"Božská hra"

9. dubna 2002

            Těm, kteří mají oči k vidění, je jasné, že dochází všude kolem k mnoha změnám. Když se však řídíte našimi instrukcemi, můžete prohloubit svůj vlastní pocit klidu, míru a vyrovnaní i když dostanou události rychlý spád a budou hutnější. Prahová událost, o které jsme se zmiňovali, je stále ještě kousek před vámi a tak doufáme, že díky této dlouhé době příprav a upozorňování, integrujete nezbytné porozumění, abyste na ni mohli klidně reagovat a přijmout ji s vědomím, že s sebou přináší poslední fázi odchodu z planety Země a počátek nového světa, který je jejím nástupcem.

            Víme, že velmi rádi posloucháte něco od nás a že vám pomáhá slyšet náš názor z naší perspektivy, takže si myslíme, že vás trochu v duchu mezihry pobavíme naší diskusí. Náš model pochází ve skutečnosti z vašeho světa zábavy, i když doufáme, že to místy vezmete trochu seriózněji. Někdy je zábava jednodušší cestou ke strávení něčeho, co by jinak byla hořká medicína a tak doufáme, že tomu tak bude i dnes.

            Když se na život díváte jako na film, ve kterém hraje každý svoji roli a mluví podle scénáře, pak je Bůh/Stvořitel definitivní režisér. Už jsme se zmiňovali o Celkové Duši i o tom, jak vytváří současné projekce sebe sama - které vy vnímáte jako vtělení nebo "životy". Celková Duše je promítačkou pro individuální vyjádření sebe sama a Bůh/Stvořitel je scénáristou všech filmů, které se prostřednictvím Celkových Duší hrají, bez ohledu na jejich polaritu. Často říkáme: Stvořitel stvořil VŠECHNO, aby zakoušel sám sebe prostřednictvím svého Stvoření. Též jsme již popisovali skutečnost, proč bylo nezbytné vytvořit dvě polarity, aby se zvýšil potenciál rozšiřující se komplexnosti zkušeností, i to, jak se Celková Duše sama promítá do obou polarit, které jsme definovali jako orientaci STS (service to self - služba sobě) a STO (service to others - služba ostatním).

            Ve filmu bývají opoziční síly a konflikty a tak je tomu i ve "filmu" života. Chvíli se nad tím zamyslete. Kdybyste se dívali na film, kde by vše šlo hladce a bylo v harmonii, zdálo by se vám to za chvíli jednotvárné a nezajímavé. Nebyly by tam žádné nástrahy, které je nutné překonávat, jen příjemná jednotvárnost a žádné velké vzrušení. Chyběla by stimulace a vaše mysl by začala být neklidná a začala by přemýšlet o něčem jiném. Z tohoto důvodu vyžadujete, aby vaše filmy byly zábavné, a z tohoto důvodu se v nich musí vyskytovat opoziční síly, konflikty a nástrahy, které je nutné překonávat. A úplně stejné je to s životem ve 3D (Density - hustotě). Kdyby v něm chybělo dostatečné množství stimulů, upadli by lidé do jakéhosi druhu letargie, čili nudy a ztratily by zájem a nebo by si uměle vytvořili situace, ve kterých by mohli prožít rozmanitost a intenzivní pocity. Taková je přirozená podstata těch, kteří stále chtějí vědět víc. A hlavní touha Stvořitele je stále poznávat další stránky sebe sama prostřednictvím interakce se svým Stvořením. My říkáme tomuto aspektu Stvořitelovy tvořivé hry "Božská hra". V Božské hře je Stvořitel "nositelem" všech svých Stvoření a hraje všechny role prostřednictvím všech svých stvořených částí.

            Na vyšších úrovních hustoty se hra mění, mění se pravidla, ale v podstatě je to stále Božská hra. A teď vám máme říct, co má tohleto s tím vším společného a k čemu je dobré to časem pochopit pro každodenní život? Inu, v Božské hře je každý z vás, kteří čtete tyto řádky, filmovou postavou. Každá postava má vrozené charakteristiky a taktéž charakteristiky, které získává díky svým zkušenostem. V realitě 3D je katalyzátorem bolest. Ve 4D (hustotě čtvrté úrovně) je katalyzátorem láska. Vy jste v úrovni 3D a váš charakter byl formován vašimi bolestmi a vaším hledáním. Nejpodstatnější okamžiky vašeho života - které mají na vás takový dopad, že změní kurz vašeho života - se týkají bolesti a/nebo hledání. Vaše hledání vychází ze Stvořitelovy touhy poznat sebe sama skrze své Stvoření. Stvořitel se chce o sobě dozvědět více, takže katalyzátorem veškerých zkušeností jsou jak hledání, tak i bolest.

            A jak lze těchto podmínek dosáhnout? Co působí bolest a co podporuje hledání? Zdroje bolesti můžete třeba hledat mezi "nepřáteli" nebo "pachateli" nebo STS "zloduchy". Tyto nálepky se používají pro identifikaci zdrojů bolesti ve vašem životě. Jenže jsou stejně důležité pro plnohodnotnou zkušenost ve 3D, jako zdroje podpory vašeho hledání - které nazýváte "přáteli", "vašimi drahými", "učiteli". Obě strany jsou potřebné pro plnohodnotnou zkušenost a pro kompletní scénář dramatu, který hrajete. Obě strany jsou vyjádřením Stvořitele v jeho Stvoření v Božské hře. Bližší rozbor jak to vlastně funguje je takovýto:

            Čisté Světlo Stvoření, formované Láskou jakožto řídící silou, proudí trvale ze Zdroje/Stvořitele prostřednictvím čoček Celkových Duší. Celkové Duše zabarvují světlo svojí vlastní zaujatostí neboli "úhlem pohledu/vnímání" a tak se světlo, tím že projde Celkovou Duší, stává nositelem určité kvality. Na tyto kvality můžete pohlížet jako na archetypy, sklony nebo témata, která mají být prozkoumána. My se na ně nejraději díváme jako na esence. Ve svém nejčistším stavu jsou esencí určitého aspektu Stvořitele, a je jich dostupných velmi mnoho. V budoucnu můžeme zkoumat tento koncept blíže, ale nyní to chápejte tak, že každá Celková Duše existuje proto, aby zkoumala patřičnou esenci, nebo téma a toho dosahuje prostřednictvím vytvořených "životů" v mnoha různých prostředích či světech. Jenže všechny ostatní Celkové Duše dělají to samé, takže v každém prostředí je přítomen potenciál pro interakci s mnoha různými esencemi, a to vytváří bohatou základnu pro mnoho různých zkušeností. Původní sada možností byla pro praktické využití nekonečná, ale nyní jsou mnohé (ne-li většina) těchto možností prozkoumány a tak dochází ke zpětné destilaci k původní esenci.

            Ve vašem světě prochází všichni lidí tímto procesem destilace zpět k původní esenci. Stávají se mnohem více tím, kým doopravdy jsou. To může působit problémy u jedinců, kteří žili podle šablon očekávání jejich okolí nebo žili tak, že pouze reagovali na formující okamžiky svého života. Nyní dochází k mnoha odmítáním starých křivd a usilovnému hledání. Jaké je to nádherné období být v této době inkarnován ve fyzickém těle! Nikdy v historii planety Země doposud nebyl takový potenciál intenzivních zkušeností. Jak je, z pohledu Stvořitele, tento film nyní zajímavý! Čím je v Božské hře zkušenost intenzivnější, tím je to lepší z hlediska bohatosti, kterou to vytváří.

            Podívejme se nyní na některé příklady. Když se zaměříte na téma moci, tak existuje potenciál zkoumat jak nedostatek moci (bezmocnost), tak i mocenskou pozici. Když někdo nemá moc, tak se též učí o mocenské pozici od těch, kteří mu vládnou, a stejně tak je tomu i obráceně - učí se od těch, kterým vládnou. V Božské hře existuje vzájemný vztah, který je neodmyslitelný. Bůh podporuje všechny potřebné hráče a vyučuje i se zároveň učí. Každý hráč je učitelem ostatním a od nich se učí. Každý člověk je zrcadlem pro druhé, aby se lépe viděli a hlouběji se poznali. Po mnoha životech tvoření a zakoušení se veškerá učební látka stane kolektivní zkušeností Celkové Duše a tedy i Stvořitele. Vše vychází z interakce jednotlivých projekcí Celkové Duše s projekcemi ostatních Celkových Duší. Tímto způsobem je Stvořitel schopen zakusit sám sebe ve svém Stvoření. Zkušenost každé jednotlivé Celkové Duše je znásobena, obohacena a zabarvena interakcemi s projekcemi ostatních Celkových Duší. Toto je absolutně dynamický proces se zpětnou vazbou a obměnou v každém interakčním uzlu. Takhle to není jenom u lidí, ale funguje to tímto způsobem v celé síti stvořeného čili projeveného světa.

            Vaši vědci objevili základní stavební blok hmoty, který nazvali kvark. Kvark je vytvořen ze světla. Ne ze světla, jakým se svítí, ale ze světla jakožto substance. VEŠKERÁ hmota je vystavěna z těchto jednotek Světla. Takže, tyto kvarky jsou světelné částice, ale jsou tvarovány, nebo přizpůsobovány vibracemi, čili Zvukem. Zvuk a Světlo dohromady tvoří hmotu, která je základem manifestovaného světa. Ale musíme vzít v úvahu ještě jeden aspekt. Když dojde k interakci kvarku s kvarkem, dojde u obou ke změně. To znamená, že i na té nejnižší úrovni materiálního světa platí dynamický proces stálé interakce a změny. K tomu ještě existuje pole vědomí, nebo uvědomění, které vše zahrnuje a vytváří matrici celého pole existujících kvarků, které se na těchto interakcích podílejí. Takže, na nejzákladnější úrovni jsou všechny kvarky propojeny se všemi ostatními kvarky proto, že všechny jsou součástí jednoho pole vědomí. Toto pole je Mysl Boha. Veškerá manifestovaná realita je obsažena v Mysli Boha a je propojena prostřednictvím matrice Mysli Boha. Když řeknete: "Všechno je propojené", říkáte základní pravdu.

            Celkové Duše jsou rozsáhlým polem inteligentní energie. Jsou si sebe-vědomé a i ony jsou též součástí stejné matrice. Když vytvářejí svoje projekce, tak je manifestují prostřednictvím kvarků, které jsou stavebními bloky hmoty. Všechny věci, všechny manifestace, jak z projektované úrovně - Celkové Duše, tak i z úrovně částic, které tvoří manifestaci projekce Celkové Duše, jsou součástí Mysli Boha. Takže v Božské hře zakouší Bůh sám sebe jako tvůrce filmu, tak i jako herce. Herci nejsou pouze lidé. Jsou to i další jevy, jako třeba vítr a déšť, květiny a stromy, hmyz a zvířata. To vše je Stvořitelovo Stvoření. Všichni jsou herci v Božské hře. Všechno to jsou zdroje podporující bolest i hledání jednotlivců.

            Vezměte si například kámen. Když si o něj ukopnete palec, nebo si stoupnete na ostrou hranu bosou nohou, tak se pro vás stává zdrojem bolesti. Ale jiný vám může být podporou, když se při slézání skály potřebujete zachytit vhodného výčnělku, nebo když potřebujete přejít přes potok. V obou případech se jedná o kámen a vždy je součástí Božské hry. Když je po vás ve scénáři vašeho života požadováno, abyste přešli přes potok, v určitém bodě vašeho hledání, tak se pro vás stává kámen prvkem zkušenosti. Kámen má též vědomí a je si vědom, že na něj stoupnete. Zachytí vaší energii, vaše myšlenky a zakusí pocit tíhy, nebo tlaku z toho, jak na něj stoupnete. Tedy i ten kámen se učí.

            Nyní se podívejme na některé věci, které probíhají v současné době ve vašem světě. Veliký kus Rossova ledovce v Antarktidě se nedávno odtrhl, což je součásti probíhajících změn. Tato změna byla vyvolána jinými změnami. Když se uvolní takový ohromný kus ledu, pluje po moři a roztává, tak ovlivňuje okolní oceán. Sladká voda z rozpouštějícího se ledovce ovlivňuje slanost okolní vody. Změna slanosti má za následek drobné změny v proudění mořských proudů. Tyto změny v proudění mořských proudů dále ovlivňují počasí. Změněné počasí ovlivňuje úrodu obilí a potravin. Změny v produkci potravin ovlivňují jejich cenu a dostupnost a to má za následek drobné změny lidských priorit. Když mají lidé hlad, zoufale se snaží přežít za jakoukoliv cenu a proto jednají takovými způsoby, kterými by jinak nejednali. To dále ovlivňuje další věci a ty zase další a tak Božská hra pokračuje. Každá jednotlivá událost, která se ve světě stane, ovlivňuje všechny ostatní části manifestovaného světa. Vše je propojeno Myslí Boha a Bůh je všude tam, kde něco existuje. Vše je součástí Božské hry a všude probíhá interakce Boha se sebou samým prostřednictvím Jeho Stvoření.

            Abychom se vrátili k tématu, když se věci (a obzvláště lidé) stávají mnohem více tím, čím ve skutečnosti jsou a co je překryté jejich životními podmínkami a tlakem jejich okolí, mnoho věcí vyplouvá na povrch. Zvětšuje se polarizace, neboť hrdinové i zloduchové mnohem více odhalují svoji pravou tvář. Pozitivní je pozitivnější a negativní je negativnější. To, co člověk přebral od druhých a co nerezonuje s jeho vlastní podstatou je odvrhováno pryč, někdy i nepříjemnými metodami. Tělesné problémy a bolesti, emocionální tlaky a bolesti, spirituální problémy a bolesti - to vše je součástí očistných procesů, které probíhají. Tolerance k tomu, co je nekompatibilní s vlastní podstatou, je na mnohem nižší úrovni. Je mnohem větší tendence opouštět to, co je nekompatibilní s vlastní podstatou a z toho vyplývá veliké třídění do skupin, které probíhá, a o kterém jsme již mluvili. Mnohdy na povrch vyplují věci, které přinesou překvapení, když zjistíte, že někdo není takový, jaký jste si mysleli, že je. Většina toho, co tvarovalo vaše vlastní vnímání jsou důsledky vašich předchozích životních zkušeností - takových, které vás nasměrovaly určitým směrem zkoumání daných možností tak, abyste zhojily svoje bolístky, a které se pokoušejí definovat vaše hledání a zjistit, co to vlastně hledáte.

            Když tedy zjistíte, že se nyní váš život zásadně mění, je to proto, že je téměř u konce toto dějství Božské hry příběhu o Stvoření. Bůh prozkoumal témata, role, dostupné možnosti v rámci zadaných parametrů prostředí a jako v každém dobrém filmu dozrál čas na závěrečnou scénu, kde jsou zodpovězeny otázky, konflikty jsou vyřešeny a všichni odcházejí žít další díl příběhu! Pokračování vašeho příběhu bude na lodích a poté na Teřře - trilogie, jestli to chcete tak nazvat, a přesto jenom epizoda mezi dalšími filmy. Jste na cestě domů. Stáváte se mnohem více esencí sebe sama. Začínáte si uvědomovat, kdo jsou "ti druzí", se kterými chcete být. A nic z toho by nemohlo být nebýt Božské hry. Nic z toho by nebylo možné, kdyby nebylo protagonistů a antagonistů, hrdinů a zloduchů. Každý scénář potřebuje oba druhy postav, aby se dalo hrát. Konflikty vedou k rozuzlení a díky rozuzlení se všichni vzájemně změní. Změna je věčná. Vy jste věční a věčně se měníte.

            Opouštíme Vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah