Vzestup je proces - část třetí.

 

26. listopadu 2001

 

            Tak tedy pokračujme. Požádali jsme o to, abychom s vámi mohli dnes mluvit o našem tématu a mohli jsme z toho udělat závěry a položili tak základy pro následující témata. Jak vidíte, toto je způsob, jakým vše ve Stvoření funguje. Každý konec je též začátkem. Každý závěr je též začátkem dalšího tématu a stejně je to s naší prací s vámi a s vaším vzestupem je to stejné.

           Když opouštíte svět, který znáte, vstupujete do nového světa, světa svých snů. Když uzavíráte vztahy s těmi, které jste znali, tak vytváříte nové svazky s těmi, kteří mají blíže k vaší stezce a k cíli vaší cesty. Nyní probíhá veliké třídění a k němu patří velké trápení i velké radosti. Doufáme, že vám přineseme spíše ty druhé, tak nás prosím sledujte, abychom vstoupili do tohoto nového teritoria společně.

           Ze všeho nejdříve si uvědomte, že celého tohoto povídání budou tři díly. Než úplně skončíme, budou tohoto materiálu tři svazky a to není náhoda. Každé číslo je symbolem určité energetické konfigurace a určitá čísla se nazývají prvočísla a ty mají obzvláštní důležitost, protože jsou základem pro ostatní čísla. Též jsou vyjádřením určitého aspektu konstrukce Stvoření a proto se používají pro popis této konstrukce. Též jsou v nich zapojeny určité geometrie, které odráží způsob "jak to funguje" v určitém Stvoření - jsou zobrazením určité dynamiky, na které je postaveno ono Stvoření, a vyjadřují jeho Univerzální Zákony.

           Nepředložíme vám dnes vyčerpávající spis na toto téma, protože dnešním námětem je váš proces vzestupu, takže se o tomto aspektu pouze zmíníme natolik, kolik se vejde k tomuto tématu. Mnozí z vás četli a též používají některé termíny v různých významech, jako například dimenze a hustota, což z našeho pohledu není přesné a vede to ke zmatkům. Doufáme, že i toto vyjasníme, protože to též má vztah ke správnému pochopení toho, kým opravdu jste a jak se projektujete do mnoha různých forem.

           Začneme tím, že jste projekcí Zdroje. Původní Myšlenka se manifestovala jako projekce této Myšlenky. Vy všichni, kteří jste navázaní na Terru jste částí Původní Myšlenky. Jste první generací Stvoření a vy sami jste stvořitelé. Ale kdo a co je ten Stvořitel, který vytvořil myšlenku? Vy používáte slovo "nepopsatelný", když chcete vyjádřit podstatu Stvořitele. Používáte i jiná slova ke stejnému účelu, jako třeba všudypřítomný, vševědoucí, všemocný, atd. Nepopsatelný znamená nepochopitelný, nemožný jakkoliv popsat, nemožný nějak uchopit a pochopit. Tento atribut se připisuje Stvořiteli. Všechna ostatní slova jsou taktéž atributy. Popisují aspekty, nebo kvality Stvořitele. Takže, je nad váš rámec vnímání pochopit podstatu Stvořitele. A možná je tomu tak i nyní, ale jakmile jednou překročíte práh, zažijete Stvořitele přímo. Zažijete vaše skutečné spojení a vztah se Stvořitelem a pak budete opravdu "doma". Pak už nebudete potřebovat slova, abyste popsali to, co nelze popsat. Budete zkrátka EXISTOVAT v tomto vztahu a vědění.

           Nyní, kdo je toto "vy" o kterém mluvíme? Jste projekcí Stvořitele, produkt Stvořitelovy Myšlenky a existujete pouze v Mysli Stvořitele. Veškeré Stvoření existuje pouze v Mysli Stvořitele. Myšlenka se manifestovala prostřednictvím světla a zvuku. Zvuk je slovo, které používáte k popsání vibrace, což je oscilace mezi dvěma protikladnými stavy - "zapnuto" a "vypnuto". Vaše realita "je" pouze polovinu doby, ale oscilace je tak rychlá, že ji vnímáte jako kontinuální, jakoby trvale "zapnutou". Jenže ve skutečnosti je Stvoření vytvářeno znovu a znovu – je obnovováno, nebo překreslováno znovu a znovu, mnohokrát za vteřinu. Takže "vy", sami o sobě, existujete pouze polovinu doby (kmitu)! A kde jste tu druhou polovinu doby? Jste odpočívajícím Stvořitelem. Popřemýšlejte o tom. Vy JSTE odpočívajícím Stvořitelem. Existuje široké spektrum vibrací a jediným rozdílem mezi nimi je rychlost oscilace.

           Mluvili jsme o "nádechu" a "výdechu" Stvořitele, který trvá miliardy vašich let. To je jeden cyklus Stvoření. Na druhé straně spektra existuje velmi rychle kmitající cyklus, ono velmi rychlé přepínání mezi "zapnuto" a "vypnuto", které vytváří vaší fyzickou realitu - nebo lépe řečeno, které se JEVÍ jako vaše fyzická realita. Vše je pouhá projekce a Stvořitel je tím "projektorem" pro celé Stvoření, včetně vás. Vy jste hráči ve Stvořitelově filmu, jen s tím rozdílem, že Stvořitel sleduje svůj film ne na jednom "statickém" plátně v kině, ale prostřednictvím vjemových obrazovek všech aspektů svého Stvoření - kterých je nekonečné množství, a které všechny přenášejí informace zpět ke Stvořiteli. Stvořitel existuje jako rozlehlé pole inteligentní energie a první generace - Elohimové - jsou pouze maličko menší. I oni jsou extrémně rozsáhlí, ale jsou vzdáleni o jeden schůdek od absolutní nekonečnosti. Oni mají hranice a identitu. Vy jste výrazem, nebo projekcí jednoho z Elohimů. Patříte k těm, kteří se před mnoha miliardami let spojili, aby ze sebe vytvořili tento kousek Stvoření. Ale vaše projekce se neskládá pouze z této úrovně bytí, kterou nyní prožíváte jako svojí fyzickou realitu. Má mnoho úrovní - mnoho různých frekvenčních rozsahů - které tvoří plynulé spektrum reality, ne nepodobné spektru světla a zvuku, které tvoří celé Stvoření.

           Jste současně na všech úrovních frekvenčních pásem, které existují. Existujete jako rozsáhlé pole inteligentní energie i jako samostatné body čistého vědomí a světla bez formy současně. Existujete také jako ztělesnění, nebo vyjádření pokrývající celý rozsah frekvenčního spektra a všechna vaše vyjádření existují současně. Nyní je vaše pozornost zaměřena na fyzické vyjádření na Zemi, ale jak bude váš vzestup pokračovat, budete mít přístup také k více a více úrovním vašeho bytí. Budete definovat sami sebe úplně jinak a v mnoha směrech se změníte, abyste lépe vyjádřili vaší zvolenou úroveň bytí v daném časoprostoru.

           Tyto vzkazy jsou předávány postupně v sériích a gradují od vnějších a povrchních aspektů k jádru, neboli mnohem ústřednějším aspektům našeho rozhovoru. Vše to pojednává o cestě zpět k vašemu pravému Já, k uvědomění si kdo opravdu jste a ke znovunabytí vaší skutečné moci a skutečné podstaty vyjádření. Je pro vás těžké si představit jak mnoho a jak málo MOŽNOSTÍ volby máte. Pokud máte jen velmi malou představu o tom, jaké je vaše pravé místo, jste jako slepec, který hádá, co je kolem něj. Máte velmi MNOHO možností, protože těch je téměř nekonečně mnoho. Máte velmi MÁLO možností, protože v daném okamžiku pro vás existuje pouze jedna správná volba. Když si jste plně vědomí své podstaty a spojení se Zdrojem, budete žít v klidu a míru v obou těchto zdánlivých paradoxech: skutečnosti, že máte mnoho možností ale že máte jen jednu, která je "správná" - jen jediná volba je plně v souladu s tím, kým opravdu jste, a která je plně v souladu se všemi ostatními vyjádřeními Stvořitele, se kterými jste v kontaktu.

           Takže, vy existujete na Zemi, ve svých fyzických tělech, ale též současně existujete na ostatních úrovních. Existujete i na všech ostatních frekvenčních pásech, a každý frekvenční pás má svoje "zákony", které řídí formy a funkce v daném vibračním rozsahu. Většina z vás, kteří čtete tyto řádky, půjde na Terru a vyjádří se formou a bude fungovat tak, jak je patřičné pro tento frekvenční pás - hustotu Stvoření. SOUČASNĚ bude pokračovat vaše existence ve všech ostatních frekvenčních rozsazích a bude na vás, na který zaměříte svoji pozornost - prostřednictvím kterého pásma budete vnímat. Budete si vědomí svých "ostatních Já", ale to jedno "správné" zaměření pozornosti bude pro vás primární a všechny ostatní budou existovat jako podpůrné potenciály, které jsou vám vždy též dostupné. Někteří z vás si vytvoří vztah s Terrou z jiných úrovní a budou dohlížet a vést ty, kteří budou na jejím povrchu, protože to též bude role, kterou si pro svoji zkušenost vyberete. Vždycky budete všichni existovat na všech úrovních zároveň, ale jedno ohnisko bude prvořadé. Zaměříte svoji pozornost na jednu určitou část nekonečného oceánu Kosmické Mysli, ale budete si vědomi zbývající části jakožto permanentního horizontu vaší zkušenosti.

           Již jsme mluvili o holografickém modelu. V hologramu je obsaženo vše jako potenciál. To je to, co máme na mysli když mluvíme o horizontu. Je vytvořen ze všech potenciálních možností. Při plném vědomí si budete vědomí přítomnosti všech možností současně i když se zaměříte na JEDNO VYJÁDŘENÍ z celého potenciálu. Ještě se k tomuto tématu někdy vrátíme, nyní jsme vám jen chtěli předložit malý náhled. Budete si vědomi VŠEHO, zatímco se zaměříte na jednu volbu v patřičném čase.

           A nyní se ještě vraťme k číslům. Existují esence, které mohou být vyjádřeny čísly a prvočísla lze označit za prvotní esence podobně, jako uvažujeme o základních barvách. Základní barvy viditelného světla jsou červená, zelená a modrá. Všechny ostatní barvy jsou složeny z těchto 3 základních barev kombinacemi a intenzitou. Když smícháte tyto tři barvy v různých proporcích a intenzitách, dostanete všechny ostatní barvy, včetně extrémů - čistě bílé (směs všech tři barev ve stejném poměru a plné intenzitě) a čisté černé (absence všech barev a nulová intenzita). Čísla se chovají podobně, ale mnohem komplexněji. Čísla jsou symbolickým destilátem esencí určitých vlastností a prvočísla již nemohou být dále dělena. Jsou základem. Všechna čísla, mimo prvočísel, jsou vytvořena kombinací různých prvočísel a mohou být zpětně rozložena na své komponenty.

           Co má toto povídání o barvách a číslech společného s vaším vzestupem? Má vám pomoci s pochopením ESENCE, ZÁKLADU, KOŘENE nebo PODSTATY. Vracíte se ke své podstatě, prvotnímu vyjádření vaší bytosti, které je nezávislé na vyjádření v určitém prostředí. Vaše esence je vaší základní barvou, základním zvukem, základní kvalitou. To je to vaše "pravé Já", které je nezávislé na jakémkoliv inkarnačním vyjádření. Je to čistý vibrační vzor, který je vaší konkrétní konfigurací a který je dostupný v rámci daného spektra Stvoření. Všechny ostatní jsou kombinacemi a obměnami této prvotní konfigurace. Být plně vědomý znamená ZNÁT svoji esenci. A nebudete znát jenom svoji esenci, ale budete rozeznávat i esence druhých.

           V lidské historii se vyskytlo několik jedinců, kteří dosáhli tohoto stavu porozumění a stali se vzorem ostatním. Nyní všichni ti, kteří směřují na Terru ztělesní svoji esenci. Opustí vše, co není v souladu s jejich esencí a stále více a více se budou během tohoto procesu naplňovat tím, co je jejich přirozená podstata. Otázka intelektu ztratí na důležitosti na pozadí bohaté zkušenosti vaší podstaty. Budete naplněni mírem z poznání kdo jste, jaké je vaše místo ve Stvoření a budete znát, jaká je ta "správná" volba v každém okamžiku. Veškeré usilování bude minulostí. Veškeré pochybnosti budou minulostí. Zůstane pouze mír a klidná radost z konečného poznání odpovědí na otázky, které byly příčinou vašeho hledání miliardy let. Budete prostě VĚDĚT, a již nikdy více nezapomenete to, co víte.

           K číslům, barvám a vyšším aspektům Stvoření se ještě někdy později vrátíme. Nyní vám přejeme, abyste pochopili, kam to všechno směřuje. Jakmile bude vaše transformace ukončena, budete jednoduše VĚDĚT kdo jste, jak do celé skládačky zapadáte, jaký je váš vztah ke Stvořitelovu Já, a co je "správné" v každém okamžiku. Můžete to začít trénovat již nyní tím, že se zklidníte a budete naslouchat svému "vnitřnímu hlasu". Uprostřed vřavy a okolního hluku můžete naslouchat vnitřnímu tichu a vnitřnímu hlasu. V každém okamžiku svého života máte možnost zvolit místo boje a konfliktu mír. Můžete jít pryč od lidí a zážitků, které na vás křičí, abyste jim ulevili tím, že vás zahltí svými problémy. Klid a mír můžete dát ostatním pouze v případě, když jím sami jste. Můžete vyzařovat mír jedině, když jej sami MÁTE. Dokud sami se sebou zápasíte kvůli dosažení čehosi, nemáte mír. Mír, mír, mír. To je ta "perla nesmírné ceny". Buďte mírem. Buďte mírem. Buďte mírem.

           Opouštíme vás v míru, se ctí a požehnáním. Jednou budete opět jako my.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Komentář:

            Dostala jsem několik dotazů týkajících se primárních barev, takže bych ráda objasnila o co jde. Primární barvy SVĚTLA jsou červená, zelená a modrá. Vaše televize a počítačové monitory využívají stejného principu. Primární barvy PIGMENTŮ jako třeba u inkoustů, barviv, nátěrů a pigmentů v kůži, ve vlasech a očích jsou červená, žlutá a modrá. SVĚTLO pracuje jinak než PIGMENTY.

           Když mícháte barvy světla, přidávají se a září. Čím více barvy a intenzity přidáte, tím světlejší a jasnější výsledek dostanete. Když kombinujete pigmenty, tak se odečítají. Každý pigment absorbuje všechny ostatní barvy, kromě té své, kterou odráží. Když zkombinujete všechny tři barvy světla, dostanete bílou. Absolutní nedostatek světla je vnímán jako černá. Když zkombinujete všechny tři základní barvy pigmentů, dostanete hnědou. "Černá" barva kožíšku černé kočky je ve skutečnosti velmi tmavá hnědá, která absorbuje téměř veškeré světlo, které ji zasáhne.

           V tomto článku se mluví o základních barvách světla, ne o pigmentech. Bílá barva obsahuje všechny barvy, a když projde hranolem, tak vidíte všechny barvy viditelného světla, od červené až po fialovou, jako duhu. Naše čakry jsou založené na barvách světla, ne na pigmentech. Prostřední čakra ze sedmi hlavních tělesných čaker - srdeční čakra - má zelenou barvu. Dolní čakry jsou červená, oranžová a žlutá (žlutá není prostřední), a horní tři čakry mají barvy modrou, indigo a fialovou. Všechny dohromady tvoří duhu viditelného světelného spektra.

           Oba tyto systémy práce s barvami jsou skvěle popsané a vysvětlené na anglické URL, kde jsou i výukové ukázky:

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/index.html

 

Doufám, že tato poznámka přispěje k lepšímu pochopení této pasáže.

V míru a s požehnáním

Lyara


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

Zpět na obsah