Lyara – Články.

5. Fázový posun

 

29. července 1999

 

Asi tak před týdnem jsem jela na letiště. Neřídila jsem, a proto jsem mohla dumat o čemkoli. V takových chvílích jsem obzvláště citlivá na psychické a intuitivní dojmy, a tak jsem si začala uvědomovat metaforický obraz vznikající v mém vědomí. Začala jsem "vidět" prostor kompletně vyplněn velikými balvany, dohromady provázanými všemi směry systémem silných řemenů. Když jsem je tak sledovala, začaly se hýbat. Nejprve do sebe narážely, až se vzdálenosti mezi nimi prodloužily, začaly se pohybovat volněji a natahovaly řemeny. Sledovala jsem změny této struktury v čase. Vzdálenost mezi balvany se prodlužovala a pohyb se stával nevyzpytatelnější, až se řemeny začaly trhat a balvany se pohybovaly volně. Měla jsem pocit, že balvany představují rozsáhlá pole planetární energie a že pozoruji rozpad starých forem a vzorů.

Tato zkušenost mi připomněla podobný proces, kterému se říká "fázový posuv". Pravděpodobně jsou vám známé tři fyzickální stavy vody: led (pevné skupenství), voda (kapalina) a pára (plyn). Když taje led, nebo se vypařuje voda, je to vždy důsledek dodatečné energie absorbované substancí. Když se z pevného skupenství stává kapalné, nebo z kapalného plynné, jedná se stále o stejnou chemickou substanci, ale molekuly se chovají jinak a mají jinou vzájemnou orientaci. Když pevné skupenství absorbuje dostatečné množství energie, začnou se molekulární vazby, které udržují led v krystalické podobě, trhat a molekuly po sobě volně kloužou. Substance se tak dostává do tekutého skupenství neboli fáze. Když je substancí pohlcena ještě další energie, pohyb molekul se zvyšuje až nakonec přetrhají všechny vazby a osvobodí se. Substance se tak dostává do plynné fáze neboli skupenství.

Přesně tento proces nyní probíhá v našem světě i v nás. Dostaly jsme se do období, kdy je dodatečná energie absorbovaná molekulami, které tvoří naší fyzickou realitu. Kmitají stále rychleji a rychleji, což znamená, že se jejich vibrační hladina (frekvence) zvyšuje. Základní vibrační frekvence planety se zvyšuje. Veškeré formy, které nám jsou povědomé, podstupují stejný fázový posun. Opravdu, jste-li dostatečně citliví k energiím, máte pocit, že všechno taje. Naše realita "roztává" do volnější reality. Vzkazy Nebeských zástupů se zmiňují o zkušenosti proudu vědomí, který bude na Teřře normální, což je v úplném kontrastu s jaksi "fixním" vnímáním a ideami, na které jsme zvyklí z 3D Země. Tento proud v proudu vědomí je znamením tekutosti 4D reality. Planetární frekvence se neustále zvyšuje, a tím pádem se zvyšuje frekvence všech materiálních objektů. Když se vám zdá, že vše jde rychleji, je to tím, že to tak opravdu je! Procházíme pronikavým fázovým posunem a ten nás zanese do reality další úrovně spektra.

Abyste tento problém pochopili ještě lépe, podívejme se na viditelné světlo. Viditelné světlo definujeme jako energii vibrující ve frekvenčním rozsahu, který je schopná přijímat oční sítnice. Frekvence vibrací formy energie je obrácenou hodnotou vlnové délky. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. Velmi dlouhé vlny mají velmi nízkou (neboli "pomalou") frekvenci. Naše fyzické oko je schopné vnímat energii ve frekvenčním rozsahu, který koresponduje s vlnovou délkou od 4000 do 7500 angstrémů. Jeden angstrém je velmi malá jednotka (jedna stomilióntina centimetru), která se používá k měření různých vlnových délek rozličných forem zářivé energie.

Rozsah viditelného světla sahá od červené barvy k fialové. Infračervená ("pod červenou") a ultrafialová ("nad fialovou") již normálně viditelné nejsou, ale můžeme je měřit speciálním zařízením, které rozšiřuje citlivost našeho vnímání. Na Teřře vibruje vše ve frekvencích nad viditelným světlem, jak je vnímáme nyní. Terra již existuje, ale my ji nejsme schopni naším fyzickým zrakem vidět, protože vibruje ve vyšším frekvenčním pásmu. Jakmile se naše vlastní vibrace dostatečně zvýší, též nebudeme viditelní pro ty, jejichž oči nebudou přijímat náš frekvenční rozsah. Pro ně jakoby zmizíme a oni pro nás budou též neviditelní, ale naše realita nám bude stále připadat fyzická, i když bude neviditelná pro ty, kteří operují v nižším frekvenčním rozsahu.

Vše má charakteristickou vibraci a frekvenci. Barvy, emoce, substance, jména, myšlenkové formy, vše má svůj energetický "podpis". Vše je energie a veškerá energie vibruje. Emoce typu strach, hněv, závist a lakota, nazýváme "nižšími emocemi", protože mají opravdu nižší frekvence. Takzvaně "vyšší emoce" typu radost, mír, láska, blaženost a soucit, mají vyšší frekvence. Jakmile planeta a vše na ní zvýší své vibrace a projde fázovým posunem do čtvrté úrovně hustoty, budou všechny nižší frekvence odhozeny a zrušeny (když se dvě vlny dostanou úplně mimo fázi, tak se vzájemně zruší). Tak funguje očistný proces a zůstane pouze to, co vibruje ve frekvenčním rozsahu, který bude kompatibilní s Terrou. Zůstanou pouze "vyšší" emoce radosti, míru, lásky, blaženosti a soucitu.

Pro náš každodenní život a zkušenost to znamená, že vše, co si neseme a co nepatří k vyšším frekvencím je odplavováno. Nejlépe je to patrné na vztazích s našimi nejbližšími, ale též se to projevuje v celé společnosti, jako nárůst vášní, násilností a mezinárodních krizí. Ty jsou typickým příznakem očistných procesů. Vyšší emoce jsou prohlubovány, takže můžeme vidět, jak se objevují další kvality lásky, touhy po míru, soucitu a odpuštění. Na to najdete mnoho příkladů, třeba nárůst hospiců se službami umírajícím a jejich bližním. Mnozí z nás pracují na sobě a připravují se na novou dobu. Osvojujeme si mnoho metod a znalostí, abychom byli schopni stačit zrychlujícímu se tempu změn. Každého to ovlivní, ale je mnoho pomocníků, kteří nám ulehčí vlastní proces očisty. Vše se přesouvá směrem k léčení a jednotě, i když to vypadá, jakoby se vše hroutilo. Oba děje probíhají souběžně.

Bude vhodné, když se vrátíme k našemu modelu tajícího ledu. Na borcení krystalických struktur můžeme pohlížet jako na určitou formu osvobozování. V pevném skupenství mají molekuly velmi omezené možnosti pohybu či aktivit. V kapalné fázi je svoboda pohybu mnohem větší a molekuly po sobě kloužou jen s malým třením a vzájemným rušením. Stejně jako při současném přechodu z třetí úrovně hustoty do čtvrté. Osvobozujeme se z pout našich omezených idejí - kdo a co jsme - a přesouváme se do mnohem plastičtější reality, vzdalujeme se od časem-svázaného myšlení. Musíme zakusit očistu od hněvu, strachu, vášní a dalších "nízkých" emocí a to se týká celé populace planety. Jak se zvyšuje množství energie, kterou planeta pohlcuje, je patrné větší vzrušení a pohyb a to mnohdy i dost neharmonický. Vypadá to, jako když praskají ledy, ale někdy dochází i k explozivní reakci, jako když bublina páry stoupající ode dna hrnce prorazí povrch vřící tekutiny. U lidí může snadno docházet ke "zkratovému chování", když se struktury systému uvolňují.

Když se kuře klube z vajíčka, dojde ke zničení skořápky, která byla nutná po dobu, kdy se kuře vyvíjelo a rostlo. Nyní je to obdobné. Ty struktury a vzory, které nás udržovaly v určitém omezeném rozsahu možností a pohybu, se lámou a bortí, abychom se mohli objevit a operovat s mnohem rozsáhlejším stupněm svobody a tvořivosti. Určitě to bude nějakou dobu nepohodlné, když budou naše vnitřní "zemětřesení" uvolňovat svázané energie našich "zatuhlých" emocí a vzorů. Když ale pochopíme, že se jedná o vrůstání do větší osobní i tvůrčí svobody, pak nám to třeba pomůže sjednotit se s tímto očistným procesem a podpořit jej, místo abychom mu vzdorovali. Veškerý odpor bude nakonec překonán, ať se již objeví kdekoliv, protože impulz k této změně je příliš mocný, aby mohl být zastaven. Všechno a všichni, kteří nezvládnou udržet se na této mohutné vlně změn, tento posun ze třetí do čtvrté úrovně hustoty, to nepřežijí. Je důležité si uvědomit, že se nikdy nic ve skutečnosti neztrácí. Pouze dojde ke změně formy a pokračuje se dál.

Na závěr bych vám chtěla říci že nyní jsou nejen velké výzvy, ale i příležitosti. Veškerý náš "náklad" se otřásá v základech, takže se můžeme opravdu osvobodit. Toto je doba, na kterou jsme všichni čekali a tvořili sami sebe, abychom měli dostatek vnitřních sil i zdrojů k tomu, abychom toto kolo existence uzavřeli podle představ naší duše/Celkové duše/Vyššího Já. Kdykoliv se přistihnete, že se stavíte na odpor stále se zrychlujícím změnám, kterým čelíte, vzdejte se své osobní kontroly nad vaším životem a přechod nastane mnohem pohodlněji a mírněji. Odpor je zdrojem veškeré bolesti. U jejího základu vždy stojí strach, takže vlastně strach je vždy zdrojem vaší bolesti. Když se ho můžete vzdát, nepřijdete o pocit, jen se zbavíte bolesti. V takovém odevzdávání se můžeme trénovat, aby se stalo automatické stejně, jako jsou naše reakce a odpor.

Ne všichni směřují na Terru a bude mnoho pokušení "zachránit" toho, nebo "přesvědčit" onoho. Uvědomte si, že tato volba byla provedena duší/Celkovou duší/Vyšším Já každého jednotlivce, ať už jsme schopni to vidět, či nikoliv. Když vás někdo požádá o pomoc, dejte mu ji do takové míry, do jaké ji je schopen přijmout. Ale budete se dostávat do situací, ve kterých se od vás pomoc neočekává a v tom je právě ono odevzdání dějů k vyřízení vyšší moudrosti, aby proběhly tak, jak mají. Všichni musíme růst, abychom byli schopni udržet celý odkrývající se proces v číši našeho srdce a stali se otevřeným nástrojem Ducha ve věcech příštích. Tímto způsobem pomáháme planetě i všemu na ní dostat se výš, a tak nakonec dojdeme do doby, kdy BUDE "nebe“ na „zemi". Terra je manifestací Nebe na Zemi. Proto se radujme, že ten čas již konečně nastal a, i když bude nějaké nepohodlí během "zrození" nového světa, připomeňte si radost, která nastane po narození a zápas i bolest budou pryč.

 

Mír a požehnání vám

 

Lyara

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2003

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2003

 

  Zpět na obsah