O očistě.

20. července 2006

 

            Takže. Evidentně v současné době přihořívá, že ano! Chceme vám jemně připomenout pár věcí a poté se pustit do tématu, který pro vás bude možná nový.

            Ze všeho nejdůležitější je, abyste se odpojili od dramatu, který se všude kolem vás nyní rozehrává. Jasně si uvědomte, že toto vše bylo naplánováno od počátku Stvoření a je to součástí Plánu konce současného Stvoření již od prvopočátku, takže není nejmenší důvod být smutný kvůli tomu, co se má stát.

Hluboké dýchání se zdůrazněným výdechem je dobrou pomocí při zahánění napětí, které může ve vašem nitru vznikat. Často zhluboka dýchejte, tak často jak je nezbytné pro to, abyste zůstali klidní. Toto bude trošku drsný přechod, protože se vše oddalovalo tak dlouho, jak jen to šlo, a nyní se nahromaděné energie budou muset uvolnit v mnohem kratším čase.

            Chceme vám připomenout, že nejste sami. Nejen že je vás plno roztroušených po povrchu celé planety, ale kolem každého z vás se pohybuje velká naše skupina, která vás sleduje, opatruje a pracuje s vámi celý čas, ale především když spíte. Máte-li problémy, které je potřeba vyjasnit, je nejvyšší čas celý proces dokončit, protože čas se krátí a vy potřebujete být hotovi před tím, než se přesunete do 4D a dále. Toto může být pro vás velmi intenzivní období, ale ujišťujeme vás, že se jedná pouze o období a ne o trvalý stav, a že to pomine stejně jako vše, co není věčné.

            Tak co takhle začít nějaké nové téma, abychom pobavili vaši mysl? Co byste se ze všeho nejraději dozvěděli? Samozřejmě stále trvající "kdy" a "jak" a "kam", které my odmítáme zodpovědět, protože je na vás, abyste si je zodpověděli sami, a my vám do tohoto procesu nechceme zasahovat. Mnozí z vás přemýšlejí nad příznaky očistného procesu a pocitech a emocích, které ve vás v tomto období vznikají. Můžeme o tom mluvit jen obecně, protože tyto procesy jsou velmi individuální a každý z vás bude mít trochu jiné zkušenosti. Můžeme ale rozvést některé širší jevy, které budou pro většinu z vás v určité fázi procesu platné.

            Především se musí kompletně odstranit veškeré energetické bloky ve vašem těle, aby mohla energie volně proudit. Z toho důvodu musí být veškeré bloky pročištěny a uvolněny. Většina bloků je zaznamenána v emocionálním těle, takže čištění emocí bude převažovat. Některé bloky jsou též zaznamenány v jemnohmotném těle, kterému často říkáte éterické nebo astrální tělo. Ty jsou pozůstatkem z jiných prožitých životů a zaznamenaných jako známky těchto prožitků v Celkové duši (Vyšším Já), která tyto zkušenosti přijala prostřednictvím individualizovaných duší napojených na každý individuální život a uložila je. Tyto "vzpomínky" z jiných prožitých životů je potřeba též vyčistit, takže se vám mohou zdát sny, ve kterých si na tyto životy vzpomenete, nebo se krátce setkáte s lidmi, kteří byli v takovém životě též zapojeni, a se kterými jste tenkrát byli v kontaktu.

            Tato otázka jiných životů je trochu matoucí. Když říkáme "vy", může to znamenat těžiště vědomí, které čte tento Vzkaz, nebo se tím můžeme odkazovat na "vás" v mnohem obecnějším smyslu - jako na Vyšší Já, které je individualizovaným vyjádřením Stvořitele a které je jakýmsi "projektorem", který promítá obraz, se kterým se v současné době identifikujete jakožto to, kdo jste. Již dříve jsme říkali, že nejsou žádné opětovné inkarnace - reinkarnace, ale jenom inkarnace - zrození. Tím máme na mysli, že jednotlivé tělo a osobnost, kterou nyní představujete, je vytvořena pouze jednou. Vyšší Já normálně vytváří několik těl, čili projekcí, současně. Slovo inkarnace znamená být v "živočišném" (carnal) těle - z masa a kostí. Takže inkarnace je vlastně projekce části Vyššího Já (Celkové duše) do fyzického těla z masa a kostí. Každé jednotlivé tělo/zrození je vytvořeno pouze jednou pro určitý časoprostorový úsek (souvislosti). Nikdy již není vytvářeno znovu pro jiné období, ale všeobecně sdílí zkušenosti s ostatními inkarnacemi Vyššího Já (Celkové duše).

            Nikdo z vás není ve skutečnosti vaše tělo a není to vaše tělo, co je tím podstatným. Tělo je jenom vozítko pro sbírání zkušeností prostřednictvím interakcí se vším ostatním v daném prostředí. Vědomí vzniklé ze zkušenosti je to podstatné - "náboj", který zkušenost přinesla a který je předán Vyššímu Já jako součást vzpomínek, které jsou ukládány spolu s esencí samotné zkušenosti. Prvořadý důvod, proč je zkušenost vytvářena, je uspokojení touhy Stvořitele zakoušet své Stvoření. To je společné pro všechny zkušenosti, ať již jsou jednotlivé podrobnosti jakékoliv. Velikost emocionálního náboje určuje, jak moc je zkušenost zapamatována jak na fyzické a buněčné úrovni, tak i na úrovni Vyššího Já. Čím je náboj vyšší, tím je i vyšší dopad na skladovací systém a tím větší pozornost na sebe zkušenost přitahuje.

            Uvědomte si, že toto Stvoření je staré asi 4,5 miliardy let. To znamená, že každá Celková duše sbírá zkušenosti od svých vytvořených projekcí taktéž 4,5 miliardy let. Největší působnost mají ty vzpomínky, které mají největší emocionální náboj, takže je logické předpokládat, že právě tyto vzpomínky nastřádané za celé období existence vyplavou napovrch nejdříve v tomto období uvolňování (Vybíjení nábojů), aby upoutaly vaší pozornost. To je jeden z důvodů, proč v současnosti zažíváte nárůst emocionálních návalů. Dramata, která jsou nyní rozehrávána jsou ve skutečnosti symptomy očisty kolektivní buněčné paměti, jak na úrovni jednotlivce, tak i globálně. I planeta sloužila jako depozitář pro úschovu kolektivních emocionálních nábojů za celou dobu své existence, takže se nyní též musí očistit.

            Jak se to dá interpretovat v termínech individuální a kolektivní zkušenosti? Protože emoce strachu, nenávisti, zuřivosti, bolesti, hladu a hněvu mnohem více převládaly a nesou silnější náboj než jemnější emoce míru, lásky, radosti a spokojenosti, budou tyto intenzivnější emoce dominovat na scéně pokud bude trvat období vybíjení emocionálního napětí. Ti z vás, kteří se nestaví na odpor probíhajícím dějům probouzejících se vybíjejících se jevů uvnitř i vně, zažijí narůstající pocit vnitřního klidu a míru mezi jednotlivými vlnami očisty. Odpor jen blokuje tok energie, takže tam, kde je odpor, narůstá tlak i teplota dokud se odpor neprorazí.

            Celá planeta bude uklizená a vše bude podle její vůle odklizeno tím či oním způsobem. Pro většinu životních forem v této časoprostorové linii to znamená fyzickou smrt. Avšak díky mechanismu násobných časových linií mnozí, kteří v této časové linii zemřou, budou stále pokračovat v životu v jiné časové linii (souběžné realitě). Nicméně díky velikému počtu lidí přítomných na planetě a velmi omezenému počtu lidí na budoucích Zemích existujících v různých časových liniích, zůstane mnoho bodů vědomí "mezi životy" po velmi dlouhou dobu, dokud se nenaskytne pro danou Celkovou duši nová příležitost vyprojektovat inkarnaci. Toto vše je naprosto "normální" pro běžný životní cyklus Stvoření. Když se podíváte zpět do historie planety Země, najdete tak rozbujelou lidskou populaci pouze v současné době. Ve většině historie planety dokonce žádní lidé nejsou a v počátcích bylo lidí velmi málo a byli velmi roztroušení. Příliš mnoho lidí na planetě žije neúnosným způsobem života a to je jeden z nepoměrů, který bude velmi brzy napraven.

            Na toto období se mnohé vaše kultury odkazují jako na "Velkou Očistu". Ano, vše bude pročištěno a navráceno ke své podstatě. Musíte si však též uvědomit, že ne vše je na stejné "straně" jako vy. I ti, které nazýváte nepřátelé, nebo "zlí", budou též vráceni k jejich Podstatě, takže dojde k vyostření polarit. Ti, kteří jsou směsicí polarit a ještě nejsou dostatečně vyhranění, aby se jednoznačně energeticky identifikovali buď pouze s polaritou STO (Service To Others - Služba Druhým) nebo STS (Service To Self - Služba pouze Sobě), skončí jako projekce na jiných 3D planetách, kde budou pokračovat v nabírání zkušeností, aby se byli schopni dostatečně polarizovat a pokračovat do 4D nebo vyšších úrovní existence.

            Takže budete svědky vystupňované identifikace každého se "sebou samým", sdružování do skupin, které mají stejný cíl a zintenzivnění polarizace na obou stranách polarizační škály. Nezapomeňte, že každý a všechno je vyjádřením Stvořitele, takže nakonec to budete muset vzít za svoji pravdu. Ona to JE pravda. Nikdo a nic nemůže existovat odděleně od Stvořitele, neboť vše je jeho vyjádřením a vychází z něj. Když něčím, nebo někým pohrdáte, pak pohrdáte Stvořitelem a tím pádem nejste v celistvosti a přijímání toho co Existuje. Abyste znovu dosáhli svého předchozího stavu mistrovství, musíte se zbavit všech osobních preferencí a postojů, které udržují oddělenost. Nikdo nemůže prožívat trvalý stav jednoty se Vším Co Existuje a zároveň si udržovat odstup - oddělenost od Stvořitele a všech jeho vyjádření prostřednictvím jeho Stvoření.

            Toto je přirozený proces a postup probíhající zevnitř. Může to vypadat, že události jsou vyvolány zvenku, ale ve skutečnosti je každý jedinec hráčem, stvořeným pro určitou roli v celkové hře a on pouze hraje svoji roli, kterou pro něj "napsalo" jeho Vyšší Já v celkovém kontextu celého dramatu. Jediný rozdíl v tom, jak je to nyní, a jaké to bude jakmile budete zpět ve stavu plného vědomí spočívá v tom, nakolik si uvědomujete jak všechny součásti do sebe zapadají. Jediné co se od základu změní bude stupeň vědomého uvědomování si toho, jak vše pracuje jako celek. S plným vědomím dává vše smysl a není nic čemu by se přirozeně mělo odporovat. Nyní všechny vaše naučené reakce ze všech "lekcí" za posledních 4,5 miliard let zamlžují vaše vědomí, takže nemůžete jasně "vidět", ale to se díky procesu očisty nyní změní.

            Neposuzujte činy a volby druhých. Slouží jejich roli a jsou součástí celé hry stejně, jako ty vaše. Bylo by to pro vás snadné, kdybyste si byli všeho plně vědomí a chápali, jak to do sebe zapadá. Jenže dokud ve stavu plného vědomí nebudete, budete definovat sami sebe prostřednictvím odlišností od druhých a jedním ze způsobů jak tyto rozdíly zdůrazňujete je posuzováním ostatních, nebo považováním sebe za "méněcenného" či "poníženého" oproti ostatním. Žádná část není méně důležitá než kterákoliv jiná. Všechno a všichni jsou pro celek stejně důležití. Takže až se jednotlivé akce na povrchu planety budou rozvíjet, zůstaňte koncentrovaní sami v sobě, naslouchejte svému nitru v každém okamžiku, který se ve vašem životě objeví a volte pouze za sebe. Otázka, kterou si musíte položit zní: "Co ode mne tento okamžik požaduje?" Uvědomte si, že důraz je kladen na "ode mne" a ne od kohokoliv jiného.

            Jediné, co máte nyní na "práci" je podporovat svůj vlastní proces a převzít plnou zodpovědnost za své volby a reakce na vše, co se ve vašem životě prezentuje. Právě nyní je nejlepším využitím vašeho času a energie, mimo splnění základních požadavků na vaše přežití, soustředění na to, co právě vyplouvá na povrch, aby bylo ve vás pročištěno, a udělejte si na to čas. Pomůže vám to při procházení uzavřenými zkušenostmi uloženými ve vaší Celkové duši, a to vás připraví pro "následující dějství" - nové Stvoření, které již čeká přede dveřmi. 4,5 miliardy let je z lidského hlediska dlouhá doba, takže je úplně logické, že toho máte plno k čištění. Protože se však k jednomu tématu vždy váže několik životů, tak vymazání emocionálního náboje z jednoho života pročistí toto téma ve všech životech s ním spojených a na obou stranách rovnice.

            To je vše, co jsme vám chtěli dnes říci, ale znovu se ozveme. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah