Období smutku.

10. dubna 2005

 

Vážení,

            Minulý týden mnoho miliónů lidí po celém světě truchlilo, protože odešel jeden člověk, muž, který se nějakým způsobem dotkl jejich životů. Zvony, které se rozezněly na jeho počest, oznámily též přechod planety z jednoho frekvenčního pásma do druhého. O tomto frekvenčním rozsahu bychom s vámi dnes chtěli mluvit.

            Každá myšlenka, nápad nebo koncept, je svázaný s určitým frekvenčním vzorem. Tyto frekvenční vzory vytvářejí struktury rozličné "hustoty" nebo "světlosti". Těžší frekvence nám připadají "hmotnější" či "temnější", zatímco jemnější vibrace vnímáme jako "lehčí" či "světlejší". Jak se Země pomalu posouvá frekvenčními pásmy, je každý frekvenční vzor, kterým prošla, odplaven mimo manifestaci, protože jej již nelze udržovat. Proto je toto období průchodu frekvenčními pásmy "obdobím smutku".

            Je to symptom obsažený ve vzoru, který byl právě překonán. Předznamenává mnoho pohřbů, mnoho ztrát a smutku pro velké množství lidí na celém světě. Tento smutek bude způsoben ztrátou těch, které máte rádi, ať už zvířat nebo lidí, ztrátou zaměstnání, ztrátou domova či majetku, ztrátou zdraví či ztrátou bohatství - mnoha různými způsoby. Přišli jsme dnes za vámi v roli utěšitelů, abyste se lépe vypořádali se smutkem, který se ve světě objeví.

            Rádi bychom vám připomněli, že tyto ztráty souvisí s odchodem všeho, co není v souladu s frekvencemi míru, radosti a lásky, které jsou základem Terry. Odchází vše, co lidi omezuje před skutečnou svobodou v jejich vlastním plném vyjádření. Odchází vše, co působilo zármutek a nedostatek míru, radosti a lásky na této planetě. Nastává období smutku nad ztrátami, ale je to zároveň období léčení podstaty problému pro ty, kteří denně trpí nedostatkem osobní svobody, která vznikala po mnoho generací z neznalosti, ovládání a nedostatku.

            Jestliže procházíte nyní tímto obdobím, chceme vám poradit, jak se s touto zkušeností vypořádat, abyste ji přijali jako způsob léčení, kterým popravdě je. Chceme vám též vyjádřit svoji podporu při přechodu a osvětlit, jaké to bude, až na chvíli opustíte planetu, abyste si byli schopni poskládat i toto puzzle dohromady. Předpokládáme, že když budete znát časový rámec událostí, budete schopni se s tím lépe vypořádat.

            Uvědomujeme si, že jste velmi starostliví jedinci a že máte tendenci identifikovat se se ztrátami a utrpením natolik, že jste schopni se s ním ztotožnit, jako by bylo vaše vlastní. Obzvláště silně se vás to dotýká, když se jedná o jedince, kteří jsou méně schopní postarat se sami o sebe - malé děti, staří lidé, postižení nemocí, zvířata a rostliny i ti, kteří již v tvrdých podmínkách žijí. Žádáme vás, abyste se odpojili ode všech těchto osobních dramat a raději nad nimi vytvořili stan z vaší lásky, něco jako nádobu, nebo kontejner, ve kterém se všechny tyto věci mohou dohrát až do konce, a tak prožít z toho vzniklé vyléčení podstaty svého problému.

            Přijdou velké ztráty. Prosíme vás, abyste vydrželi tam, kde jste, s celou vaší láskou, kterou jste schopni shromáždit pro celý proces, a neztotožňovali se s podrobnostmi každé pohromy. Neboť pohrom bude taková spousta, že to mnohé přemůže. Žádáme vás, abyste pochopili skutečný smysl všech kalamit a nahlíželi na ně jako na proces léčení planety a uvolnění z podmínek, které přetrvaly milénia. Žádáme vás, abyste zůstali tam, kde jste a nepřestali znít svým tónem. Dělejte to prosím až do té doby, než přijde čas, kdy se objeví vaše brána a tou pak projděte a již se neohlížejte zpět na chaos, který budete opouštět. Míříte do míst, kde odložíte smutek, který nosíte a budete se připravovat na pozdější předávání útěchy, až bude k užitku.

            Vidíte, že nyní nastal čas zbavování se soužení a cílem mnohých je odejít branou "smrti". Váš čas přijde, teprve až toto období zármutku skončí a vy budete moci nabídnout pomocnou ruku těm, které tento proces proměnil. Uvědomte si, že toto vše slouží vyššímu záměru, a proto nelze nic zpravit nebo zastavit. Musí se to stát. Můžete se modlit za to, aby byl celý proces pokud možno plynulý a sloužil pro dobro celku, ale je nutné abyste se odpoutali od jednotlivých výsledků a hlavně, abyste se na nic nedívali jako na rozsudek, nebo trest. Není to ani jedno, ani druhé, neboť každý je tím, čím přišel být, aby naplnit Stvořitelův záměr všechno zkusit. Nikdo není trestán. Nikdo není souzen. To jsou způsoby myšlení lidí, ale ne Stvořitele. Jak jsme již říkali, pro Stvořitele je všechno jeho tvoření dobré, neboť mu slouží k tomu, aby prostřednictvím svého tvoření poznal veškeré možnosti. Úplně všechno co existuje, existuje pouze a jenom proto, aby to sloužilo Stvořitelově touze poznat úplně všechno.

            Když se mluví o "konci věků" nebo "posledních dnech", mnozí lidé soudí druhé, protože jsou jiní, nebo věří v něco jiného, ale Stvořitel nesoudí. Mnozí lidé říkají, že oni jsou "cesta, světlo a pravda", a kdo nenásleduje jejich poučky, bude prý trpět věčným zatracením. Neexistuje nebe; neexistuje peklo. Existuje pouze Stvořitel, který se projevuje prostřednictvím svého stvoření. Veškerý život vyvěrá ze Stvořitele. Všechno co považujete za "špatné" pochází od Stvořitele.  Všechno co považujete za "dobré" pochází od Stvořitele. Stvořitel je VŠE co existuje.

            Nevěnujte pozornost rétorice těch, kteří se zaplétají v oddělenosti, nenávisti, strachu a vzteku. Mnozí se přestanou ovládat a budou jednat z pozice oddělenosti, nenávisti, strachu a vzteku. Odezva bude dramatická a jedinou fungující reakcí bude nastolení stále většího a většího dozoru. Zdravotnická zařízení, zvláště ta, která mají na starosti mentálně postižené, budou zahlcena a systémy první pomoci budou muset být taktéž nově uspořádány. Těm, kterým nebude možné pomoci, nebude pomoženo. Těm, kteří přežijí bez pomoci, nebude pomoženo a budou muset spoléhat na sebe a své vlastní schopnosti. Pouze těm, kterým bude možné v rámci určitých možností pomoci, bude v rámci těchto možností pomoženo. A tyto možnosti budou tak zpoplatněny, že nebude možné je využívat.

            Za obdobím smutku bude následovat období tyranie. Bude to reakce na ztráty s potřebou nastolit řád a řízení, což povede k další ztrátě - ztrátě osobní svobody. Všechny systémy budou pod maximálním tlakem a mnoho z toho, co až dosud bylo považováno za pevně dané, bude obětováno. Mnoho věcí bude nedostatkových, aby byla ovládána úroveň strachu, což povede k masovým nepokojům a hysterii, až bude po celém světě možné vidět jen pušky a helmy. Tato opatření budou zavedena kvůli rostoucí nespokojenosti a jako jakýsi druh vypuštění divoké šelmy ze řetězu. Národy jsou taktéž entity, a když nějakou entitu něco bolí, tak se ohání proti tomu o čem si myslí, že jí působí bolest. Identifikuje původce své bolesti jako nepřítele a snaží se jej zlikvidovat, aby odstranila bolest, ale realita války je taková, že nezastaví bolest - ale ještě ji zvětší. A tímto způsobem se brzy roztočí spirála a bude se točit stále rychleji, dokud nebude všude zmatek. Pak ti, kteří touží po moci nastolí vládu, která jim zajistí jejich pozice a spirála se bude točit dál až to bude vypadat, že na zemi nastala nejtemnější doba, jaká zde kdy byla.

            Velmi mnoho lidí ve skutečnosti přispívá této spirále. Uvědomte si, že před tisíci lety, bylo na planetě mnohem méně lidí a jejich technologie a dopravní možnosti je omezovaly v rozsahu a možnostech ničení, kterou na daném území byli schopni provést. Morové epidemie tenkrát zabily mnohem více lidí než malé lidské armády, ale nyní existují supervelmoci se super zbraněmi, které jsou schopny zlikvidovat celou planetu stiskem jednoho tlačítka. Existují jiné národy, které mají sice omezenější možnosti, ale mají mnoho lidí, které mohou přesvědčit o tom, aby nenáviděli jiné, spojí se do aliance a na své nepřátele vrhnou všechno možné. Bude to vypadat, jakoby se celá planeta zbláznila, ale je to šílenství, které je na planetě již dlouho skryto a jen čeká na správnou příležitost, aby se dostalo na povrch.

            Vykládáme vám to nyní, abychom vás připravili na období smutku a vy jste pak věděli, jak reagovat. Doba, kdy se stáhnete, též napomůže procesu léčení. Až doposud jste byli světelnými sloupy, které na planetě ukotvovaly vyšší frekvenci světla. To jste dělali vy a světlo dělá svoji práci tím, že očistí každý atom od všech nečistot. Vzniklé "bahno" musí někam odtéct a zde se projeví v lidské utrpení. Uvědomte si ale, že se jedná o Očistu utrpení, které zde přetrvávalo milióny let. Mnozí z vás si toto utrpení pamatují, protože je sami prožili. Ve vašem nynějším životě jste ji zdědili jako odkaz svých předků, kteří ji zase zdědili od svých předků, a tak dále, až kam sahají temné stíny minulosti. Vaše Celková duše stvořila mnoho životů a hrála mnoho rolí, ale nyní spěje vše k závěru. Teď můžete říci "Je konec velké hry" - hry, která se dohrává a končí.

            Období, které nastává musí přijít, aby závěr mohl být šťastný. Toto je poslední rozhlédnutí se kolem na věci, které Stvořitel toužil zkusit, a vy zase půjdete někam jinam. Máte svoji roli a vy budete tím osvobozením od utrpení, které bude velmi vítáno na konci tohoto času. Mezitím se zaměřte na vlastní léčení, na vlastní transformaci, na to čím můžete podpořit svůj vlastní přechod, protože pouze tehdy, když budete sami kompletně transformováni, budete schopni poskytnout podporu a smysluplné osvobození druhým. Období smutku na tomto světě nyní začalo a bude trvat dokud neskončí a to je vhodná doba pro naprosté vyklizení jeviště.

            Pochopte prosím, že všechno tohle se očekává, je to připraveno a my pomáháme vám všem a vaším prostřednictvím miliónům dalších, když je na to ten správný čas. Ale vše se vyvíjí po etapách a stádiích a vy jste momentálně v tomto stádiu.

 

            Opouštíme vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah