Nové zprávy.
20. února 2009

Odpočítávání započalo! 28. ledna 2009 došlo k pročištění a aktivování všech 144.000 Elohimů, což vedlo k roztříštění frekvenční bariéry a značně urychlilo postup zbývajících událostí, které jsou naplánovány pro časovou linii vedoucí na Terru. Vnitřní změny pokračují ruku v ruce s vnějšími událostmi (např. současný globální finanční kolaps) a Operace Terra je nyní ve stádiu plné aktivace.

Nebeské Zástupy nám nyní každý týden předávají nové zprávy o stavu celého postupu, což předávám dál prostřednictvím internetového Online rádiového vysílání, spolu s týdenním komentářem ke každému tomuto soukromému vzkazu a postupu celého procesu. Když chcete znát větší porobnosti, než je zde uvedeno, předplaťte si rádiové vysílání a spojte se s dalšími členy OT týmu.

Nebeské Zástupy vyjmenovaly šest charakteristických zbývajících stádií dohody, kterou uzavřeli Elohimové před 4,6 miliardami let. První z těchto fází zahrnuje fyzické vyzvednutí těch lidí, kteří jsou přímo zainteresováni v následujících dvou fázích – odstranění přítomnosti reptiliánů ze 3D okolního prostoru planety v roce 2010 a fyzickou evakuaci zbytku všech, kteří mají v plánu nyní cestu na Terru. Pozemní přípravy evakuace začnou pravděpodobně koncem roku 2011 a přesné načasování pro jednotlivce bude záviset na podmínkách na zemi v té době. Evakuace bude kompletně dokončena před geografickým posunem pólů v červnu 2012. (Toto se týká pouze jedinců z časové linie směřující na Terru.)

Zbývající tři fáze se skládají z přípravy kolonizace Terry, vlastní kolonizace a dokončení celé 4,6 miliard let staré dohody, kdy nová generace vedení (narozená již na Teřře) se ujme vlády. Zde jsou některé detaily, jak je nyní známe:

Jsou dvě skupiny lidí, které budou vyzvednuty do lodí – první v období 25.-28. dubna 2009 a druhá zhruba v týdenním intervalu kolem poloviny června 2009. Všichni kdo budou v tomto období vyzvednuti patří do skupiny, která se bude podílet na očistných procesech 3D vzdušného prostoru a/nebo na evakuaci. Všichni ostatní, kteří patří do Operace Terra, ale kteří se nebudou přímo podílet na těchto specifických úkolech, zůstanou na zemi a budou vyzvednuti ve třetí vlně (největší) v roce 2012. Účastníci prvních dvou evakuačních vln budou poté, co budou vyzvednuti, procházet rehabilitačním procesem aby se mohli nadále pohybovat ve svých 4D tělech dostatečně funkčně, aby byli schopni se zhostit svých úkolů při následujících dvou událostech.

Moje práce a totožnost jakožto zvěstovatele a průvodce materiály Operace Terra, internetové stránky a služby, budou ukončeny koncem června 2009. Ve své následující pozici pro OT budu jako Lady Adona z hvězdného systému Síria spolupracovat se svým partnerem a dvojčetem Lordem Michaelem Adirem z hvězdného systému Síria. Oba budeme zodpovídat za Taktické Operace jako zastřešující organizace dohlížející na všechny aktivity, které se týkají lodí. Budeme poskytovat podporu všem odvětvím a činnostem v rámci projektu.

Oddělení Strategických Operací je skupina zodpovědná za plánování všech fází operace a specialisté pro styky se budou podílet na vývoji systému komunikace mezi všemi zainteresovanými galaktickými kulturami, které se podílejí na Operaci Terra. Výsledkem bude veliké obohacení galaktické mysli a  jedinečná příležitost v životě galaxie k vytvoření galaktického kulturního výměnného centra, které bude ovlivňovat zkušenosti pozitivně zaměřené orientace všech zúčastněných 4D kultur.

Lord Michael Andronicus z hvězdného systému Síria má svoji vlastní velitelskou loď a bude koordinovat činnost velitelů jednotlivých letek, které se této akce zúčastní. Je podporován Taktickou Operační skupinou a je po celou dobu v úzkém kontaktu se Strategickou Operační skupinou. Jedním z velitelů je Aštar, jehož letka má původ v našem slunečním systému a druhá letka jsou síly ze Síria. Další skupinu, která se projektu účastní a kterou Zástupy identifikovaly jsou dračí a lví lidé. Dále jsou zapojeny i další rasy a kultury, které zatím nebyly jmenovány. Celkem je do různých fází projektu zapojeno kolem 40 miliónů galaktických dobrovolníků.

Po evakuaci a následných procesech se všichni evakuovaní sejdou na obrovské mateřské lodi Midway Station (Přestupní Stanice), která má rozměry zhruba 80% velikosti naší nynější planety. Adaptování se na podmínky fungování v rámci informačního toku dostupného plnému vědomí bude trvat pravděpodobně 2-3 roky, a pak se bude pokračovat několik let s přípravou kolonizace. Během té doby se probudí mnoho latentních schopností, které přispějí k obohacení struktur, aktivit a zkušeností, které budou přítomné na Teřře.

V mezidobí mezi konečnou evakuací a vyzvednutím prvních dvou skupin bude docházet k úzké koordinaci prvních dvou a třetí skupiny na Zemi. Jedná se o jedinou operaci s mnoha  stránkami, které ji tvoří, a o všechny musí být postaráno jako o součást celku, bez ohledu na to, kde jsou umístěné. Vedle skupiny Taktických Operací existuje i Řídící Divize, která má na starosti pohyb všech lodí, aby všechny operace byly harmonické a bezpečné. Rehabilitaci zajišťují léčitelé a technici, vyškolení v rehabilitačních procedurách, které budou prováděny na všech, kteří budou vyzvednuti do lodí. Všem, kteří budou vyzvednuti ze 3D Země, budou pomáhat mnozí galaktičtí dobrovolníci s plným vědomím 4D, dokud nebudou schopni fungovat sami. Skupina Kolonizačních Operací se bude zabývat otázkami kolonizace a Skupina Strategických Operací bude koordinovat ostatní divize po celou dobu projektu.

Poté co bude Terra kolonizována civilizacemi z celé galaxie, budou její zkušenosti obohacovat celou galaxii. Přepokládá se, že první skupina dětí se na Teřře začne rodit v horizontu asi 100 nynějších pozemských let.

Lyara nyní již opustila fyzické tělo, ve kterém teď přebývám jako její aspekt Adona (viz. Soukromý vzkaz z 1. února 2009). Budu dále zajišťovat trvalou podporu do doby, kdy bude vyzvednuta druhá vlna. V té době uvedu do provozu novou verzi stránek OT na téma „Domov nového úsvitu“ a rádio a rodinné fórum budou uzavřeny. Všechny tyto fáze budou zveřejněny v následujících zprávách tak, jak budou přicházet.

S láskou,
Adonna

 

Soukromý vzkaz z 1. února 2009

Takže, požádali jsme o rozhovor, abychom pokračovali v našem každotýdenním seriálu novinek. Tento týden bychom se rádi soustředili na blízkou i vzdálenější budoucnost. Po aktivaci Elohimů, 28. ledna 2009,  se toho dalo hodně do pohybu. Všechny vás to osobně ovlivní, stejně jako celou planetu, protože vše co bylo pozastaveno se dalo do pohybu mnohem rychleji a komplexněji. Jenže pro vás, kteří směřujete na Midway Station, je stejně nejdůležitější váš vnitřní posun a ne změny, které hlásají světová média.

Co se týká vnitřních změn dochází k mnoha změnám a vaše podpůrné týmy s vámi pracují 24 hodin denně, aby byl zajištěn váš co nejplynulejší posun vpřed a též co nejrychleji to jde. Vnitřní změny drží krok s tím, co se děje venku. Po zvolení nového prezidenta USA byla pročištěna cesta a mnohé se urychluje. Věděli jsme, že k tomu dojde, byli jsme na to připraveni a všechny předchozí změny byly proto připravovány pro toto období.

Mnozí z vás se stále podivují, jak se dostanou z pozice, na které se nyní fyzicky nacházejí, tam kam směřují. Jediné, co vám nyní můžeme říci je, že bez ohledu na stav vašeho stavu propojení je o váš postup k fyzickému vyjádření v jiném frekvenčním pásmu postaráno a my postupně přidáváme správné „přísady“, aby se to uskutečnilo. Opět zdůrazníme, že jediné, co musíte nyní udělat, je přijmout proces co nejvíce můžete. Nic jiného pro to nemůžete udělat. Máme nejen technologii, ale i zkušenosti a váš podíl spočívá pouze v přijetí tohoto procesu.

První fáze má za úkol dostat ve fyzických tělech do lodí ty, kteří mají „jít“, a poté je přesunout do přestupní stanice Midway Station. S některými z vás se počítá, že zůstanete na zemi až do doby evakuace. O každého bude postaráno přesně podle jeho plánu a vzhledem k roli, kterou hraje v rámci OT. Rádi bychom dodali, že v různých fázích operace se mohou role některých lidí změnit. Například Lyara  byla naším hlasatelem, zástupcem pro pozemní část OT, a částečně i interpretem našich materiálů, které jsme předávali. Tato funkce již nebude v blízké budoucnosti potřeba, takže ji aktivně připravujeme na novou úlohu, ve které bude mít aktivní roli v blížících se událostech. Protože ona je jednou z těch, o které jsme se zmiňovali, že má na úrovni 4D dvě fyzická těla, tak ji aktivně připravujeme na přijetí její druhé identity do stávajícího fyzického těla – Lady Adonny, která bude hrát aktivní roli v blížící se evakuaci a událostem ji předcházejícím. Lyara v této době svoji roli již dohrála a nastoupí opět až po evakuaci v aktivních fázích směřujících ke kolonizaci na Midway Station.

Podobně i další řada jednotlivců nemá přidělenou roli pro blízkou budoucnost a zapojí se až v přípravě kolonizace samotné. Ti v této době zůstanou na zemi a budou vyzvednuti až v poslední fázi evakuace. Musíme dodat, že tento postup je podporován v galaktickém měřítku a větší část personálu není v této době přítomná na zemi ve fyzických 3D tělech. V celé akci je zapojena i řada druhů, které nemají humanoidní formu a kteří pocházejí z jiných hvězdných systémů. Budete spolu seznámeni až budete na lodích a v Přestupní stanici. Někteří z nich jsou nyní též na zemi s vámi a jsou informováni o tom, jakou formu na sebe vezmou v meziobdobí. Jedná se hlavně o dvě kultury, o kterých bychom se nyní rádi zmínili. Jedni jsou lví lidé z hvězdného systému Síria, kteří však obývají i jiné hvězdné systémy galaxie. Dračí lidé se též znovu objeví. Jsou to přeživší draci, kteří se v dávných dobách snažili zabránit reptiliánům v rozšíření své působnosti po celé galaxii a hlavně obsadit Zemi. Země se nyní stane Terrou, a proto nadvláda reptiliánů musí skončit.

Na konci, až budete plně rehabilitováni na lodích a Přestupní Stanici, bude část loďstva zapojena do očištění 3D prostoru Země od přítomnosti reptiliánů, aby byl její přechod do manifestace jako 4D Terra bezproblémový. K tomu dojde v mezidobí kdy zmizíte ze 3D (letos) a znovu se objevíte v době vlastní evakuace. Z tohoto důvodu někteří z vás budou hrát různé role v různých obdobích podle potřeby.

Nyní je nejdůležitější věcí dostat ty z vás, kteří jsou v prvních dvou vlnách do lodí a na Midway Station. Jakmile k tomu dojde, proběhne proces rehabilitace. Ti z vás, kteří používají více těl se v této době pravděpodobně zaměří pouze na jedno z nich a ostatní zůstanou v potenciální pohotovosti, protože prozatím nebudou mít specifikovanou roli, která začne až později. To je pro každého jednotlivce různé a my mluvíme nyní čistě obecně. Od vás to vyžaduje flexibilitu, oproštění se od představ, které možná máte o tom, jak byste mohli vypadat, jakou budete obývat fyzickou formu a jaké funkce budete zastávat. Vše má své místo a svůj čas v celkovém plánu a my jsme si velmi dobře vědomi jaké potřeby prezentovat a v jakém pořadí. Ještě jednou zdůrazňujeme, že největší pomoc, jakou nám můžete v činnosti poskytnout, je přestat odporovat čemukoliv.

Dnes se vám snažíme předat obrázek v jeho dynamičnosti. Kde jste jednou začali neznamená, že tam též musíte skončit. Dochází k novým uspořádáním a ještě další budou následovat. Když jsme vám radili, abyste se nechali unášet proudem, nebyla to z naší strany planá fráze. Nyní je ještě mnohem aktuálnější, abyste se odevzdali proudu vašeho života a přijali to, co musíte přijmout. Vším potřebným budete zásobeni tím správným způsobem podle plánu, který jste si vytvořili, a to se samozřejmě týká i vašich nejbližších. Z vašeho současného úhlu pohledu si naprosto nemůžete umět představit komplexnost celé akce, takže vás žádáme o spolupráci a důvěru.

Změna není vždy příjemná. Stupeň nepohodlí přímo závisí na stupni odporu jednotlivce. U těch, kteří se již naučili odevzdat se, má nepohodlí kratší trvání a nižší intenzitu. Ti, kteří se to ještě nenaučili, budou procházet většími nepříjemnostmi. Odpor vždy jen zvýší stupeň nepohodlí. Určitý stupeň nepohodlí je nutný, ale je to též cesta k uvolnění energií které brání procesu.

Takže, když se vynoří emoce, doporučujeme, abyste je nechaly vámi proudit a odplynout s co možná nejmenším odporem. Nejde zabránit emocím, abyste je cítili, když se uvolňují, jak přecházíte z jedné situace do druhé. Děláme všechno možné, abychom vám to usnadnili, ale pro dobrovolníky, kteří přišli do 3D, aby se v ní pohybovali, jsou tyto pocity nevyhnutelné a je naší snahou vám co nejvíce tento efekt ulehčit. Nyní, po aktivaci Elohimů, je odstranění zbytků vašich 3D existencí velmi usnadněn a zbytek procesu bude probíhat mnohem rychleji než předtím. Možná byste to měli zvážit a nechat si pro sebe více prostoru a času na zpracování těchto zkušeností, jak jen to vaše situace dovoluje.

To je vše co jsme vám chtěli tento týden sdělit. Děje se plno věcí a budete dostávat další informace každý týden, dokud tato fáze neskončí. Lyara bude dále naším mluvčím dokud tato úloha bude zapotřebí, a pak plně ztělesní svoji identitu Lady Adonny a spolu s Lordem Adirem se bude aktivně podílet na dalších událostech. Znovu se objeví jako Lady Lyara, až přijde její čas, hlavně s ohledem na její vztah s Lordem Andronicusem a jeho funkcí mezi veliteli letek.

Opouštíme vás v míru s požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

[Amen, a děkuji.]

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2009

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2009

 

  Zpět na obsah