Vzkazy Nebeských Zástupů - Svazek 3

******************************************************************

 

Poslední dny

21.září 2004

 

Vážení. Požádali jsme o to, abychom k vám mohli promluvit, neboť nastal čas přípravy na závěrečnou fázi událostí týkající se 3D Země. Naše odmlka v minulých dvou letech napomohla k dokončení rozvoje těch, kteří dali na naše rady, aby se zaměřili do svého nitra, ale nyní nastal čas, abychom začali diktovat poslední knihu ze série Vzkazů. Načasujeme tuto poslední sadu tak, aby korespondovala s událostmi na vaší planetě i v jejím okolí. Je zde zastoupeno mnoho civilizací, jak v čase tak i mimo něj. Minulost, přítomnost i budoucnost jsou zároveň přítomny v bezčasovém NYNÍ, stejně jako my a stejně jako vy, spolu se vším stvořeným i nestvořeným. Celý potenciál je moře hojnosti, či hustá polévka obsahující vše.

 

V neobyčejném světě, který vnímáte svými fyzickými a jemnými smysly, je nyní velký nepokoj. Velmi hluboké proudy víří pod povrchem a hněv s bolestí vybublává přes veškeré snahy udržet je pod pokličkou. Zmrazené emoce minulosti roztávají a obohacují tak již beztoho velmi bohatý mix přítomných událostí. Ozvěny témat zkoumaných v dávné minulosti jsou všude patrné. I když vzpomínky na nedávnou minulost jsou mnohem zřetelnější, jsou potenciálně všechna historická období znovu probírána se zvláštním zřetelem na zkušenosti související s reptiloidy, dokonce i ta, kterou již označujete jako prehistorická. Nejedná se o dinosaury, ale o bytosti s humanoidní formou podobnou dinosaurům, obzvláště druhu Tyrannosaurus, které navštívily planetu Zemi. Zkoumaly zde bohaté zdroje planety - živočišné i neživočišné říše - které měly přispět k jejich plánům na ovládnutí galaxie. Musíme zdůraznit, že tyto události jsou staré mnoho milénií, jenže existuje buněčná paměť a paměť biologického druhu, které jsou přítomny ve vašich současných tělech. Mnozí chybně připisují tyto vzpomínky akcím, které způsobily bytosti obývající současná fyzická těla. Vzpomínky a jejich pochopení jsou pravé, ale jejich přiřazení k současnému časovému rámci je chybné.

 

Tyto události se staly před dávnými a dávnými časy, ale jejich efekt na přítomnost a budoucnost je neklamný. Temné energie se spojují. Je to obrazem oněch dávných časů, které jsou uloženy hluboko v paměti jádra planety a druhů a které musí být znovu zakuseny, aby mohly být odplaveny během nynějšího období osobní i planetární očisty. Posledně jsme nabádali k "poslednímu rozhlédnutí" kdy jste se měli naposledy podívat na svět kolem vás, na který jste byli zvyklí. Nyní vás nabádáme k novému "poslednímu rozhlédnutí", o kterém se vám bude mnohem hůře rozjímat, neboť tento druh reptiloidů žil ve stavu neustálé agonie a zuřivosti a nebyl schopen nalézt vnitřní mír ať dělal co dělal. Jejich hlad po míru je neukojitelný a přesto jednají tak, že jej totálně ničí, jak v sobě, tak i ve všem na co sáhnou.

 

To znamená, že vaše planeta, jak se bude zbavovat těchto vložených vzpomínek, bude svědkem podobných obrazů agónie a zuřivosti, a bude to probíhat způsobem, který ovlivní vše živé na celé planetě. Nic nebude ušetřeno, když se válečný mrak a geofyzikální události všude rozbují. Protože vše na planetě je propojené, bude též vše ovlivněné nějakým způsobem a do určitého stupně, obzvláště ekonomicky, ale nakonec to vše skončí a my budeme mezi vámi i fyzicky, abychom ošetřili vaše zranění a odvezli vás do úkrytů, dokud nepřiletí naše lodě, aby vás odvezly na další zastávku na vaší cestě k Teřře.

 

Tento svazek vám bude pomáhat hledat směr v nadcházejícím temném období, dodávat vám odvahy, abyste je dokázali překonat a připomínat vám, že jsme neustále při vás a obklopujeme vás naší láskou a ochranou. Ti z vás, jejichž cílem je Terra (i vše ostatní na planetě, stejně jako ona sama), jsou nám velmi blízcí, ale jste nám drazí hlavně proto, že jste opravdu našimi bratry a sestrami a podílíte se stejným dílem na našem dědictví a postavení v celkovém plánu. Hlavně kvůli vám jsme nyní zde a kvůli vám předáváme tyto Vzkazy. Všichni ostatní mají jiný cíl cesty a též oni mají své průvodce, kteří je vedou na jejich cestě. Mnoho jich nyní odchází, stejně jako v minulosti, ale ti, kteří odcházejí nyní a kteří budou odcházet se již na tuto planetu nevrátí. Inkarnační vzor bude naplněn podle cílu cesty, kterou volí Nadřazené duše a každý půjde zkoumat jednu z cest určení, které se naskytnou při "kvantovém skoku" do nového Stvoření.

 

Poslední dny nastaly. Už nejsou někde v "budoucnosti". Prožíváte je nyní. Chvíli se zastavte, abyste to zaregistrovali. Uvědomte si to. Považujte si tohoto okamžiku relativního klidu, který nad vámi visí, protože brzy uslyšíte hukot a křik války znějící po celém světě. Ta začne na Středním Východě, ale v závěru nebude před ní žádný národ chráněn, ani izolován, ani z ní vyjmut. Bude to hrozné období podle měřítka lidských emocí, ale bude to též závěrečné období, aby mohl nastat nový začátek. Ti, kteří opustí svá těla budou ušetřeni bolesti a utrpení, a ti, kteří zůstanou udělají dobře, když si to uvědomí. Neexistuje žádná možnost jak očistu zastavit. Tak to bylo stanoveno na nejvyšší úrovni, aby mohla planeta ukončit svůj proces očisty od minulosti, kterou hostila a zaujmout místo na nebesích které ji náleží - jako klenot kterým ona je - čistá a zářící jasným světlem a již navždy smést ze svého povrchu temné mraky války.

 

Tyto války, které přijdou, mají svůj původ v agónii reptiloidů, kteří zde zaseli své sémě do vznikajícího druhu, který vytvořili genetickou manipulací. Zotročili mnoho svých druhů a jsou mezi vámi ženy, které mají ve své buněčné paměti vzpomínky na doby, kdy sloužily coby "chovatelé" těchto experimentů. Přestože tyto experimenty jsou velmi dávnou minulostí, zanechaly po sobě stopy a rány a nikdo z vás, kteří čtete tyto řádky, nebyl těmito událostmi a jejími důsledky neovlivněn. Takže, i když se válka jeví jako hrozná, je v pravdě očistou těchto ran z dávné minulosti a v těch z vás, kteří směřují na Terru, po nich po probuzení zbude jen blažené odevzdání a mír, radost a láska. Pak už budete mimo jakékoliv utrpení a budete si říkat, že stálo za to tím projít, ale nyní je to ještě před vámi. Brzy se již vaši novináři nebudou muset honit za novinkami do zpráv. Letošní počasí bude velmi krotké v porovnání s tím očekávaným. Začnou války, i když malého rozsahu a jak budou politikové trousit poznámky o probíhajících událostech, každý pochopí, že nedělají nic jiného, než rámusí a camcají o probíhajících událostech. Nikdo z nich se nesrovná se skutečnou podstatou událostí a prázdnými slogany a zjednodušujícími přirovnáními nic neřeknou o pravých příčinách, natož aby přišli s nějakým řešením.

 

Vidíte, že vše je přesně tak, jak má být. Dlouhodobý experiment z posledních 4,5 miliardy let je téměř u konce, a nic moc nového se nestane. Vše již bylo prozkoumáno a dovoleno, jenom novinek ubývá. Až na pár vědeckých objevů se mnoho let nic nového nestalo a staré vládní instituce a zákony se za poslední staletí téměř zadusily pod hromadou lidské hlušiny. Každá generace při opravování "chyb" minulosti přidá nové chyby. Je pravda, že někteří lidé byli schopni prohlédnout hromadou prachu zvířenou dusajícím davem, ale většina je slepá a tak i zůstane, protože se od nich nic jiného ani neočekává. Všechno a všichni jsou předpovídatelní, takže všechny skulinky a výčnělky dramatu - byly prozkoumány.

 

Podívejte se na své zvyky. Kdyby měli všichni stejný vkus, bylo by celé obyvatelstvo planety namačkáno na jednom kousku a zbytek by zůstal úplně prázdný. Jenže každému z vás se líbí určité místečko více než jiná, a když jste někde, kde se vám nelíbí, tak si jednoduše sbalíte saky paky a jdete jinam, jestliže je vaše touha dostatečně silná. Podobným způsobem se určují životní cíle. Ne všichni směřují na stejné místo a všechny skulinky budou vyplněny, ale ne přeplněny. Nikdo není lepší, nebo vyšší. Každý existuje proto, aby mohl stvořitel zakoušet všechny možné pocity v rámci parametrů daného Stvoření. I když se rodí nové hvězdy a planety, byly již parametry tohoto Stvoření plně prozkoumány a tak je čas začít s úplně novým Stvořením. Vědomí bude rozseto nad úplně novou krajinou, avšak nic starého, kromě podstaty, tam nemůže být přeneseno, takže následky minulosti musí být neutralizovány a vymazány a to je to, k čemu nyní dochází.

 

Agónie implantovaná do lidského druhu v dávné minulosti reptiloidy musí být vymazána a to se stane tím, že bude znovu vytažena na světlo a prožita. z tohoto důvodu jsme vždy zdůrazňovali nutnost odtažitého pohledu na odehrávající se hru, a hledání klidu a míru hloubek oceánů a udržování mírumilovného místečka v sobě samém bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává. Na každém kroku jsme s vámi, v každém ohybu cesty, ale i vy musíte odvést svůj díl práce. Doporučujeme, abyste vyhledávali podobně smýšlející a vyměňovali si s nimi zkušenosti co nejvíce, což vás posílí při tom, co bude nutné vykonat v blížících se kalamitních situacích, které se na váš svět řítí. Můžete být jeden druhému zdrojem komfortu, a když budete schopní se natolik zklidnit, abyste nás byli schopni vnímat, můžete též vyhledávat naší pomoc. Jednoduše požádejte o naší přítomnost ve vašem životě a my tam budeme. Požádejte, abyste byli schopni nás cítit a my uděláme vše co bude možné, abychom vám v tom pomohli. STÁLE jsme s vámi, ale někteří z vás nepracují dostatečně na posílení své sensitivity, takže jestli je to i váš případ, tak by vám pomohlo něco s tím udělat. Uvědomte si, že to není slovní komunikace, kterou hledáte, ale spíše zvýšení pocitu naší přítomnosti. Když budete usilovat o to, abyste slyšeli slova, najdou se mnozí, kteří budou šťastní, když vám budou moci vyhovět, ale nemusíme to být my! Spokojte se s vnímáním naší přítomnosti a přenechejte slovní komunikaci jiným, podobně smýšlejícím.

 

Opouštíme Vás v míru s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2004

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2004

 

  Zpět na obsah