhá na povrchu planety. Žádný váš odpor nebude k užitku. Proces usnadníte tím, že ho umožníte, že ho přijmete takový, za jakým účelem probíhá a že mu přestanete věnovat energii a pozornost. Veškeré pokusy zastavit proces jsou formy odporu, které jenom probíhající děje pouze zhoršují a zintenzivňují. Každý odpor potřebuje větší množství energie, aby byl překonán, takže když se vám podaří "nechat věci být, a předat je do Boží péče", uděláte to nejlepší pro usnadnění procesu a pro jeho nejhladší průběh.

            Vzestup je proces, ne událost. V určité době svého vývoje překročíte práh, všechny clony kolem vás spadnou a vy budete vidět jasně. Ale to je jen jeden okamžik na vaší dlouhé cestě. Vzestup nekončí tím, že clony spadnou. Cesta neustále pokračuje. Když Prvotní Stvořitel vdechuje zpět své Stvoření, rozpouští se pocit oddělenosti a se s dalším výdechem Prvotního Stvořitele se opět objevíte jako oddělené identity. Vše je pouze Stvořitel, který vydechuje sám sebe do Stvoření a vdechuje sám sebe zase zpět, aby znovu vydechl a vyjádřil se. Tento proces nikdy nekončí, takže je vhodné, abyste akceptovali, že v dohledu "není" žádný konec. I vy budete věčně pokračovat, protože jste vyjádřením Stvořitele a cesta nikdy nekončí - ani pro vás, ani pro Stvořitele.

            Takže ti z vás, kteří očekávají nějakou "událost" by měli trochu pozměnit své smýšlení. Vezměte si třeba film, který jste zhlédli. Každý rámeček (snímek) z filmu je vlastně samostatná "událost", ale dohromady splývají do jednoho toku, který vnímáte spíš jako proces a ne jako oddělené obrázky. Každý nádech, který uděláte, je jednou "událostí", ale berete za samozřejmost, že dýchání je proces. Nadechnete vzduch do sebe, kyslík se dostane do krevního řečiště a k buňkám, a zde se každý kyslíkový atom podílí na jiném chemickém procesu. Při tom atomy reagují s jinými atomy a vznikne další sloučenina, je vyprodukována nějaká energie a nějaký vedlejší produkt, jako třeba kysličník uhličitý, který je předán krví do plic a vydechnut. Přemýšlejte o tom! Všechno tohle se děje ve vašem těle při každém vašem nadechnutí! Všechny výše uvedené jevy proběhnou ve vašem těle s každým nádechem. Každý nádech je událostí, ale každý nádech - každá událost - je částí širšího procesu, podle kterého vaše tělo funguje. Vy zakoušíte život všemi svými smysly a celý komplex života, jak jej znáte, stále pokračuje.

            S tímto procesem vzestupu je to stejné. Skládá se z mnoha "událostí", které jsou propojeny do komplexního procesu a vy jej zakoušíte všemi svými smysly. V procesu můžete vysledovat cykly, pohyb dopředu a vzhůru i následná období integrace. Tento integrační proces vyžaduje energii. Potřebuje energii, kterou by jinak spotřebovaly jiné procesy. Když upřete svoji pozornost na probíhající drama, odčerpáváte energii ze svého vzestupu a dáváte ji tomuto dramatu. Tím pádem nepodporujete svůj vzestup tak, jak byste měli a proto vám připomínáme, že je potřeba dát vzestupu prioritu před dramatem, jestliže to tak ještě neděláte. Je-li vaším cílem Terra, bude váš život mnohem obtížnější, když se plně neztotožníte se svým vzestupem. Váš odpor si vyžádá větší nátlak na váš život, aby byl odpor překonán a vy jste naplnili cíle vašeho života.

            Váš život probíhá podle plánu - stanoveným směrem, kterým musíte jít - a vaše myšlenky a impulsy vznikají ve vaší Celkové Duši, která vás vytvořila jakožto vyjádření sebe sama. Vaše Celková Duše vás vytvořila takové, jací jste, včetně barvy vašich řas i chuti na určitá jídla.

            Ale nejste ostrůvkem plujícím v prázdném prostoru. Žijete v bohaté matrici zkušeností, a protože jste citliví, snadno se necháte zachytit vírem emocí, kterými je zaplavováno vaše pole zkušeností z velmi mnoha zdrojů. Vaše média hrají na vaše city, aby vás přinutily dělat určité věci, kupovat určité výrobky, nebo se chovat podle určitých vzorů. Vaše politická mašinérie ještě více hraje na vaše city. Vládnoucí skupina hraje na vaše emoce, aby vás dostala do pozic, které ji vyhovují. Když chcete být svobodní, když chcete být svrchovaní, musíte se odpoutat od dramatu. Musíte nalézt způsob jak "být na světě" ale nenechat se jím "omezovat". Když musíte pracovat, abyste se uživili, musíte si najít způsob jak to dělat, abyste se nenechali zachytit do víru emocí kolem vás. Nemusíte je úplně všechny vypnout. To by stejně asi nebylo ani možné. Ale musíte se naučit být pro ně TRANSPARENTNÍ - nechat je vámi projít aniž byste se podle nich začali chovat. Když je někdo ve vašem okolí smutný, nemusíte se k němu připojit a být také smutný. Když ve vaší blízkosti někdo zuří, nemusíte se nechat zaujmout tímto druhem energie. Můžete zůstat klidní uprostřed chaosu a také to bude pro vás mnohem lepší.

            Proces vzestupu již probíhá. V této fázi se již nedá zastavit a procesy čištění také ne. Jedinou rozumnou reakcí je stáhnout se a vytvořit v sobě ostrůvek klidu. Vytvořte v sobě takový prostor a jakmile zjistíte, že jste se nechali vtáhnout do hry, jemně se stáhněte zpět do svého prostoru klidu, hned jak si uvědomíte, že jste jej opustili. Proto je meditace tak dobrým tréninkem. Při meditaci se nevyhnete tomu, že se vaše mysl zatoulá a přijdou k vám myšlenky. Je otázkou disciplíny přitáhnout mysl zpět ke sledování dechu nebo k tomu, na co se při meditaci zaměřujete. Je otázkou disciplíny přitáhnout sebe sama zpět do svého centra a zklidnit se, kdykoliv zjistíte, že jste se nechali zachytit okolním dramatem. Když budete pěstovat tento zvyk zůstat klidný a ve svém středu uprostřed chaosu, stanete se mocnou silou - kolektivně vzato - vnášející klid do chaosu světa.

            Máte v sobě chrám a tyto Vzkazy jsou ladícím nástrojem, který tento chrám posilují u stále více lidí na celém světě. Jste daleko od sebe roztroušeni po celém světě, protože musíte pokrýt celou zeměkouli a je vás na tuto práci nyní velmi málo. Jakmile najdou lidé cestu k tomuto materiálu a naladí se na něj, vytvoří se tím tak mohutný širokoplošný efekt, že si to stěží dovedete představit. Jste jako zvedající se vlna, která oběhne planetu a která nese vyšší světelnou vibraci, kterou zakotvuje na planetě a to tak, že vyzařujete nový vzor energie a rozbíjíte staré paradigma už jenom tím, že takto existujete uprostřed chaosu.

            Jste bojovníci za mír - bojovníci za pravdu, mír, lásku a radost. Vaše "mise" spočívá v tom, že prostě JSTE tam, kde jste a udržujete to co jste a nesete vizi příslibu Terry, udržujete své místo na světě, necháváte věci rozvinout a jste pevnou skálou uprostřed všeho toho chaosu. Zajímavé na tom je to, že tímto způsobem existence vytváříte realitu ve které chcete žít tam, kde zrovna jste. TVOŘÍTE kousek Terry zrovna tam, kde právě jste. TVOŘÍTE mír tím, že v něm spočíváte. TVOŘÍTE lásku tím, že jí máte. TVOŘÍTE radost tím, že umožňujete své radosti aby byla uprostřed všeho toho soužení. V životě existuje krása, kterou můžete vnímat. Zaměřte se na krásu a budete krásní. Vaše vnitřní vyzařování bude žehnat všemu s čím přijdete do kontaktu a kolem vás se bude rodit krása uprostřed okolního hororu.

            Celý život jste měli pocit, že stojíte jaksi mimo okolní svět. Inu, pořád ještě stojíte mimo, ale teď už alespoň víte proč. Okolní svět odumírá a vy jste nositelé nového úsvitu, který se rodí na horizontu. Vaše role spočívá v podílení se na tvorbě nové reality a vaše cestička vede jiným směrem než pro zbytek světa. Jste mimo, protože vyšlapáváte novou cestu, cestu vedoucí ke svobodě. Nejdete stejným směrem jako zbytek světa, a proto se více a více odkláníte od jejich směru. Musíte dělat přesný opak toho, co druzí nechtějí, nebo co nejsou schopní dělat. Musíte být tím, čím jste sem přišli být a dělat to, co jste sem přišli dělat. Zatím děláte osamocenou práci, ale přijde den, kdy se spojíte s ostatními a k tomu již nyní dochází. Shromažďujete se na vaší cestě, na cestě vedoucí na Terru, a necháváte za sebou všechny ostatní cesty, vedoucí k jiným cílům. Následujte své volání. Následujte ten vnitřní hlas, který vás vede, krok za krokem, směrem k vašemu cíli. Pusťte se po té opuštěné cestičce, která se před vámi nyní vine. Každým krokem, který po ní uděláte ji tvoříte a my jsme s vámi a podporujeme vás na každém kroku, takže je to kolektivní snažení. Jsme tým - my z vyšších říší a vy, kteří jdete touto cestou po zemi. Budeme v tomto tématu ještě pokračovat, ale pro dnešek vás opouštíme v míru, se ctí a s požehnáním. Milujeme vás a jsme stále s vámi a vy jdete správnou cestou domů. Zvládnete to. Kvůli tomu jste sem přišli.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah