Update od Sheldana Nidla z 18. prosince 2001

 

Spirituální Hierarchie a Galaktická Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 

ze dne: 12 Ik, 5 Mol, 10 Caban (dle galaktického kalendáře)

 

Zdravíme vás! Opět k vám přicházíme, naši drazí! V našem posledním updatu jsme diskutovali o propojení vašeho zvyšujícího se uvědomění a srovnatelných změn, které nyní probíhají ve vaší sluneční soustavě. Tyto změny jsou součástí rozsáhlých interdimenzionálních procesů, které objevují vaše fyzické Stvoření. Jak jsme posledně naznačili, budeme dnes pokračovat. Jak již víte, vaše sluneční soustava, jako jedna z mnoha třídimenzionálních realit, které existují ve fyzické realitě, vykazuje zvláštní řadu jevů. Když je taková realita transformovaná do jiné struktury, je nutné, aby byla tato realita široce přestavena jak vzhledově, tak i v základních řídících "pravidlech angažmá". Nejdramatičtější změnou ve vašem světě bude změna od dvou povrchových pólů k jednomu vnějšímu (stávající zemský "jižní pól") a jednomu vnitřnímu pólu, který bude umístěn v jádru planety (stávající "severní pól"). Podobným způsobem tento proces ovlivňuje též vaše slunce. Aby se to mohlo uskutečnit, musí nejprve nastat extrémní působení. Tato aktivita je zřejmá ve změnách probíhajících na vašem slunci i na jejích mnoha dceřiných světech.

Abyste pochopili co se děje, podívejte se nejprve na základní dohody, které drží tuto realitu pohromadě. V průběhu několika posledních tisíciletí modifikoval božský plán trochu tento konsenzus, aby během určité doby mohly být pozměněny "pravidla angažmá" v této realitě. Jedním z hlavních vedlejších efektů této modifikace je současný nárůst uvědomění. Dalším efektem projevujícím se poslední dobou je zvýšení magnetických rezonačních hodnot a oslabení magnetického pole planety. To je jednou z hlavních příčin zvýšeného počtu silných zemětřesení a sopečné činnosti. Na slunci to vedlo k neočekávanému zvýšení slunečních skvrn. Tyto události jsou předzvěstí změn v magnetickém poli slunce. Vaši vědci sledující sluneční aktivitu zaznamenali neobvyklé zvýšení aktivity v šesti klíčových bodech. Těmi jsou sluneční magnetické póly, které se vyskytují v šířkách 19,5 stupně od každého pólu, v oblasti slunečního rovníku a v oblastech 19,5 stupně severně i jižně od rovníku. Podobné oblasti lze nalézt na mnoha světech sluneční soustavy.

Abyste mohli lépe pochopit tyto události, představte si vaše slunce i její dceřiné světy jako energetické útvary, které se podobají třem propojeným 64 stěnným mnohostěnům, takže vytváří celkem 172 stěn. Kritické průsečíky se nacházejí v šesti oblastech o kterých jsme se zmiňovali. Normálně se tyto víry nacházejí 19,5 stupně jeden od druhého podél stejné zeměpisné délky. Energie, které vstupují, vystupují a udržují celý tvar jsou v těchto uzlech velmi zesílené. Naopak, vedlejší souřadnicové body se nalézají na šířkách 19,5 nebo 22 stupňů od těchto hlavních bodů. Dohromady tvoří tento systém podobnou síť jako meridiány v lidském těle, a vyrovnávají a udržují magnetické a elektrické procesy. Uprostřed těchto tří propojených mnohostěnů leží centrální bod neboli "jádro". Tento bod "řídí" celou soustavu. Aby mohl efektivně řídit, musí neustále komunikovat na nejvyšší možné úrovni a proto potřebuje vnitřní a vnější pól. Tyto "opačné" póly se vzájemně odpuzují a udržují systém na maximálním výkonu.

Vaše současná realita využívá tříprvkový systém, který je velmi neefektivní a má tendenci zpomalovat až k zastavení. Tento systém se skládá ze dvou vnějších pólů a třetího, vnitřního ve středu. Centrální pól je neutrální. Tento systém je velmi neúčinný, ale umožňuje vašemu světu a slunečnímu systému pracovat ve velmi nízkých frekvenčních rozsazích. To bylo dříve nutné pro udržování vašeho systému. Nyní se vaše spirituální a fyzická těla spojují a vaše základní frekvence narůstá, čímž jsou umožněny změny ve vaší realitě. Tyto změny směřují k systému, který je mnohem produktivnější. Bude to vyžadovat přesun severního pólu dovnitř a jeho sjednocení se zemským jádrem. Následně se musí váš jižní pól rozprostřít po světě. Aby k tomu mohlo dojít, musí být oslabeno stávající magnetické pole a obvyklé cyklické "přehození" severního s jižním pólem musí být změněno. K tomu používá slunce svoji zvýšenou aktivitu jakožto kanálů, které přinášejí tyto změny.

Obrovské množství vyvrhované, vysoce nabité hmoty do slunečního systému, blokuje obvyklé signály vyvolávající "přehození" pólů. Zařízení, které to způsobuje je umístěné ve vrchních vrstvách atmosféry Matky Země, kde velké zvýšení elektricky nabitých slunečních částic ruší normální interakci mezi oslabeným magnetickým polem a obvyklým malým navýšením slunečních částic. V kritickém bodě specifický typ negativně nabitých slunečních částic interferuje s magnetickým polem planety a způsobí opakované prohození pólů. Poté se znovu posílí geomagnetické pole. Postupem doby se opět oslabí a celý cyklus se opakuje. Od té doby, co velký počet pozitivně i negativně nabitých slunečních částic vstupuje do horních vrstev atmosféry je systém zahlcen. To ho nutí navrátit se do původního stavu (takzvaného "mono-polárního" modelu) a to je proces, který právě probíhá.

Přihlédneme-li ke skutečnosti současného stavu, potenciální katastrofické "přehození" pólů, které vaši vědci předpovídali, je zažehnané. Místo toho se rychle blížíme k návratu do normálnějších podmínek. Tato procedura zanesla do vašeho slunečního systému veliký chaos. Jak se blížíte k bodu vlastního posunu k plnému vědomí, tak se i realita, která vás obklopuje, připravuje k finálním krokům, které budou zahrnovat změnu povrchu planety. Dva nové kontinenty se vynoří z moře. Polární ledové čepičky na pólech zmizí. Pacifický oceán se rozdělí na tři nová moře a z Atlantiku se stanou dvě další. Podnebí na celém povrchu bude subtropické po celý rok. Nebeská klenba se zformuje do dvou oddělených vrstev tvořících atmosféru.

Změny na Zemi budou též zahrnovat "pád" mnoha pohoří. Objeví se nová vnitřní moře místo Rocky Mountains v Severní Americe a Himalájí v Asii. Sahara se opět stane součástí Atlantského oceánu. Z pouští v Malé Asii se opět stanou svěží louky a lesy, spojené řetězem jezer a řek. Austrálie pokvete od pobřeží k pobřeží nepopsatelnou nádherou s nekonečným množstvím bezpříkladných druhů fauny i flóry. Bujné africké tropy se změní na louky a subtropické lesy a uprostřed vyroste nové pohoří. Evropa se změní na nesmírně bujné lesy, občas přerušené loukou. Nové lesy vyrostou v Asii a Jižní Americe a Andy se změní na široké planiny končící v moři.

Tato "nová Země" bude vypadat jako ta, kterou jste prapůvodně kolonizovali před téměř dvěma miliony lety. Bude to říše plná kouzla a neomezených možností. Ekosystém této říše bude velmi odlišný od toho, co vás nyní obklopuje; bude vykazovat nesmírné množství života s nekonečně rozličnými tvary, velikostmi a formami. Každý druh živočichů a rostlin bude ctít jeden druhého a budou vytvářet jedinečnou a nádhernou rovnováhu. Vaším úkolem bude udržovat tento překrásný svět, když zakusíte zrození nových znalostí. Z toho plynoucí moudrost použijete při zkoumání tohoto aspektu fyzické reality a při jeho přípravě na sjednocení s Nebesy. I když před vámi, drazí, leží ještě veliký kus práce, stále věříme, že máte patřičné schopnosti a že v tomto úkolu, kterým vás Nebesa milostivě obdařila, uspějete.

Dnes jsme probírali změny, které se blíží. Jsou to kroky, které Nebesa vyžadují ke zformování nové reality a vaší transformaci na plně vědomé bytosti. Tento proces se blíží k bodu, kdy bude transformace zakončena. Žádáme vás, aby jste zůstali zaměření a měli důvěru v nevyhnutelný úspěch. Nyní odcházíme. Žehnáme vám, naši drazí! Pamatujte si, že nekonečná Hojnost a Prosperita Nebes patří vám! Amen.

 

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky Zůstávejte v Jednotě! Zůstávejte v Radosti!)

 

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2001

 

  Zpět na obsah