Poselství Lásky pro všechny bytosti,

které v tomto světě hledají svou ztracenou jistotu.

 

Mí milovaní duchovní bratři a sestry, plním svůj slib, který jsem lidstvu dal a dnes přicházím do vašich myslí a srdcí a s tímto poselstvím přináším věčný klid a mír pro vaše hledající duše. Mnoho znepokojujících událostí prošlo za několik posledních dní vašimi životy a celý svět nyní stojí před dalším válečným konfliktem, který vyprovokovali mocní tohoto světa. Proto znovu promlouvám k vašim otevřeným srdcím, promlouvám ke všem láskyplným bytostem, které touží po lepším světě a životě v míru a harmonii. Mí milovaní, vy všichni, kteří hledáte lepší svět, vám všem přicházím povědět, že slunné dny vašich životů se blíží... Nejprve bude vržen stín na kdysi krásnou a zářící planetu Zemi, který nakonec rozptýlí Světlo Věčnosti. Blíží se okamžik duchovního pozvednutí planety Země, který jednou provždy uzavře bránu strachu, obavám, bídě a strádání pro všechny bez rozdílu. Proto se ničeho neobávejte a nedávejte ve své mysli a srdci prostor klamným myšlenkám a pocitům, které se vás snaží udržet v obavách a nejistotě z nadcházejících dnů. Vězte, že Já Jsem stále s vámi a tak jak jsem slíbil a předpověděl, když jsem byl na pozemské úrovni, jsem s vámi po všechny časy, až do dní Věčnosti. Toto poselství je toho důkazem a ten, kdo naslouchá mým slovům s otevřeným srdcem a jasnou myslí, v tomto Přítomném okamžiku ví a celou svou duší cítí, že má slova jsou Pravdou nejvyšší. Mí milovaní duchovní bratři a sestry, v mém srdci jsou upředeny láskyplné nitky vzpomínek na každého z vás. Dříve, než vaše duše prošla pomyslnou branou času na této planetě, aby na čas oblékla svůj šat fyzického těla,  prožívali jsme nezapomenutelné společné přítomné okamžiky ve sférách Světla a Lásky, které jsou vaším pravým domovem. Ze své svobodné vůle jste se rozhodli projít svou vlastní zkušeností na hmotné úrovni tohoto vesmíru, a proto jste před svým zrozením museli na vše zapomenout. Zapomněli jste na svůj původ, zapomněli jste na své milované a na všechno krásné a čisté, co jste jako duše prožívali s každým svým nádechem a úderem vašeho lidského srdce. Skutečnost, že právě nyní, v tomto okamžiku, pročítáte tyto řádky, je důkazem toho, že jste na cestě domů. Vaše duše se v tomto světě může projevit jen skrze vaše nejniternější pocity, kterými vám dává najevo svou přítomnost. Vyslyšte její tiché volání a pokud slzy radosti a štěstí stékají po vaší tváři vězte, že právě nyní promlouvá vaše pravá a přirozená Boží podstata vaší bytosti. Mnoho nových a z lidského pohledu nepochopitelných dějů a událostí vstoupí do životů mnohých z vás, ale i v té nejtemnější hodině vašeho života vězte, že Já Jsem stále s vámi a kdykoliv mne zavoláte jedinou vaší myšlenkou vězte, že vám přicházím na pomoc. Prosím uvědomte si, že smrtí život nekončí. Lidská smrt, kdy vaše duše opouští fyzické tělo, je jen pouhou iluzí, neboť vám umožňuje, abyste prožívali nové radostné přítomné okamžiky na vyšších úrovních bytí, které zůstávají vašemu fyzickému zraku skryté. Proto se ničeho neobávejte a vězte, že i když se vaším lidským očím mnohé nezdá, z duchovního pohledu na svém poli každý sklízí jen to, co sám zasel. V průběhu mnoha staletí se na této planetě zrodilo mnoho Božích poslů a učitelů, kteří vám svými životy a skutky ukázali směr a nabídli vám vaši ztracenou jistotu. Mnozí z těch, kteří slyšeli slova Pravdy, však nebyli ochotni naslouchat, a proto přichází jen to, co si lidstvo svým vlastním tvořením a negativním postojem k životu vytvořilo. I přesto je celý Vesmír připraven pomoci všem, kteří z hloubi svého srdce touží po lepším světě, a kteří ve svých srdcích nechají rozhořet jiskřičky Víry a naděje.

 

Loučím se s vámi se všemi.

Váš duchovní bratr Ježíš

 

 

 

Zpět na obsah