Všeobecné informace o sedmi kvalitách Boží Vůle

 

kontakt na anglické diskusní Fórum Boží Vůle

 

Zveme vás, abyste se připojili ke studijní skupině prostřednictvím poslechu Orinových pásek (angl.) řady Millenium: Transformace pomocí Boží Vůle a Část II: Jak prožít život podle vaší duše s pomocí Vůle Boží. Více informací o každé kvalitě Vůle je vždy v patřičné sekci na www stránkách. Tam jsou též k nalezení informace o probíhajícím studijním programu (angl.). V tomto materiálu jsou uvedeny jen všeobecné informace.

 

Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle:

 

Sedm kvalit Boží Vůle - Shrnutí.

            Orin: Zvu vás k transformaci vašeho života pomocí práce s Boží Vůlí. Sedm kvalit Boží Vůle patří k jedněm z nejmocnějších sil působících ve vesmíru. Vědomé vtažení Boží Vůle do vašeho života vám pomůže odhalit váš nejvyšší potenciál, rozšířit vaše vědomí, a pomoci vám tvořit v souladu Božským Plánem a nejvyšším záměrem vašeho života.

            Spojení s Boží Vůlí může otevřít váš vnitřní zrak, prohloubit vaší intuici, odstranit omezení, osvobodit vašeho ducha z pout hmoty, a umožnit vám vytvářet vaši budoucnost podle nejvyššího záměru. Když jste spojeni s Boží Vůlí, lépe si uvědomujete váš nejvyšší cíl i činnosti, které naplňují záměry vaší duše v pozemském životě. Když jste spojeni s Boží Vůlí, lépe si uvědomujete plány lidstva, plány vaší duše i její nejvyšší záměr, Mistry i Osvícené bytosti, celek jehož jste součástí. Bližší informace k jednotlivým kvalitám naleznete na originálních stránkách.

 

 

Co Vůle Boží není.

            Boží Vůle není určena k dosahování cílů a naplňování sobeckých potřeb a rozhodnutí. Boží Vůle je mocná, čistá, spirituální energie, která proudí z nejvyšších dimenzí. Když ji k sobě voláte, dojde k nesmírné infuzi spirituální energie do vašeho života, probuzení nového vědomí a seberealizaci. Když pracujete s Boží Vůlí, posilujete svoji vlastní vůli, stanovujete své záměry a slaďujete se s vůlí vaší duše. Boží Vůle vnese do vaší osobnosti nové schopnosti a více síly pro uskutečnění záměrů a cílů vaší duše. Tato práce vnese do vašeho života velké a krásné změny.

 

 

Boží Vůle urychluje váš vývoj.

           Pro transformaci pomocí Boží Vůle ji musíte kontaktovat, zavolat ji k sobě a otevřít se, abyste ji mohli přijmout. Lze ji využít pouze pro dobro a světlo. Když do sebe Boží Vůli vtáhnete, stanete se vysílačem Boží Vůle do svého života, do života druhých i do rostlinné, živočišné a minerální říše. Rozšiřování energií Boží Vůle urychlí váš vlastní vývoj i vývoj druhých. I když vám může připadat, že používáte vaší představivost, Boží Vůle k vám sestoupí, když ji zavoláte.

 

 

Touha versus Boží Vůle

            Touhu lze považovat za vaši osobní vůli. Touha vychází z pozemské úrovně a míří směrem vzhůru. Touha, která je dostatečně silná - např. touha po duchovním růstu a osvícení, nebo touha sloužit lidstvu, může do vašeho života vtáhnout Boží Vůli.

            Boží Vůle vychází z vyšších úrovní, sestupuje dolů a transformuje všechny úrovně vašeho bytí a veškeré energie, se kterými přijde do styku.

            Ačkoliv můžete povolat Boží Vůli do vašeho života, aby vám pomohla s naplněním nějaké vaší osobní touhy, jakmile k vám Boží Vůle sestoupí, pozmění vaši osobní vůli a touhy. Vaše duše chce pro váš život mnohem více, než si vaše osobnost vůbec umí představit. To po čem toužíte se změní, jakmile se touhy vaší osobnosti transformují působením Boží Vůle, protože pak bude vaše osobnost toužit po tom, co bude sloužit cílům vaší duše a božskému plánu vašeho života. Boží Vůle se jednoduše stane vaší vůlí. Budete mít pocit, že tak jste to vlastně vždycky chtěli.

            Když do sebe vtáhnete Boží Vůli, budete mnohem snadněji cítit co máte dělat a dostanete dostatek energie na zvládnutí činností, které s tím souvisí. Mnohé změny, které vtažení Boží Vůle vytvoří, se projeví ve formě, nebo rozšíření vědomí, které si uvědomíte až po nějaké době nebo možná vůbec ne. Jakmile lidé expandují na novou úroveň uvědomění, většinou si nepamatují jací před tím byli a vezmou nové vědomí tak, jak jej dostanou. Boží Vůle se jednoduše stane vaší Vůlí. Budete mít pocit, že tak jste to vlastně vždycky chtěli.

            Neočekávejte, že vás Boží Vůle "převezme" a že se najednou nebudete muset o nic starat. Žijete na planetě svobodné vůle a učíte se, jak si volit takové věci, které slouží vašemu vyššímu dobru. Vy jste ti, kteří musí jednat a konat podle příkazů vašeho nitra.

 

 

Vytváření nových příležitostí s pomocí Boží Vůle

            Přivoláním Boží Vůle do svého života zasejete semínka změn a evoluce, jejichž úrodu budete sklízet v následujících letech. Budete postaveni před nové příležitosti, otevřou se vám nové cesty, vaše vědomí se bude stále více rozšiřovat. Boží Vůle vás bude jemně a laskavě postrkovat určitým směrem a budete více přitahovat hojnost a vše co je dobré pro vaše vyšší dobro. Možná si ani nespojíte nové příležitosti a změny s vaší nynější prací.

            Boží Vůle přivolaná do vašeho života vás naplní spirituální energií. Změny nastanou ve všech oblastech, na které nasměrujete Boží Vůli, protože ta transformuje vše, nač je nasměrována. Nikdy však nebudete vědět, jaké tyto změny budou, kdy nastanou, či jak budou vypadat. Všechny změny, které nastanou, vás však vždy přiblíží "Božskému plánu" vašeho života a vyšší cestě vašeho vývoje.

 

 

Spojení s Boží Vůlí změní lidstvo

            Většina lidí doposud není schopná prožít zkušenost spojení s Boží Vůlí, neboť to vyžaduje jistý stupeň citlivosti na jemnohmotné energie. Když se i jenom několik lidí spojí s Boží Vůlí a budou podle toho žít, mnozí tyto kvality Boží Vůle rozeznají a časem je rozeznají všichni.

            Pro lidstvo je spojení, sjednocení, vtažení a povolání do sebe energií Boží Vůle nutné k tomu, aby zvládlo další krok svého vývoje. Požadované změny mohou být nastartovány, když na ně lidstvo zaměří svoji vůli jako skupina, nechá se inspirovat láskou, vyjádří se pomocí intelektu a bude vedeno Boží Vůlí. Jakmile dostatečné množství lidí povolá a bude žít v souladu s Boží Vůlí, celé lidstvo začne přesouvat svoji orientaci ke světlu a tím způsobem dojde k uvědomění si vyššího cíle lidstva a ten bude moci být naplněn a i ostatní říše budou moci dosáhnout vyšší úrovně svého vývoje.

 

 

Kdo jsou Velké Bytosti rozšiřující Boží Vůli?

            Velké Bytosti rozšiřující Boží Vůli jsou též nazýváni "Páni paprsků, Velcí Mistři, nebo Strážci", neboť působí jako strážci Vůle Boha/Bohyně/ Všeho Co Je, a předávají tyto energie do vašeho Slunečního systému a na Zemi. Oni lidstvu přinášejí energii Boží Vůle. Odvěká učení škol mystérií naznačují, že jejich vnějším vyjádřením v čase a prostoru je sedm hvězd v souhvězdí Velké Medvědice, kde tvoří Velký Vůz. Tyto hvězdy jsou "těla" sedmi Velkých Bytostí, které lidstvu předávají Boží Vůli, pramenící z ještě vyšších zdrojů. Aby bylo možné spojit se s těmito Bytostmi a vnést do svého života energie Boží Vůle, není nezbytné si je představovat jako hvězdy, nebo jako Bytosti. Jediné co potřebujete je záměr spojit se s nimi a přivolat tyto mocné energie do svého života, aby transformovali váš život.

 

 

Zaseli jste semínka.

            Nemějte obavy, když ve svém životě hned nezaregistrujete nějaké vnější změny. Každé zaseté semínko potřebuje určitý čas. Tato práce položila základy posunu k životu mnohem naplněnějšímu vaší duší. Nepotřebujete okamžitě přeorganizovat celý svůj život nebo naplnit všechny své sny během pár dní nebo týdnů!

            Když jste do svého života zavolali Boží Vůli, naplní váš život spirituální energií. Změny se projeví ve všech oblastech, na které tuto Boží Vůli nasměrujete, protože Boží Vůle transformuje vše, nač je nasměrována. Nikdy však nevíte, jaké změny to budou, kdy nastanou, nebo jak budou vypadat. Tyto změny, které nastanou vás však vždy přiblíží "Božskému plánu" vašeho života a vaši cestě vyššího vývoje.

            Jakmile si zavoláte Boží Vůli a pošlete ji vašim záměrům, nastavujete energii aby tekla do vašich záměrů. Může však trvat dny, měsíce, či déle, než se vaše záměry začnou manifestovat. Učíte se, jak s energiemi Boží Vůle pracovat, abyste dosáhli uskutečnění vašich záměrů. Možná budete muset s některou kvalitou Boží Vůle pracovat znovu a znovu, než dojde ke změně ve vašem životě a cíl vaší duše a božský plán dojde naplnění.

            Možná zjistíte, že některé kvality Vůle jsou vám velmi dobře známé, zatímco jiné mnohem méně, a proto není tak snadné s nimi pracovat. Jak budete procházet tímto kurzem uvědomte si, které kvality Vůle jsou pro vás nejdůležitější. Přitahujte k sobě tuto kvalitu tak často, jak jen můžete. Též si uvědomujte, prožitky které kvality se vám zdají nejobtížnější, protože velmi často právě to jsou kvality, které vás nejvíce posunou ve vašem vývoji.

 

 

Co dělá Boží Vůle.

 

Překonává: Boží Vůle je celistvá a kompletní a vidí všechny věci od jejich počátku až ke konci - minulost, přítomnost i budoucnost - ale ví, že osobní já se musí rozpínat k plné realizaci postupně. Proto Vůle překonává omezení vlastní osobnosti, které je uzavřeno ve světě forem.

 

Předává: Boží Vůle je předávána, a ti, kteří ji dostávají se stávají jejími předávajícími agenty. Jedním z účelů lidstva je předávání Boží Vůle rostlinné, živočišné a minerální říši, stejně jako vyšší říše ji předávají lidstvu. Můžete ji dostat a předat ji dál do jakékoliv oblasti vašeho života, někomu druhému, či dalším říším.

 

Předělává: Boží Vůle předělává vše s čím přijde do styku.

 

Přeměňuje: Tato přeměna uvádí mnohost zpět k jednotě, k jedinému.

 

S Boží Vůlí se můžete spojit a dostávat ji od Bytostí předávajících jednotlivé její kvality. Jakmile jednou toto spojení navážete, můžete navíc tuto energii nasměrovat kamkoli chcete. Připojte se k nám a vyzkoušejte si tímto způsobem sílu skupinové práce.

 

Poznámka pro studenty kurzů světelného těla: Mnozí z vás, kteří procházejí tímto kurzem jsou studenty kurzu světelného těla a proto bychom vám rádi předali několik rad jak používat světelné tělo k rozšíření zkušeností s Boží Vůlí. Čím více jsou vaše světelná těla zharmonizovaná, tím větší množství Boží Vůle můžete přijmout; začněte pouť s Orinem ve vašem "Pouzdře obnovy", harmonizujte a vyrovnejte nižší energetická centra. Kompletní světelné vajíčko těsně před tím, než se vybudíte, je nádherným prožitkem těchto Bytostí šířících Boží Vůli.

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah