Kurz Boží Vůle

 

Třetí kvalitou Boží Vůle je Vůle Vyvíjet se - Stát se moudrým.

 

            Užijte si níže uvedené praktiky, ve kterých je uvedeno mnoho informací o Vůli Vyvíjet se, i způsoby, jak si s touto mocnou energií hrát a transformovat a rozvíjet svůj život.

 

O Vůli Vyvíjet se

Postup č.25 - Spojení s Vůlí Vyvíjet se

Postup č.26 - Spojení s Univerzální Myslí: Hra na poli Neomezených Možností

Postup č.27 - Nalezení Nejvyšší cesty

Postup č.28 - Nastoupení Nejvyšší cesty

Postup č.29 - Okamžité uvědomění si vašeho záměru

Postup č.30 - Žití z centra vaší bytosti: Jak se stát moudrým pozorovatelem

Postup č.31 - Opuštění starého, aby se mohlo manifestovat nové

Postup č.32 - Žití v prázdnotě

Postup č.33 - Nalézání a ocenění vašeho tvůrčího talentu

Postup č.34 - Rozšíření vaší tvořivosti: Napojení na Veliké ideje

Postup č.35 - Spánek, snění a tvořivost

Postup č.36 - Pochopení co uvést do života: Volba z neomezených možností

Postup č.37 - Tvořivé manifestování

Postup č.38 - Jak nechat život běžet/ Ekonomika energie

Postup č.39 - Žijte v přítomnosti a ne ve vašich představách

Postup č.40 - Používání vaší tvůrčí představivosti

 

 

O Vůli Vyvíjet se

            Pracovali jste s Vůlí k Iniciaci, která vám přinesla nové uvědomění, vhledy a odhalení i možnost začít žít svůj život podle představ své duše. Spojili jste se s touto mocnou silou, abyste uvolnili bloky a iluze, nalezli nejkratší cesty k vašim cílům a obdrželi odvahu, sílu a moc tvořit změny.

            Poté jste se spojili s Velkou Bytostí šířící Vůli ke Sjednocení, abyste rozvinuli svoji jasnozřivost. Splynuli jste se svojí duší, strávili čas sjednocováním vašich částečných osobností, léčením vašich stínových Já i pociťováním jednoty s veškerým životem. Vaše vize vás samých se zvětšila, když jste zkoumali minulé a budoucí životy a získali jste rozsáhlejší vědomosti o životě jako celku a o vás samých jakožto součásti tohoto celku.

            Vůle Vyvíjet se přináší energie růstu, expanze a rozvoje. Když se spojíte s touto mocnou silou, budete schopni rozvíjet všechny oblasti vašeho života i jakoukoli specifickou oblast, na kterou se zaměříte. Je to světlo, které na vás svítí a osvětluje vaši vyšší cestu, váš potenciál a všechny možnosti vašeho života.

           Když požádáte a obdržíte energii Vůle Vyvíjet se, změní to váš postoj ke světu forem a hmoty. Zjistíte, že vás tato energie posiluje pro vnitřní práci a ticho. Z centra vašeho klidu budete schopni, za vedení Vůle, objevit, identifikovat a řídit činnosti, které splní záměry vaší duše.

            Vůle Vyvíjet se podporuje tvořivost. Podporuje vás při tvorbě plánů, cílů, činností, okolností, vztahů, forem a struktur ve vašem životě, které odpovídají vyššímu záměru a Božskému Plánu vašeho života.

            Vůle Vyvíjet se je aspektem Kosmické Vůle, která vyzařuje prostřednictvím Velké Bytosti ztělesňující Božskou Inteligenci, Božskou Tvořivost a Inteligentní Aktivity. Aspekt Vůle této Velké Bytosti je vyjádřen Vůlí Vyvíjet se, která vede k moudrosti.

            Tato Velká Bytost, někdy též nazývaná Pán Třetího Paprsku, je též známá jako Univerzální Mysl. Tato Velká Bytost ztělesňuje pole vědomí Boží Mysli, kde existují veškeré ideje a předlohy manifestovaného světa, ideje jak známé tak i ty, které dosud nebyly objeveny. Je to neomezená, nekonečná inteligence a tvořivost, která v sobě obsahuje všechny možnosti. Její energie je tekoucí, dynamická, neustále se měnící a přelévající, ale je též klidná, věčná, míruplná a tichá. Přivádí veškerý život k lepšímu spojení s Božským Záměrem.

            Nádherná inteligence této Velké Bytosti existuje v každé částečce hmoty od atomu až po galaxie a je součástí každého živého organizmu. Je to síla která stojí za veškerou hmotou, aby ta mohla reagovat na mysl; umožňuje vašim myšlenkám tvořit vaší realitu! Z tohoto důvodu se též této Bytosti říká Velký Architekt - plánovač a konstruktér, který umožňuje myšlenkám manifestovat se v materiálních formách, strukturách a organizacích. Tato Velká Bytost vede stvořené společnosti a civilizace a má nesmírný vliv na lidstvo.

            Pod vlivem energie této Vůle se budete učit manifestovat a tvořit, dokud se nestanete spolu-stvořitelem s Bohem/Bohyní/Vším Co Je. Dokud nedosáhnete určitého stupně vědomí duše, bude vás tato Vůle stimulovat, abyste tvořili formy, struktury, situace, okolnosti a organizace, které jsou řízeny vaší osobností. Během této fáze růstu se vaše dojmy stanou věděním a osobnost se stane lepším nástrojem pro vaši duši.

            Když se osobnost vyvíjí prostřednictvím vědomostí, vzdělání a zkušeností, začne si uvědomovat duši, která stojí nad ní. Když dojde ke kontaktu s duší, vývoj se nasměruje na tvorbu forem a aktivit, které odpovídají záměru duše. Když se kontakt prohloubí, dojde k rozšíření vědomí a z vědomostí se stane moudrost. Díky moudrosti pak osobnost tvoří formy, struktury, organizace a okolnosti, které splňují záměry duše.

            S moudrostí přichází uvědomění že Já, které zakoušíte jako individualitu, je více než jen fyzickým tělem. Já se pozná jako život, světlo, energie a vědomí Boha/Bohyně. Jak roste moudrost, Já se stává stále více oddělené od života, uvědomuje si, že je mnohem víc než jen tělo, city nebo mysl, skrze které zakouší život na Zemi.

            Já se obrátí nahoru, k říši ducha. Nakonec se Já pozná jako součást Jediného, součást Božského Života, který je nekonečný, jako jiskřičku samotného Boha/Bohyně. Výsledkem toho je "vševědoucnost".

            Tato Velká Bytost bude stále vyzařovat svoji energii na pozemskou úroveň. Až se více lidí spojí s Boží Vůlí a dospěje ke znalosti sebe sama jako duše, světla, ducha a Božské esence, bude společnost zrcadlit božské vzory mnohem dokonaleji. Lidé budou milovat jeden druhého a respektovat veškerý život i sebe navzájem, čisté životní prostředí a jednotu v mnohosti i nejlepší okolnosti, které reprezentují manifestaci Božského Plánu na zemi.

 

 

Postup č.25 - Spojení s Vůlí Vyvíjet se

            Použijte následující postup pro napojení na Vůli Vyvíjet se a učiňte tak další krok svého spirituálního růstu.

 

1. Začněte sledováním vašeho dechu, postupně jej prohlubujte a zklidňujte, aby byl plynulý a uvolněný. Vaše myšlenky se postupně ztišují.

2. Připravte se k přijmutí této Vůle dotazem: "Jsem ochotný učinit další krok ve svém vývoji? Jsem otevřený pro přijetí této energie?" Jste-li ochotní, pokračujte.

3. Pociťujte vaši duši, uvědomte si, že její nádherná milující přítomnost je stále s vámi.Lépe si uvědomujete vaši duši a jste schopní přijmout více její energie vždy, když na ni myslíte a žádáte ji, aby se k vám připojila. Vaše duše je inteligentní, tvořivá bytost, která zná vyšší záměr vašeho života. Předává vám svoje vědomosti vždy, když se s ní spojíte.

4. Cítíte spojení s dušemi dalších lidí, kteří též přijímají Vůli Vyvíjet se. Všichni dohromady tvoříte velké společné světlo, které přijímá a distribuje mezi vás ohromné, silné vyzařování Boží Vůle.

5. Pokračujte v pomalém dýchání, které vás zavede do míst vašeho vnitřního ticha. Může vám to připomínat stav tichého pozorování.

6. Připojte vaše volání k Velké Bytosti vyzařující Vůli Vyvíjet se k volání celé skupiny. Požádejte o energii potřebnou k růstu a vývoji.

7. Boží Vůle vždy odpoví na vaše volání a tak odpoví i teď. Vtáhněte do sebe tvořivou, účelnou, vyšší inteligenci Vůle Vyvíjet se. Dovolte jí vtékat do vašeho krčního centra, které se nachází na vašem krku. Můžete vnímat barvy, zvuky, světlo, nebo specifickou kvalitu energie a nebo necítit vůbec nic, když k vám tato energie přichází.

8. Prohlašte, že je vaším záměrem posunout se na další úroveň vašeho růstu. Jste otevřeni novým myšlenkám a nápadům. Jste vnímaví k novým formám, situacím a okolnostem, které reprezentují rozšířené vědomí. Jste ochotni opustit vše, co reprezentuje nižší vědomí.

9. Umožněte energii Vůle Vyvíjet se, aby se vás dotkla a transformovala vás. Pozvěte ji do vašeho života a otevřete se pro přijetí všech darů vědomí, které pro vás má.

10. Vyzařujte tuto energii k vašim pozemským cílům.

11. Vyzařujte tuto energii k vašim spirituálním cílům.

 

O energii Vůle Vyvíjet se můžete požádat vždy, když chcete zlepšit některou oblast vašeho života nebo rozšířit svoje vědomí. Nemusíte si tuto energii uvědomovat nebo ji nějak specificky cítit, aby mohla tvořit změny ve vašem životě. Váš záměr spojit se s Vůlí Vyvíjet se je vše, co je nutné, aby transformovala váš život.

 

 

Postup č.26 - Spojení s Univerzální Myslí: Hra na poli Neomezených Možností

            Nejlépe se přijímají energie Velké Bytosti předávající Vůli Vyvíjet se v tichu. Když jste klidní a tiší, můžete snadněji dosáhnout spojení vašeho vědomí s Vůlí Božské Inteligence, Božské Tvořivosti a Inteligentní Aktivity.

            Udělejte si chvilku a ztište se, hned nebo později. Začněte s několika minutami a postupně dobu prodlužujte. Vypněte rádio i televizi. Pohodlně se posaďte nebo lehněte. Utište své myšlenky.

            Není potřeba nic dělat, nic tvořit nebo přemýšlet o dnešním dni. Když se vám honí hlavou myšlenky, které vám brání v utišení, sledujte svůj dech. Prodlužujte, prohlubujte, zpomalujte a zklidňujte vaše dýchání.

            Jak se uvnitř zklidňujete, postupně si začínáte uvědomovat vaší duši. Cítíte její laskavou přítomnost. Nechte její sílu a moc vtékat do vás.

            Postupně rozšiřujte svoji mysl do jemných říší, uvědomujte si pole vědomí obsahující nekonečné možnosti. Můžete to zažít mnoha způsoby. Můžete cítit přítomnost rozsáhlé inteligence plné lásky a tvůrčích nápadů. Můžete vnímat rozsáhlé oblasti světla, kde existují veliké nápady. Můžete si před sebou představit nekonečné množství cest, které všechny vedou k velkým idejím a shlukům myšlenek. Toto je energie Univerzální Mysli, kde existují všechny nápady a plány manifestovaného světa.

            Když přistupujete k Univerzální Mysli v tichosti, můžete mnohem lépe zakusit její neomezenou energii. V tichu, bez myšlenek, se dostanete za zúžené definice toho kdo jste, úlohy jaké hrajete a omezené možnosti. Přemýšlení, analyzování, posuzování a další mentální postupy vytvářejí omezení vašeho vědomí na poli neomezených možností.

            Otevřete se světu, kde je vše možné, neomezeným možnostem, které pro váš život existují. Když se spojíte s touto nekonečnou inteligencí, jste schopni obnovit svoji životní energii, stát se vyrovnaní, soustředění, nabít se a oživit své tělo.

            Alespoň jedenkrát denně si udělejte čas na ztišení a začněte nejprve třeba jen s minutkou či dvěma. Zpočátku vám může připadat velice těžké ztišit se nebo si jen udělat k tomu čas. Když vám přijde nějaký nápad, co byste měli udělat, můžete si to poznamenat do připraveného bloku, abyste jej mohli zase vypustit a pokračovat v ponořování do tichého a klidného stavu mysli.

            Když se naučíte zklidnit se, vaše spojení s Univerzální Myslí se bude prohlubovat. Toto spojení změní váš život tichým, vnitřním způsobem. Když se budete dále nořit do této energie, zjistíte, že se ve vašem životě objevují nové nápady, myšlenky a vývojové směry.

 

            Moje zkušenost se stavem vnitřního ticha:

            Jaké kroky mám učinit, abych se snadněji dostával do stavu ticha:

            Mé zkušenosti s Univerzální Myslí:

 

 

Postup č.27 - Nalezení Nejvyšší cesty

            Existuje nádherný příběh starověké moudrosti, který symbolizuje práci s Vůlí Vyvíjet se:

"Obklopen hromadou příze, zahrabán v hromadách utkaného zboží, sedí tkadlec. Žádné světlo k němu neproniká. Při světle malé svíčky, kterou nese nad hlavou, ztěží vidí. Sbírá přízi hrst po hrsti a snaží se utkat koberec svých myšlenek a snů, své touhy a svých cílů. Jeho nohy se stejnoměrně pohybují, jeho ruce svižně pracují a jeho hlas bez přestávky opakuje slova: "Tkám vzor, po kterém toužím a který se mi líbí. Osnova i útek jsou naplánované podle mého přání. Zde přidám nitku a tady barvu. Vedle přidám jinou. Slévám barvy, míchám a spojuji přízi. Ještě nejsem schopen vidět vzor, ale jistě bude odpovídat mým přáním."

            Je slyšet silné hlasy a hluk před temnou jizbou, kde tkadlec sedí. Hlasy nabývají na síle a jsou důraznější. Okno se rozletí a přes protesty křičícího tkalce oslepeného náhlým světlem, slunce svítí na jeho koberec. Jeho šerednost je odhalena. Je slyšet hlas: "Podívej se z okna tkalče a podívej se na vzor v oblacích, model podle plánu, barvy a nádheru celku. Znič svůj koberec, který jsi po léta tkal. Neodpovídá tvým potřebám. Tkej znovu tkalče. Tkej za jasného dne. Tkej, když jsi viděl plán."

            Podle tohoto postupu budete přivolávat Vůli Vyvíjet se, aby osvětlila vaši nejvyšší cestu polem neomezených možností. Toto světlo bude svítit na tkanivo, které jste za svůj život vytvořili, abyste mohli "tkát za jasného dne". Odhalí vám nižší cestičky, po kterých jste šli, i velkou cestu, kterou nyní vidíte a můžete ji následovat.

            Žít podle nejvyššího záměru a naplnit váš nejvyšší potenciál v tomto životě je nejdůležitější činností jakou můžete dělat na poli neomezených možností a objevovat tak svoji nejvyšší cestu jako energii a světlo.

            Čím více si můžete představit, objevit nebo vizualizovat vaší cestu jako světlo, energii nebo zvuk, tím konkrétněji jste schopni tuto nejvyšší cestu uskutečňovat. Přitom pracujete s jemnohmotnými energiemi, které tvoří realitu dříve, než se projeví ve světě forem. Já tomu říkám práce s energií. Práce s energií vytváří skutečné a transformovatelné výsledky ve vašem každodenním životě.

            Začněte tím, že se ztišíte a zaměříte svoji pozornost. Sledujte svůj dech, až se stane klidnější, pomalejší a hlubší. Požádejte vaší duši, aby se k vám připojila. Rozšiřte svoji pozornost do pole vědomí Univerzální Mysli.

            Představte si nekonečné množství cest, které se před vámi otevírají a představují tolik cest, kolik jich můžete následovat. Některé cesty jsou světlejší, zatímco jiné méně. Zavolejte Vůli Vyvíjet se, aby vám pomohla vybrat nejosvětlenější cestu nejvyššího rozvoje, která existuje v tomto poli neomezených možností.

           Když se napojíte a vtáhnete do sebe Vůli Vyvíjet se, osvítí vaši nejvyšší cestu a ukáže vám ji jako radostnou, světlem zářící stezku. Tato cesta vám nabídne světlo, radost, lásku, vyrovnanost a veškeré bohatství vaší duše. Je odrazem rozšířeného vědomí, které jste schopni v tomto životě zakusit. Tato nádherná cesta je pro vás velmi lákavá a přitahuje vaše srdce. Je to cesta vaší největší služby lidstvu a všem říším. Je v perfektním souladu s Božským plánem vašeho života a vesmíru. Ve své představivosti zkoumejte tuto cestu, která pro vás září.

            Když sledujete tuto cestu vnitřním zrakem, uvědomte si veliké světlo na jejím konci. Vypadá jako ohromné, zářící slunce, živoucí světlo. Je to vědomí nesmírné inteligence, duchovní síly, lásky a moudrosti. Toto velké světlo vás na vaší cestě povede.

            Nechť vás toto světlo zahřívá, hýčká a pronikne do hlubin vaší bytosti. Je to záření vašeho budoucího Já jakožto Osvícené bytosti, vaše Božské Já, které na zemi naplnilo svůj nejvyšší potenciál. Jste to vy, plně rozvinutá, duší naplněná osobnost. Božská Vůle, Božská Láska a Božská Inteligence vyzařuje z vašeho Božského Já. Toto velké světlo na konci vaší cesty vám posílá zpátky energii hvězd a sluncí, Mistrů a Osvícených.

            Cítíte, jak vás toto světlo hýčká na všech úrovních vašeho bytí, posílá vám energii a září jako váš maják. Vede vás k těm volbám, rozhodnutím a uvědomění, které vám umožní naplnit váš nejvyšší záměr.

            Když vrátíte svoje vědomí zpět do přítomnosti s očima široce rozevřenýma, uvědomte si, zda-li jste stále schopni vnímat před sebou obraz tohoto velikého světla, které vám svítí a vede vás. Možná je zaznamenáte v koutku vaší mysli nebo jako vizi, na kterou si vzpomínáte. Toto veliké světlo je vám dostupné v jakémkoliv okamžiku, stejně jako Vůle Vyvíjet se, aby vás vedly.

 

            Jak jsem zakusil moji nejvyšší cestu:

            Čeho jsem si všiml na velikém světle na konci této cesty:

 

 

Postup č.28 - Nastoupení Nejvyšší cesty

            Jakmile naleznete svoji nejvyšší cestu, můžete s pomocí Vůle Vyvíjet se budovat most mezi cestou, po které jdete nyní a vyšší cestou, se kterou jste se právě spojili. Když použijete svoji představivost ke tvorbě mostu, pracujete s energií. Tato práce přinese změny okolností a vašemu vědomí pomůže s hladkým přechodem na vaši nejvyšší cestu.

            Začněte nalezením prostoru vnitřního ticha. Zavolejte svoji duši, aby se k vám připojila. Zavřete oči a požádejte Vůli Vyvíjet se, aby vám ukázala cestu, po které nyní kráčíte. Použijte svoji představivost a představte si vaši cestu, jak se před vámi vine. Je temnější a není tak krásná jako vaše nejvyšší cesta. Má svoji vlastní krásu, ale nelze ji srovnávat s cestou vašeho nejvyššího rozvoje.

            Požehnejte vaší současné cestě. Poděkujte sami sobě, že jste vytvořili cestu, která vás pozvedla až k místu, kde si nyní můžete uvědomit a vybrat cestu nejvyššího rozvoje.

            Požádejte Vůli Vyvíjet se, aby vám znovu odhalila vaši nejvyšší cestu. Vnímáte ji, představujete si ji, cítíte ji nebo si vykreslujete tuto cestu a veliké světlo na jejím konci. Je mnohem jednodušší nastoupit na tuto cestu, než pokračovat po cestě, po které nyní kráčíte. Zvolte si tuto vyšší cestu tím, že si řeknete něco na způsob "Já si nyní volím vyšší cestu, která mi byla odhalena."

            Představte si vaši současnou cestu a vaši novou cestu, jak jdou těsně vedle sebe. S pomocí vaší představivosti postavte most spojující tyto dvě cesty. Stavějte ze světla, dobra a krásy, které jste nasbírali na vaší současné cestě.

            Představte si jak jdete po tomto mostě, přecházíte z vaší současné cesty na vaši novou. Když vesele vkročíte na svoji novou, vyšší cestu, všechno světlo z cesty, po které jste dosud šli, přejde za vámi, transformuje a integruje se do této nové cesty. Vše, co jste zanechali na vaší staré cestě, včetně energií, které neladí s vaším nejvyšším vývojem, se začne rozpouštět.

            Představte si, jak vám zářící světlo na konci vaší cesty posílá světelné paprsky. Tyto paprsky mohou vypadat jako malá, jiskřící, třpytivá očka světla, která se zapojí do světelné pavučiny kolem vašeho těla. Tyto částečky změní a vylepší vzory, podle kterých se formuje vaše tělo. Spojujete se s touto cestou světla na všech úrovních vašeho bytí až na molekulární a atomovou úroveň. Jakmile jste naplněni těmito částečkami světla, jste mnohem víc přitahováni k této cestě a jste schopni ji vnímat a vytvářet ve vašem každodenním životě. Tyto částečky můžete obdržet v kratičkém okamžiku jednoduše tak, že na ně pomyslíte a vytvoříte nový rozvinutější vzor vašeho těla, který pomůže vašemu spojení s vyšší cestou.

            Spojení s Vůlí Vyvíjet se a nastoupení na vaši nejvyšší cestu, vytvoří ve vašem životě změny. Všechny aspekty vaší vyšší cesty, které byly skryté a neprojevené, vyjdou na povrch. Vaše cíle se změní na takové, které jsou součástí této vyšší cesty. Zjistíte, že touhy vaší duše se dostávají do popředí jako věci, po kterých sami toužíte. Touha po věcech, které nejsou v souladu se záměry vaší duše, se zmenší a touha po věcech, které představují záměry vaší duše, budou posíleny.

 

            Jaké jsou moje zážitky z přenesení světla současné cesty na moji novou cestu:

            Které věci si nesu na novou cestu:

            Které věci opouštím:

 

 

Postup č.29 - Okamžité uvědomění si vašeho záměru

            Nyní, když jste pomocí Boží Vůle vstoupili na svoji vyšší cestu, která existuje na nejvyšších rovinách reality, můžete začít žít pro svůj nejvyšší záměr v každém okamžiku.

            Můžete tak činit mnoha způsoby. Když se probudíte, spojte se s Boží Vůlí, včetně Vůle Vyvíjet se. Vzpomeňte si na svoji vyšší cestu a na nádherné světlo na jejím konci. Přemýšlejte o svém dnu a dovolte velkému světlu Boží Vůle, aby vás zavedlo k takovým věcem, které jsou součástí vaší vyšší cesty. Rozpoznejte činnosti, které v sobě obsahují nejvíce energie a světla a lépe je prozkoumejte. Uvědomte si činnosti, ve kterých není energie a život a přezkoumejte, jestli mají být změněny nebo opuštěny.

            Během dne se spojujte s Vůlí Vyvíjet se a ptejte se sami sebe: "Jaký je můj záměr v tomto okamžiku?" Pak buďte otevření novým nápadům, informacím a energiím, které k vám přijdou. Je to jednoduchý ale účinný způsob, který vám bude velkým přínosem.

            Když se například budete dívat na televizi, zkuste se spojit s Vůlí Vyvíjet se a zeptejte se: "Jaký je nyní můj záměr?" Může následovat uvědomění, že vaším záměrem je nechat tělo a mysl odpočinout a sledování televize je jednou z možností jak to udělat a třeba se tato možnost stala již vaším zvykem. Když si uvědomíte, proč vlastně sledujete televizi, můžete se rozhodnout, že existují i lepší způsoby jak naplnit tento záměr. Můžete si pustit relaxační hudbu, dát si teplou koupel, zacvičit si, udělat si meditaci, nebo se pustit do jiných aktivit, které lépe splní váš záměr nechat tělo a mysl odpočívat. Když se napojíte na Vůli Vyvíjet se a její pole neomezených možností, otevřete se mnoha nápadům, jak naplnit váš vyšší záměr.

            Můžete se na kratičký okamžik spojit s Vůlí Vyvíjet se, aby se vám vyjevil záměr při čemkoli, co děláte. Například, když s někým mluvíte, napojte se na Vůli Vyvíjet se a jednoduše se zamyslete a zeptejte se: "Jaký je pravý účel této komunikace?"

            Když znáte záměr pro daný okamžik, můžete jej uskutečnit. Když znáte záměr, může to změnit i obyčejné, pozemské úkoly na krásné a radostné zážitky. Když jste si během dne vědomi záměru, přijdete na to, že vás napadají mnohé originální, vynalézavé a tvořivé nápady. Zjistíte, že váš život, který prožíváte, je mnohem zajímavější a veselejší. Budete z takto prožitého dne a prožívaného života mnohem spokojenější. Dokonce i velmi náročné dny mohou být zajímavé a příjemné dny se mohou stát vynikající.

            Když si uvědomíte váš záměr, můžete přijít na mnoho možností, jak ho uskutečnit. Budete mít pocit naplnění, protože do svého života vnesete nové vzory, které odrážejí Boží Vůli a které jsou v souladu s vaší duší.

 

            Poznamenejte si vaše zážitky, když se zeptáte na skutečný záměr při nějaké vaší činnosti:

 

 

Postup č.30 - Žití z centra vaší bytosti: Jak se stát moudrým pozorovatelem

            Zavřete na chvíli oči a představte si, že se nacházíte uprostřed pohybujícího se kola barev a forem. Když to tak pozorujete uvědomte si, že při vnějším okraji tohoto kola se objevují formy, mění se a posouvají, mizí a znovu se objevují.

            Přesuňte nyní své vědomí ze středu kola k jeho okraji. Uvědomte si, jak je těžké zůstat vyrovnaný a v rovnováze, když se zaměříte na vnější okraj kola. Vypadá to jako kaleidoskop pohyblivých barev a tvarů, měnících se forem a energií. Zmítá to s vámi, neboť vše se stále mění a není zde pevný bod, kterého byste se zachytili. Když jste předtím vše pozorovali ze středu kola, mohli jste v klidu pozorovat všechny ty změny a posuny na okraji, aniž by vás to ovlivnilo a zatáhlo do děje.

            Představte si, že střed tohoto kola představuje vaše nejvnitřnější bytí, vaše Vyšší Já a duši. Vnější okraj kola pak reprezentuje vnější svět, ve kterém žijete. Když jste vyrovnaní a spojení s vaší duší, stojíte jakoby uprostřed kola života a pozorujete, co se okolo děje. Z této pozice mnohem lépe poznáte, kterým tvarům věnovat pozornost a které jsou nepodstatné. Energie a okolní změny vás neovlivňují, jenom je pozorujete z vaší pozice vnitřního klidu a míru. Nejste zahlceni prací, ale děláte to, co je podstatné pro vaši duši.

            Když přesunete svoji pozornost na okraj, je váš život zaměřen převážně na fyzický život a vy jste chyceni do neustále se měnících forem a nejste schopni rozeznat a sledovat vaši vyšší cestu. Váš směr určuje iluzorní, stále se měnící svět forem.

            Když není osobnost vedena duší, může být energií této Vůle stimulována k velké aktivitě. Vaše osobnost zbožňuje tvoření, plánování, aranžování a dělání různých věcí. Touha tvořit formy, být produktivní a vždy mít co dělat je pro vaši osobnost velmi lákavá. Být neustále v pohybu, žít na okraji kola podporuje vaší osobnost v pocitu, že žije a je potřebná.

            Když jste přetíženi vnějšími událostmi vašeho života, bráníte tím spojení s vaší vnitřní bytostí. Kvůli tomu zůstáváte připoutáni ke svým zvykům a děláte věci, na které jste zvyklí, místo abyste se osvobodili a začali žít lepší život. Přílišná zaneprázdněnost staví zeď mezi vámi a vašimi vztahy jak s vašimi blízkými, tak i s vaší duší a Osvícenými jedinci.

            Můžete si být vědomi, že reagujete na podněty vnějšího světa a nestojíte ve svém středu, když jste jen zlehka rozvinutí, rozptýlení nebo máte příliš mnoho rozličných zájmů. To vede ke konfliktním cílům a budoucnosti, ve které není stanoven jasný záměr a směr.

            Kolikrát jste již byli přespříliš aktivní celý den a měli jste pocit, že se honíte od té doby, kdy jste ráno vstali? A přesto se pak na konci dne divíte, jak ten čas utekl a co že jste hodnotného za ten den vlastně udělali?

            Vybudovat si nový život v souladu s Boží Vůlí znamená jednat z pozice středu vyrovnané pozornosti, kde jste ve spojení se svojí duší a vyššími silami vesmíru. Abyste tuto schopnost posílili, najděte si čas ke ztišení a posilněte svoje spojení se svojí duší a svým pevným, vnitřním světem. Když jste v klidu, můžete přemýšlet a plánovat z vyšší úrovně a když pak tvoříte, vytváříte výsledky, které požadujete, s nejmenším úsilím. Když se s tímto stavem dostatečně obeznámíte, budete schopni jednat z vašeho středu uvědomění dokonce i během velké vnější aktivity.

            Abyste se dostali do středu vašeho uvědomění, spojte se s vaší duší a s Vůlí Vyvíjet se. Vyžaduje to pouhou chvilku. Představte si sami sebe jako moudrého pozorovatele, který je schopen podívat se na cokoliv, co se ve vašem životě odehrává, s moudrostí a odstupem. Je to téměř jako byste se dívali sami na sebe z pozice mimo vaše tělo. Jasně vidíte, co je potřeba zařídit a jaké kroky udělat. Jste schopni rozhodnout, jak reagovat podle potřeb vaší nejvyšší cesty.

            Abyste se zbavili aktivit, které nejsou potřebné, vždy se po každé činnosti zastavte a než se pustíte do něčeho dalšího, staňte se moudrým pozorovatelem. Rozhodněte, je-li tato další činnost nezbytná. Zjistěte, jestli není možné přijít na lepší, jednodušší nebo veselejší způsob, jak se tohoto úkolu zhostit. Popřemýšlejte ještě o dalších činnostech, které byste mohli místo toho udělat a které mají vyšší důležitost pro váš život a cestu.

            Když se před započetím další činnosti zastavíte a postavíte se do pozice moudrého pozorovatele, dívajícího se z místa středu vašeho uvědomění, můžete zjistit, že mnohé věci, které děláte, nejsou nezbytné. Některé činnosti vás ve skutečnosti mohou odvádět od věcí, které jsou důležité. Na věci, které jsou součástí činností vaší duše a které jsou součástí vaší vyšší cesty, je vždy rezervováno dostatek času.

            Jakmile se stanete moudrým pozorovatelem a začnete žít z pozice středu vaší bytosti, můžete zanechat posuzování a předem vytvořených názorů o tom, co byste měli dělat a místo toho poslouchejte vaše srdce a šepot vaší duše, co vám napovídá.

            Ve stavu vnitřního ztišení, jako moudrý pozorovatel, budete vědět co máte dělat, aby to splňovalo požadavky Božského Plánu vašeho života a ne potřebu něco dělat pro uspokojení mysli vaší osobnosti. Můžete dosáhnout cílů vaší duše mnohem rychleji a bez plýtvání úsilím. Můžete vnímat a žít v rytmu činností vaší duše, které se střídají se ztišením. Můžete být v lepší harmonii s rytmem Země a hvězd i s mocnými energiemi, které proudí k Zemi v rytmických, systematických proudech.

 

            Vhledy do činností, které dělám a které jsou součástí mého vyššího záměru a cesty:

            Vhledy do činností, které dělám a které nejsou součástí mého vyššího záměru a cesty a mohou být vynechány:

 

 

Postup č.31 - Opuštění starého, aby se mohlo manifestovat nové

            Vše, co jste po mnoho let vašeho života vytvářeli, může mít základy v touze, pocitech a myšlenkách pramenících z osobnosti, která si nebyla plně vědoma vyššího záměru a Božského Plánu vašeho života. Vaše osobnost pro vás vytvářela to nejlepší, co znala. Myslela si, že vzory, které pro vás tká, jsou nádherné, protože je nemohla vidět z vyšší perspektivy.

            Jakmile světlo vaší duše ozáří vaší tvorbu, když se naučíte ztišit se v centru vašeho bytí a spojit se s Boží Vůlí, zjistíte, že se vaše myšlenky, pocity a touhy mění. Možná zjistíte, že váš život a jeho okolnosti vás již déle neuspokojují tak, jako tomu bylo dřív. Začnete si uvědomovat myšlenky a touhy, které vás chytily do pasti, stejně jako formy, které jste vytvořily a které již déle neslouží záměrům vašeho života.

            Ačkoliv to budete chtít změnit, budete se cítit chyceni v některých oblastech vašeho života. Možná se budete cítit připoutáni k formám, které jste v minulosti vytvořili, stejně jako ke kariéře, která vás již nepřitahuje. Můžete žít ve vztahu, ve kterém nechcete být, ale nevidíte možnost jak z něj odejít. Můžete si myslet, že musíte nechat věci tak, jak jsou, protože nemáte peníze, abyste je měnili, nebo že máte zodpovědnost, kterou musíte splnit a není z toho cesty ven.

            Můžete se spojit s Vůlí Vyvíjet se pro rozpletení a uvolnění toho, co vytvořilo cosi na způsob pavučiny, která vás omotává. Místo toho se chtějte stát pavoukem, který pavučinu tká, ale nezapletá se do ní. Tuto pavučinu si můžete představit vytvořenou ze všeho, co jste kdy vytvořili, ze všech forem, situací, vztahů a všeho, co jste do svého života zapletli.

            Můžete pracovat s Vůlí Vyvíjet se na uvolnění přesvědčení, myšlenek, pocitů, forem, okolností, vztahů, zaměstnání a aktivit, které reprezentují nižší cestu po které jste šli. Ačkoliv vám kdysi sloužily, nyní vás mohou zdržovat a překážet, protože již déle neslouží vaší vyšší cestě.

            Přemýšlejte o formách a činnostech, ve kterých jste zapojeni. Cítíte se uvězněni nebo se cítíte otrokem některé formy, kterou jste vytvořili, nebo rolí, kterou hrajete? Mnozí lidé byli inspirováni věcmi, které chtěli vytvořit. To se jim podařilo a poté zjistili, že udržování těchto věcí jim vysává energii.

            Například, koupě mnohem dražšího domu, než si můžete spokojeně dovolit, vás může připravit o mnoho času a energie. Dům vyžaduje neustále peníze na udržování a opravy, čímž vás připoutává k určité práci jen proto, abyste mohli splácet půjčky a vyžaduje velké množství vaší energie, abyste se o něj starali. Spíš než aby vám sloužil, tak rujnuje váš život. Nebo začnete podnikat a zjistíte, že vás vaše podnikání kompletně pohlcuje, místo aby vám sloužilo k dosažení vašich cílů.

            Abyste uvolnili cokoliv, co již neslouží vaší cestě, spojte se s Vůlí Vyvíjet se, nechte ji do sebe vstoupit a vyzařovat vaším prostřednictvím. Představte si, jak přehlížíte vše, co jste kdy v životě vytvořili a zapletli do svého života. Díváte se na všechny vaše vztahy, činnosti a situace. Všechno dohromady vytváří tapisérii energie a světla, která není tak krásná, jak byste ji byli schopni vytvořit.

            Podívejte se tam, kde tuto tapisérii vnímáte, tato síť pohlcuje vaší životní energii. Nechte Vůli Vyvíjet se posvítit do těchto oblastí, otevřít je a umožnit jejich vývoj. Možná si uvědomíte specifické situace, ve kterých cítíte zatuhlost, když budete rozplétat tuto pavučinu pomocí světla vaší duše a Boží Vůle. Můžete pracovat s jinými oblastmi, o kterých nebudete vědět jaké specifické myšlenky, přesvědčení nebo situace tyto nižší vzory představují.

            Když Vůle Vyvíjet se září na váš život, starší, méně krásné vzory jsou transformovány a začínají se rozpouštět. Rozmrzávají místa, kde je energie zamrzlá. Zamotané a ne příliš hezké vzory jsou rozmotávány a stávají se krásnější.

            Představte si, jak na vás svítí světlo z konce vaší vývojové cesty. Přemýšlejte o všech okolnostech, se kterými se v budoucnu setkáte, o činnostech, kterými se budete zabývat, lidech, které poznáte a vztazích, které budete mít. Představte si myšlenky, pocity a okamžiky osvícení, které přijdou.

            Představte si, jak jsou všechny tyto budoucí příležitosti zatkány dohromady do nového a mnohem krásnějšího vzoru. Tkáte tapisérii vašeho života a světla Božího Záměru a Vůle. Je to, jako by něco bylo znovu naaranžováno podle nejvyšší úrovně.

            Když máte strach z opouštění věcí, které jste vytvořili, uvědomte si, že nic neodejde dříve, dokud nebude na cestě něco lepšího. Když jste příliš připoutáni k věcem, které jste vytvořili, i když vás to svazuje a již vám to nepřináší radost, udržujte spojení s vaší duší a s Vůlí Vyvíjet se, aby uvolnily tuto připoutanost.

            Když se cítíte zavaleni a zamotáni ve formách, které jste vytvořili, dělejte tuto práci s energií znovu a znovu, dokud se situace nezmění, a ta se určitě změní. Opouštění věcí a otevření se novým příležitostem vám může přinést pocit neuvěřitelné volnosti. Je nádherným pocitem zanechávat věci za sebou, protože váš život se pak může stát lepším všemi možnými způsoby, když se vydáte po vaší vyšší cestě.

            Práce s energií vytváří energetický tok, pohyb a změnu ve vašem každodenním životě. Tyto změny mohou nastat způsoby, jaké si ani nejste schopni představit, vymyslet nebo vytvořit. Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, tak vše, co je v souladu s Božím Záměrem, ve vašem životě zůstane a stane se mnohem krásnější, a vše, co není v souladu, zvadne a odpadne.

 

            Jak vypadala tapisérie mého života:

            Oblasti v mém životě, na kterých jsem pracoval s Vůlí Vyvíjet se:

            Vhledy a nápady po vyslání Vůle Vyvíjet se do těchto oblastí:

 

 

Postup č.32 - Žití v prázdnotě

            Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, opouštíte staré cesty a převádíte energie na nové, můžete zažít prázdnotu. Od okamžiku, kdy jste se začali přetvářet z nevyvinuté osobnosti, se touhy zmenšují, zastavují a mění. Energie opouští staré směry, ale nové směry se zatím ještě nevynořují. V některé oblasti vašeho života můžete pociťovat prázdnotu a v jiné se můžete začít opět rozjíždět. Tento pocit prázdnoty může trvat pár dnů nebo i měsíců.

            Toto období může být pro osobnost nepohodlné. To, co jste ve vašem životě chtěli, se mění. Životní hodnoty a priority vašeho života se přehodnocují. Zjišťujete, že pokračování ve starých činnostech vám již nepřináší radost, ale může být značně obtížné opustit staré vyjeté koleje. Nejste si jisti, jaké příležitosti byste si chtěli k sobě přitáhnout, nebo jste-li vůbec pro ně připravení.

            Můžete pociťovat nepokoj, smutek nebo být zmatení z okolností vašeho života. Vaše osobnost může být sklíčená ze zjištění, že činnosti, které pokládala za velmi důležité, nejsou z pohledu vyšší perspektivy duše příliš podstatné. Sny, nové vize a mlhavé příležitosti se míhají vaším uvědoměním, ale stále jsou mimo váš dosah. Osobnost má ráda jistotu a nesnáší život v nejistotě.

            Můžete mít najednou víc volného času a svobody, když staré cesty končí. Někomu může připadat těžké poradit si najednou s volným časem a nevyplnit ho tím, co pro vás bylo příjemné a známé. Nabitý plán znamená, že nikdy nemáte čas přemýšlet o vašich cílech a vyšší cestě. Nyní máte času více a nemusíte jej vyplnit horečnou prací. Můžete se pořádně podívat na to, co opravdu chcete.

            Je v naprostém pořádku, když nevíte, co bude dál. Pocit zmatku, místo jistoty, znamená, že opouštíte staré vyjeté koleje a přicházejí k vám nové možnosti. I když se může zdát, že se nic neděje, buďte si jistí, že "něco" velmi důležitého se děje - vzory vašeho života se znovu zatkávají do mnohem hezčího vzoru. Některé vzory budou vypadat jako čerstvé myšlenky, které potřebují rozvinout, jako zkušenosti, které je potřeba získat nebo jako nové plány a cíle, které je potřeba vytvořit.

            Je velmi důležité využít tohoto času pro posílení kontaktu s vaší duší a Boží Vůlí. Hrajte si v Univerzální Mysli a poli nekonečných možností. Otevřete se energiím Boží Vůle a prudkému světlu vašeho budoucího Já, které vás povedou při hledání vyšší cesty.

            Důvěřujte tomu, že existuje Božský Plán, který se naprosto dokonale rozvíjí. Pracujte na něm svojí vlastní rychlostí a svými vlastními způsoby. Vyložte si vzniklý čas, uvolněný vnějšími aktivitami, jako období pro vnitřní rozvoj vašeho vědomí. Učiňte pevný referenční bod ze svého vnitřního světa vaší duše a ducha a ne z vnějšího světa stále se měnících forem a nepředvídaných zkušeností. Když rozšíříte své vědomí, budete vytvářet mnohem uspokojivější hodnoty.

            Prázdnota je prostor, ve kterém se ve vašem životě objeví nové, nádherné věci. Je to období růstu vnitřní spirituality. Pociťujete-li prázdnotu, zůstaňte pozorovateli, ostražití, bdělí a vnímaví k novým myšlenkám a nápadům. Přijměte nové cíle a sny. Pohrávejte si ve vaší mysli s různými realitami, používejte představivost a snění. Troufněte si popřemýšlet o životě, jaký byste rádi vedli a věřte, že je to možné zařídit.

            Přestaňte se bát, že se zdánlivě nic neděje a vychutnejte si období prázdnoty. Pozorujte, co je zvláštního a nádherného na tomto období. Vzdejte se časových rozvrhů a nechte to plynout, jak dlouho je potřeba. Zbavte se očekávání druhých lidí a objevujte to, co chcete vy. Vyhněte se analyzování stávající situace. Neposuzujte a neškatulkujte svoje zkušenosti, protože tím ztěžujete energii téci a předvést vám, co dělat dál.

            Jste-li v období prázdnoty, povolejte Vůli Vyvíjet se a nechte ji ať vám ukáže, co ve vašem životě dále rozvíjet. Buďte k sobě milí, laskaví a přejícní. Využijte tohoto období k tomu, abyste se naučili ztišit a zklidnit se. Přečtěte si knihy, ke kterým vás to přitahuje, poslouchejte pásky, udělejte si nějaký kurz, abyste si rozšířili schopnosti a vědomosti. Připojte se ke skupině, kterou jste vždy toužili poznat. Udělejte něco, co vás láká, i když to vypadá, že to nikam nepovede. Věci, které vás lákají, i když vypadají, že nijak nesouvisejí s vaší vyšší cestou, se mohou ukázat jako první kroky po vaší nové cestě.

 

           Nápady, jak si užít období prázdnoty:

           Co je na tomto čase nádherné:

 

 

Postup č.33 - Nalézání a ocenění vašeho tvůrčího talentu

            S Vůlí Vyvíjet se můžete pracovat, abyste obdrželi vhledy a odhalení k tomu, jaké zaměstnání, koníčky a další aktivity jsou součástí vaší vyšší cesty a měli byste je provozovat.

            Z bodu vnitřního ticha se rozšiřte do světla vaší duše. Cítíte podporu a lásku vaší duše. Vaše duše je neomezeně tvořivá. Je ochotná s vámi spolupracovat a pomoci vám vytvořit tvořivý, účelný život, naplněný radostnou činností, která naplňuje Božský Plán vašeho života. Její talent a schopnosti jsou vám stále k dispozici a čekají, až si pro ně sáhnete. Můžete již předvádět některé aspekty tvořivosti vaší duše v mnoha oblastech vašeho života, které bude nyní možné dále rozvinout.

            Představte si paprsek Vůle Vyvíjet se, který ozařuje vaší mysl. Rozvíjí vaše myšlenky a nápady o možnostech a potenciálu vašeho života. Pozorujte se svým vnitřním zrakem, jak stojíte uprostřed pole neomezených možností. Představte si vaši cestu vývoje. Všimněte si velikého světla na konci této cesty, které vás vede, jak se k němu ve svém životě blížíte.

            Zeptejte se sami sebe: "Co bych chtěl se svým životem udělat, kdyby nebylo žádné "měl bys" a "musíš"?". Chvíli sněte a fantazírujte o tom, co byste dělali a jak žili, kdybyste nebyli nijak omezení a mohli tvořit vše, co byste chtěli.

            Otevřete se nápadům o tvořivých snahách, které představují vaši vyšší cestu a záměr života a které byste mohli ve vašem životě uskutečnit. Podívejte se na možnosti, jak rozšířit aktivity, které již děláte, a které jsou součástí vaší cesty.

            Stavte na svých snech o životě, jaký byste chtěli žít. Jaké jsou vaše dávno zapomenuté touhy, které byste mohli objevit a prozkoumat? Jaké máte skryté talenty, které byste mohli rozvinout? Do jakých tvůrčích aktivit a činností vás přirozeně tlačí přitékající energie? Existují činnosti, které děláte natolik rádi, že při nich ztrácíte pojem o čase? Jaké jsou vaše skryté schopnosti a talent?

            Neočekávejte okamžité výsledky. Když pracujete tímto způsobem s energií, mohou nápady a vhledy vstoupit do vaší mysli kdykoliv, třeba až po týdnech. Může se objevit zájem o minulé schopnosti, které by mohly být dále zkoumány a rozvíjeny.

            Můžete objevit tvůrčí schopnosti, které se vám budou líbit a ve kterých se budete moci vyjádřit barvou, světlem, energií, zvukem, slovy, vyučováním, léčením, pohybem, vůněmi, jídlem nebo dalšími formami tvůrčího rozletu. Třeba zjistíte, že rádi malujete, stavíte nebo děláte ruční práce, které vyjadřují vaší jedinečnost. Možná dokonce zjistíte, že tvůrčím způsobem přerovnáváte skříně a přestavujete nábytek nebo váš denní rozvrh a činnosti, protože vás tato energie stimuluje k hledání nových vzorů, aktivit a cest, jak se vyjádřit!

            Jste velmi tvořivé bytosti a budete se cítit ve své kůži, jakmile naleznete způsoby, jak realizovat vaši tvořivost, která je vaší podstatou. Následujte své srdce a řiďte se vnitřním nutkáním, abyste žili tvůrčí život.

            Když se spojíte s Vůlí Vyvíjet se, vaší duší a světlem vašeho budoucího Osvíceného Já, jaké dovednosti a schopnosti objevíte, které by chtěly rozvinout?

 

            Jaký krok můžete učinit teď hned, pro rozvoj této schopnosti a talentu?

 

 

Postup č.34 - Rozšíření vaší tvořivosti: Napojení na Veliké ideje

            Tento postup můžete použít vždy, když chcete rozšířit vaši tvořivost. Můžete jej použít, abyste něco lépe pochopili, udělali si ucelenější obrázek, nalezli řešení a dostali nápad k nějakému projektu, tvůrčí práci nebo nasměrování vaší kariéry.

            Vůle vyvíjet se rozšíří vaše schopnosti vidět větší obrázek, uvažovat v širším měřítku, uvědomovat si, jak malé detaily zapadají do většího vzoru a rozeznat tento větší vzor. Rozšíří vaše schopnosti navazovat kontakty, skládat dohromady jednotlivé prvky, plánovat nové strategie a tkát nádherné nové vzory vašeho života.

            Jakmile si uvědomíte větší obraz, pochopíte váš život v nových souvislostech. Jste schopni lépe předvídat důsledky vaší činnosti a tím pádem mnohem moudřeji volit své akce. Vše, co vytvoříte, bude v souladu se záměrem vaší duše a Božským Plánem vašeho života.

            Vzpomeňte si na něco, o čem byste si rádi rozšířili obzor, lépe to pochopili nebo dostali nový nápad nebo představu. Několikrát se zhluboka nadýchněte a přesuňte se do centra vašeho bytí. Vnitřně se ztišujte. Z tohoto místa vnitřního ticha se rozepněte do pole neomezených možností, do Univerzální Mysli.

            V Univerzální Mysli můžete pocítit světelnou sprchu, pohyblivé vzory energií, které jsou čistou energií idejí před tím, než se stanou myšlenkami. Světelné záblesky se k vám mohou rychle přiblížit a letět dál, jakoby jste velikou rychlostí projížděli světem světla a energie.

            Představte si, jak si berete nápady, které chcete prozkoumat, na poli neomezených možností. Vůle Vyvíjet se je jako maják. Povede vás k Velké ideji, které je váš nápad součástí. Tato Velká idea je rozšířením vašeho nápadu v souladu s Boží Vůlí, která září možnostmi rozvoje. Je to váš nápad v mnohem kompletnější formě, s nekonečnými možnostmi, které z něho tryskají.

            Použijte vaší představivost a prozkoumejte tuto Ideu. Vnímejte rozsah a velikost této Velké ideje, které je váš nápad součástí. Když do této Ideje vstoupíte a zkoumáte ji, můžete pocítit světelné záblesky, které se rozpouštějí v čistém záření a osvětlují nové oblasti ve vašem mozku.

            Výsledky této práce jsou reálné. I když to vypadá, jako byste si vymysleli, že se spojujete s Vůlí Vyvíjet se a prožíváte Univerzální Mysl, probouzíte vaší tvůrčí inteligenci. Vaše mysl bude obsažnější, nápaditější a všestrannější, bude snáze nalézat řešení a východiska. Dostanete se do proudu tvořivých, inspirujících a vynalézavých idejí vždy, když se na něco zaměříte.

            Buďte vstřícní k novým, originálním nápadům a širšímu pohledu v oblasti, na kterou se zaměříte. Když se spojíte s Vůlí Vyvíjet se, budete mít lepší schopnost nahlížet na situace z mnoha různých perspektiv. Budete schopni mnohem inteligentněji analyzovat a dospět ke správným závěrům o podstatě všeho, o čem budete přemýšlet. Vaše myšlenkové vzory budou mnohem flexibilnější, spontánnější a rychleji adaptovatelné na měnící se okolnosti.

            Abyste rozvinuli schopnost přijímat tvůrčí nápady, studujte a učte se ze všech sil o všem, o čem se chcete víc dovědět. Abyste mohli přijít s novými nápady v oblasti obchodu, s vyučovacími technikami, inspirací v umění, hudbě, psaní nebo ve vaší práci, potřebujete být důkladně obeznámeni s problémem, na kterém pracujete. Aby mohl například umělec vytvořit krásný inspirativní obraz, musí se naučit o prostředcích, které používá, o technikách malby a ještě strávit čas zkoušením, studiem a učením prostřednictvím zkušenosti.

            Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, mohou vás přitahovat kurzy, učení se novým dovednostem a čtení knih, abyste si rozšířili vědomosti o oblasti, ke které vás to táhne. Čím více o tom budete vědět, tím snadněji rozeznáte vhledy a dostanete inspiraci, která vám umožní stát se vynikajícím v oblasti, kterou děláte.

            Nové myšlenky k vám přijdou, jakmile budete připraveni a budete hledat, ptát se a spojovat se s Univerzální Myslí. Mohou se ve vaší mysli vynořit, jakmile budete otevření, tiší a uvolnění. Věnujte pozornost jakýmkoliv novinkám a nápadům a případně si je zapište.

 

            Zapište si nápad, se kterým jste se vydali do Univerzální Mysli:

            Chvíli seďte a přemýšlejte o této oblasti. Dostali jste nějaký nový nápad, vhled nebo myšlenku? Jestliže ano, poznamenejte si ji.

 

 

Postup č.35 - Spánek, snění a tvořivost

            Když pracujete s Vůlí Vyvíjet se, abyste probudili svoji tvořivost a schopnost myslet novými způsoby, můžete zjistit, že potřebujete být dobře odpočinutí, abyste byli schopní přemýšlet ve vyšších rovinách. Dostatečný spánek je nutný, abyste byli tvořiví a během dne nevypadli z proudu. I když si můžete myslet, že vám stačí jen pár hodin spánku v krátkém období, jestliže však ztratíte příliš mnoho hodin spánku, vaše schopnost tvořit, motivace k růstu a učení novým věcem bude klesat.

            Když svůj život spojíte s vyšší cestou, můžete chtít spát déle, než obvykle. Většina z vás potřebuje více spánku, jakmile se zvýší mentální aktivita, tvořivost a pohoda. Mnozí z vás si ani nedovedou představit, jak dobře by se cítili, kdyby si důkladně odpočali. Mnozí považují za normální důsledky slabého spánku jako jsou unavenost, slabost, podrážděnost, nepokoj, pocit přepracovanosti a nezvládání úkolů.

            Když pracujete s Boží Vůlí, začněte odpočívat, odevzdejte se vyššímu toku, zůstávejte delší dobu v tichu a rytmus vašeho života se změní. Začnete žít v rytmu vaší duše. Život v rytmu vaší duše vám pomůže nalézt správnou rovnováhu aktivity a odpočinku.

            Když začnete žít vyrovnanějším životem, není neobvyklá potřeba spánku 12 i více hodin denně třeba i několik týdnů. Je to metoda vašeho těla, jak se regenerovat po předchozím životě bojů, námahy a snažení, abyste se dostali dopředu a udrželi se tam. Když se budete každý den probouzet plni energie, optimismu, připraveni vyrazit a nebudete celý den ospalí, pak si můžete pogratulovat, že jste již našli rovnováhu s dostatečným množstvím spánku pro vrcholnou činnost.

            Udržet se v proudu vaší duše a Boží Vůle znamená dovolit si dostatečné množství spánku, abyste mohli vyvíjet vrcholnou aktivitu a během dne byli čerství a probuzení. Dostatečný spánek pomáhá integrovat veškerou energii, kterou máte. Když jste odpočinutí máte energii a motivaci tvořit nový život a duchovně růst.

            Často potřebujete víc spánku, abyste mohli více snít. Snění je důležité k obdržení nových, tvůrčích myšlenek. Tvůrčí nápady a řešení se mohou objevit ve spánku. Dokonce i když si svoje sny nepamatujete, mohou vám přinést řešení. Probudili jste se již někdy s odpovědí na problém, o kterém jste přemýšleli?

            Nejvíce inspirované, tvořivé činy přicházejí po dlouhé, podporované činnosti, která vyžaduje výdrž a motivaci. Dostatečný spánek vám dodá trvalou mentální energii, která je zapotřebí k vytrvalosti a úspěchu v tvořivé práci.

            Když máte problémy se spánkem nebo potřebujete rozvinout své snění a metody spánku, požádejte o pomoc Vůli Vyvíjet se. Udělejte to těsně před tím než usnete, žádejte o rozvinutí vašeho spánku, aby byl hlubší, více jste si v něm odpočinuli a měli jasné sny, nebo abyste v něm našli odpovědi na své otázky.

            Po takovéto práci budete možná tlačeni ke čtení knih, článků a zkoumání dalších informací, které vám pomohou s rozvinutím metod spánku a snění.

            Vždy, když potřebujete víc spánku, dopřejte si ho tolik, kolik potřebujete. Udělejte si z dostatečného spánku prioritu, protože dostatečný spánek je důležitý pro kvalitnější život. Nedělejte si starosti, že je s vámi něco v nepořádku. Je v pořádku, i když budete potřebovat spát delší dobu mnohem déle, než je obvyklé, abyste byli odpočinutí.

            Dostatečně vyspalí budete mít mnohem větší radost ze života, budete připraveni pustit se do nových věcí, nacházet řešení a lépe se koncentrovat a jasně myslet. Jasně budete cítit energii, radost a čilost, která vyvěrá z dostatečného spánku. Pouze dostatečným spánkem můžete zvládnout novou hladinu motivace, energie a nadšení, které je potřebné pro tvůrčí práci.

            Doporučení: Zaveďte si deník, kde si budete zaznamenávat, kolik hodin jste každý den spali. Přijdete na to, kolik hodin spánku potřebujete, abyste byli tvořiví, plní energie, radosti a celý den se udrželi na vrcholu své výkonnosti.

 

            Poznamenávejte si důležité sny. Poznamenejte si rozdíl ve snech, když se spojíte se svojí duší a s Vůlí Vyvíjet se před tím, než jdete spát:

            Pozorujte, jak je ovlivněna vaše tvořivost, když jste nevyspalí:

            Poznamenejte si,  jak je ovlivněna vaše tvořivost, když jste vyspalí:

 

 

Postup č.36 - Pochopení co uvést do života: Volba z neomezených možností

            Vůle Vyvíjet se je energie, se kterou můžete pracovat, aby vše, co vytváříte, bylo ve větším souladu s Boží Vůlí. Tato Velká Bytost vidí energii nahoře i dole. Když s ní pracujete, splétá nádherné vzory plné světla toho, co je nahoře, i toho, co je dole - váš život a vaše vědomí.

            Tato Velká Bytost ztělesňuje energie, které garantují vytváření jakýchkoliv vizí, myšlenek a přesvědčení, na které se zaměříte a podržíte je rovnoměrně ve své mysli. Před tím, než začnete ve spolupráci s Velkou Bytostí na něčem pracovat, musíte si být jisti, že to, co chcete vytvořit, je správné a na správném místě, a je to v souladu s cíli vaší duše, vaší vizí a vaším životem.

            Když budete pracovat s Vůlí Vyvíjet se a hrát si na poli neomezených možností, dostanete mnoho perfektních myšlenek. Někdy vám budou takovéto nové myšlenky připadat tak nádherné a transformativní, že na jejich realizaci budete chtít vrhnout všechny vaše zdroje, aniž byste přemýšleli o tom, co to vše obnáší. Budete cítit nutkání reagovat na bohaté nápady, ke kterým jste se dostali a budete se snažit využít je úplně všechny. Můžete skončit tak, že budete vytvářet jednu věc za druhou a strávíte na tom většinu svého času a energie. Když k tomu dojde, brzy zjistíte, že máte tolik aktivit, že nejste schopni dělat dobrou práci, jste unavení a zmatení z toho, co vlastně v životě dělat.

            Napojení na Univerzální Mysl může stimulovat takové množství nápadů, že budete mít pocit zahlcení a nebudete vědět, se kterým nápadem pracovat. Budete paralizovaní množstvím voleb a možností, které uvidíte, a budete mít problémy se rozhodnout. Nebo dostanete strach udělat cokoliv, protože by to nemuselo být to pravé.

            Můžete se spojit s Vůlí Vyvíjet se, abyste byli schopni lépe si vybrat co manifestovat a tvořili věci, které nesou největší díl světla a pomáhají naplnit Božský Plán vesmíru. Dokonce i když manifestujete něco jednoduchého, ušetříte mnoho času a energie, když se nejprve spojíte s Vůlí Vyvíjet se.

            Pomyslete na něco, co byste rádi vytvořili a vnesli do vašeho života. Může to být zaměstnání, kariéra, vztah, auto, dům, peníze, cíl na pozemské úrovni bytí nebo nějaká zvláštní forma. Může se jednat o nápad, o tvůrčí projekt nebo něco specifického.

            Abyste volili moudře, začněte nejprve spojením s vaší duší, než začnete vybírat, na které myšlence pracovat. Cítíte, jak vás obklopuje svojí nádhernou, milující přítomností. Vaše duše je inteligence motivovaná láskou. Dosahuje až do světa božských nápadů a vidí celek, nejenom části. Vaše duše chce tvůrčí život. Plánuje v souladu s plánem Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Je schopná vymýšlet a tvořit velké věci, které se mohou manifestovat jako reality. Ví, co je důležité, analyzuje, přiřazuje priority a rozlišuje nejvyšší volby. Vaše duše vytváří prostřednictvím tvůrčí představivosti formy, které vyjadřují pravdu a světlo.

            Spojte se s Vůlí Vyvíjet se a požádejte ji, aby na vás nasměrovala energii. Jakmile se tak stane, představte si, že tato Vůle, vaše duše a velké světlo, svítící na konci vaší vyšší cesty, vám osvětlují činnosti, nápady, projekty a věci, které manifestujete a které představují váš záměr.

            V tomto světle přemýšlejte o tom, co si plánujete vnést do života. Uvědomte si, jaké máte pocity z toho, co chcete manifestovat. Zdá se vám to důležité? Existuje nějaká lepší cesta jak toho dosáhnout? Je k tomu nyní vhodná doba? Má to pro vás ten správný tvar nebo existuje lepší, který lépe vyjadřuje vaše vnitřní světlo a vyšší záměr? Není něco jiného, co by vaše duše chtěla nyní vytvořit, co by splňovalo její cíle?

            Můžete obdržet konkrétní odpovědi, nebo budete mít pocit, že něco je dobře a v pořádku a něco není tak dobré. Když nemáte tento pocit, pokračujte v dotazování, dokud nebudete vnímat nějakou energii, pocit, nebo směr. Když nebudete vnímat na vaše dotazy žádnou energii, může to znamenat, že vytváření této věci v této době není v souladu s vaším vyšším záměrem.

            Tímto způsobem se tvoří věci, když chcete, aby to, co vytvoříte, splňovalo a naplňovalo váš vyšší záměr. Je jedno, zda-li se jedná o malou, jednoduchou a zdánlivě nevýznamnou věc, nebo velkou, důležitou a komplexní. Umíte si snad představit zda-li vše, co tvoříte, je vytvářeno na této úrovni vědomí?

            Když máte pocit rozčarování z toho, že nějakou věc nemáte dělat a ono to vypadalo příliš dobře, abyste to ignorovali, poznamenejte si to a nechte to nějaký čas vyvíjet. Možná jste dostali nápad, který předbíhal svoji dobu, takže můžete přemítat a vymýšlet něco okolo tohoto tématu, pracovat s tím jako se světlem a energií a potenciálem Univerzální Mysli a počkat, až přijde ten správný čas. Když se ponoříte do Univerzální Mysli, obdržíte nápady, které jsou z budoucnosti lidstva. Některé z těchto nápadů jsou pro vás, zatímco jiné budou zase zpracovávat další lidé.

            Tuto práci s energií dělejte s postojem zkoumání a otevřeností. Třeba objevíte, že to, co chcete vytvořit, bude báječné a bude to mít pro vaší duši hodnotu. Nebo narazíte na jiné věci, které by se daly vytvořit a které by splňovaly ten samý záměr. Můžete též úplně přijít o vaší touhu to vytvořit. Můžete též přijít na to, že je úplně jedno, co vytvoříte, pokud budete podnikat akce, které vyjadřují lásku, radost, vůli a tvořivost vaší duše.

            Spojení s Vůlí Vyvíjet se vám přinese takové bohatství nápadů o věcech, které tvoříte, že budete chtít prozkoumat každý nápad ze všech stran včetně logické a praktické stránky věci. Použijte veškeré nástroje, které máte ke zkoumání předpokladů, přehrávejte si scénáře, dělejte plány a ujistěte se, že vaše nové nápady jsou v souladu se zákony Země.

            Vezměte každý nápad vždy ke světlu vaší duše a Vůle Vyvíjet se, aby se mohl transformovat na správnou a dokonalou ideu pro tvorbu. Též můžete přijít na to, že chcete tento nápad opustit a vytvořit něco jiného, co má ještě větší hodnotu pro vaší duši. Když se rozhodnete přivést váš nápad k manifestaci, můžete pracovat s následujícím postupem, který vám pomůže udělat další krok a tvořivě přivést váš nápad k manifestaci.

 

            Na čem jsem pracoval:

            Vhledy:

 

 

Postup č.37 - Tvořivé manifestování

            Zvolili jste si něco, co byste chtěli manifestovat, například novou cestu, směr rozvoje, dovednost, projekt, vztah nebo něco konkrétního jako je auto, dům nebo zaměstnání. Všechnu předchozí vnitřní práci jste vykonali a jste připraveni k dalšímu kroku - vnést tuto novou činnost, životní cestu, práci, okolnosti nebo fyzickou formu do svého života.

            Vůle Vyvíjet se vám dodá energii, tvořivost a zdroje pro manifestování nových okolností a jejich zařazení do vašeho života. Podpoří vás v tvorbě plánů a strategií abyste věděli, jak se dostat z pozice, kde jste nyní, tam, kam chcete. Pomůže vám nalézt nejlepší cestu, dát všechny prvky dohromady i znalost, kolik energie do toho musíte vložit, abyste dostali požadovaný výsledek.

            Přemýšlejte o oblasti nebo o věci, kterou chcete manifestovat. Předtím, než ji uvedete v život se spojte s Vůlí Vyvíjet se, abyste nalezli nejlepší formu, která vyjadřuje váš záměr. Uvědomte si, že jako Tkadlec a Stavitel udržuje tato Vůle archetypální vzory, Božské Předlohy, podle kterých jsou budovány veškeré formy. Nechte toto světlo svítit na to, co chcete manifestovat. Změní méně dokonalé vzory na mnohem krásnější a světlejší.

            Přemýšlejte o vaší cestě vývoje a o velkém světle na konci této cesty. Potřebujete, aby vše, co manifestujete, přispělo k vaší cestě. Pociťujte vaší budoucnost, Osvícené Já vás vede k tvorbě cílů, na které se zaměříte, tím nejefektivnějším způsobem a formou, která vám nejlépe poslouží. Pociťujte nesmírné vyzařování vašeho budoucího Já, které se dotýká všeho, co chcete manifestovat, pomocí tohoto světla. Vyzařuje energii k vašim cílům a uvádí je do souladu s vaší vyšší cestou a záměrem.

            Využijte vaši představivost a představte si to, co chcete manifestovat, jakože to nyní vzniká. Dovolte si myslet ve velkém, neomezenými, novými způsoby. Můžete vymýšlet nové formy, které vám budou vyhovovat nebo o dokonce lepších věcech, než jste původně začali?

            Představte si, že jste cíle již dosáhli a uvědomte si pocity, jaké budete mít, až to opravdu budete mít. Jaký je nejdůležitější pocit nebo kvalita duše, kterou tím chcete získat? Například: radost, mír, lásku, moudrost, větší tvůrčí schopnosti a podobně. Uvědomte si, jak to z vás učiní lepšího člověka a přispěje to k životu ostatních.

            Tímto jednoduchým procesem jste dodali energii vašemu cíli. Nastartovali jste proces zavedení toho, co chcete manifestovat z říše energie a myšlenek, do říše fyzického světa, ve kterém žijete. Začnete mít nové, tvůrčí nápady o tom, jak to, o čem jste přemýšleli, přivést do vašeho života.

            Manifestace, s použitím této Vůle, může být velmi tvořivá a spontánní. Věci se mohou objevit nenadále. Plány se mohou měnit, aby vyhovovaly okolnostem vašeho vývoje. Naučte se být flexibilní a spontánní. Následujte svoji intuici a vnitřní nutkání a buďte odvážní.

            Buďte k sobě laskaví a neočekávejte okamžité výsledky. Časem si můžete připadat, že jste v bludišti a snažíte se rozhodnout, jaký krok udělat dál. Někdy postoupíte jen do slepé uličky. Jindy zvládnete perfektně navigaci bludištěm vašich voleb a rozhodnutí a dostanete se ke svému cíli přímo. Moudrost získáváte pomocí metody pokusu a omylu, prostřednictvím zkoumání, učení a získáváním znalostí a vhledů z vašich minulých zkušeností. S moudrostí vzniklou ze zkušeností a z kontaktu s vaší duší, budete stále lepší při manifestování cílů vaší duše efektivním způsobem.

            Jakmile zvládnete proces tvůrčí manifestace, naplní se váš život aktivitami, okolnostmi, formami, vztahy a vším, co představuje záměr a vyšší cestu vaší duše.

 

          Poznamenejte si, ve které oblasti jste tvořili:

          Nápady, co dělat dále:

 

 

Postup č.38 - Jak nechat život běžet/ Ekonomika energie

            Abyste manifestovali vaši vyšší cestu a záměr, musíte učinit potřebné kroky. Někdy tyto kroky představují přemýšlení a plánování. Jindy je nutné vyčkat, než se objeví správná příležitost. A ještě v jiných případech je potřeba rychle a rozhodně jednat, abyste získali výhodu ze vzniklé příležitosti.

            Jedním z největších darů, který od Vůle Vyvíjet se dostanete, je znalost, kdy podniknout kroky a kdy čekat. Je potřebná rovnováha mezi aktivním plánováním, organizováním, vizualizováním, podnikáním potřebných kroků, když se příležitost objeví a čekáním na vhodnou dobu a příležitosti, které k vám přijdou.

            Když jste udělali vše, o čem víte, že je potřebné pro manifestování čehosi a ono se to stále neobjevuje, je čas k čekání na vhodný okamžik. Přestaňte se snažit řídit kdy, jak a jakou formou k vám věci mají přijít. Nechte život ať běží, místo abyste se pokoušeli jej řídit.

            Možná pro vás není jednoduché v klidu čekat, až k vám příležitost přijde. Můžete mít pocit že jste zklamali, když jste něco chtěli manifestovat a ono se to okamžitě nestalo. Vyžaduje to důvěru v sebe i vesmír, když máte na něco čekat a věřit, že je to na cestě i když se zdá, že se momentálně nic neděje.

            Vaše osobnost chce mít vliv a možná má strach nechat věcem volný průběh a věřit. Možná chcete, aby se stalo alespoň cokoliv. Něco udělat, cokoliv, se může zdát mnohem lepší, než jen čekat. Budete v pokušení něco manifestovat, i když to třeba bude horší kvality, než čeho jste schopní dosáhnout. Když potřebujete něco udělat, protože je příliš těžké čekat, budete se z toho učit.

            Jenže, když nutíte věci, aby se staly, když se zdánlivě nic neděje, vám přinese méně, než pro vás má vaše duše a Božský Plán připravené. Ještě k tomu, veškerá práce, kterou musíte vložit do toho, abyste dali věci do pohybu, vás natolik zaměstná, že nebudete mít čas na příchozí příležitosti. Můžete ve skutečnosti prodloužit vyšší plán vašeho života, protože jste strávili čas tkaním nižších forem a okolností díky vaší netrpělivosti. Je lepší naučit se nezasahovat do zdánlivě zdlouhavých cest, kterými vesmír pracuje.

            Přemýšlejte o době, kdy jste stanovili období, ve kterém se mají věci stát. Něco jste vytvořili, o čem s jistotou víte, že je to potřeba. Požádali jste, aby se stalo to nejlepší a nejvyšší, vizualizovali jste pozitivní výsledek a podnikli veškeré kroky, které se zdály být potřebné. Poté jdou příležitosti svojí cestou, kterou si nejste schopni představit, ani ji tvořit. Byli jste v pravý čas na správném místě, lidé se objevili, když jich bylo zapotřebí a dveře se otevřely.

            Začněte trénovat nechat život běžet. Existuje ve vašem životě nějaká oblast, kde se tvrdě snažíte a bojujete, aby se věci staly? Může to být oblast, kde se zdánlivě nic neděje, ať se jakkoliv snažíte. Může se jednat o oblast, ze které máte pocit ustrnutí, nejistoty a zmatku.

            Několikrát denně se v klidu posaďte, přestaňte plánovat, vymýšlet dopředu, organizovat a obávat se o výsledky. Povolejte k sobě Vůli Vyvíjet se a přijměte ji do svého krčního centra. Vaše krční centrum je součástí vaší aury, je to energetické centrum, které řídí pocit ovládání, snahu řídit i pocit být ovládán někým druhým nebo vnějšími okolnostmi. Nechte Vůli Vyvíjet se probudit vaše krční centrum a schopnost odevzdat řízení vaší duši. Uvědomte si, že ve skutečnosti nemůžete řídit vesmír ani vaší duši!

            To ovšem neznamená, že byste jen seděli a nic nedělali. Je správné být aktivní, když je to v souladu s vyšším záměrem vašeho života. Když se vám nenaskýtá žádná příležitost k činnosti, pracujte z vaší vyšší úrovně, z vnitřní úrovně, na tvorbě příležitostí. Zůstaňte nějaký čas v tichu a pozorování a spojte se s vaší duší. Tvořivě se zapojte do manifestování spolu s Boží Vůlí a důvěřujte, že okolnosti se k vám již blíží.

            Buďte trpěliví a odmítněte dělat něco jenom proto, abyste se zaměstnali v některé oblasti vašeho života. Nasměrujte svůj záměr, ujasněte si, co chcete a buďte otevření a flexibilní, aby se něco, dokonce lepšího, mohlo objevit ve vašem životě. Zabývejte se tím, co zrovna stojí před vámi v jiných oblastech vašeho života. Je přece naprosto v pořádku, když život obsahuje i prvek spontánnosti a nepředpověditelnosti.

 

            Oblasti v životě, ve kterých byste chtěli víc pohybu:

            Vnitřní práce, kterou v těchto oblastech děláte:

            Oblasti, které jsou v pohybu, do kterých můžete právě nyní vložit energii:

 

 

Postup č.39 - Žijte v přítomnosti a ne ve vašich představách

            K tomu, abyste byli schopni manifestovat nové formy, které reprezentují vaše rozvinuté vědomí, budete muset na fyzické rovině podniknout nějaké kroky. Práce s energií je důležitý krok. Též musíte pracovat s nápady, které k vám přicházejí a ne jenom sedět a přemýšlet o nich.

            Někteří lidé žijí ve svých představách, ve světě idejí. Rádi přemýšlejí nad problémy, přemítají o abstraktních filozofických otázkách, meditují nad řešeními svých problémů i problémů dalších lidí, apod. Dávají přednost abstraktnímu světu myšlenek, konceptů a nápadů před radostným prožíváním svého života a účastněním se na dění skutečného světa.

            Někteří lidé si myslí, že je obtížné podílet se na vztazích, finančních problémech a příležitostech každodenního světa. Utíkají se do světa mysli, aby nemuseli rozvíjet intimní vztahy. Jejich život ve fyzickém světě může být v pěkném zmatku, protože je pro ně těžké něco podniknout a zainteresovat se.

            Někdy se lidé natolik zaměří na vzdálené cíle, že přehlídnou skutečnost, že jejich současný život je neuspokojující. I když je dobré plánovat budoucnost, je důležité prožívat život v současnosti. Někteří lidé se nechávají natolik stravovat myšlenkami, obavami a úzkostí z budoucna, že se nejsou schopní koncentrovat na současný život, který po prozkoumání nemusí být zas až tak špatný.

            Patříte-li k lidem, kteří radši žijí ve světě myšlenek a idejí, nebo kteří tráví hodně času přemýšlením a málo času žitím a bytím, spojte se s Vůlí Vyvíjet se a s vaší duší a vneste do svého života rovnováhu. Též vám to pomůže, když neustále odkládáte řešení na příště, aniž byste řešili situaci v daném okamžiku a myslíte si, že se to v budoucnu vyřeší samo. Tento postup vám pomůže, abyste se přestali tolik obávat, přemýšlet, plánovat či analyzovat a žili v menším stresu. Tento postup vám bude užitečný, když příliš přemýšlíte o budoucnosti, nebo se ztrácíte v myšlenkách o minulosti.

            Spojte se s vaší duší a zavolejte Vůli Vyvíjet se. Posaďte se do energetického pole této Vůle a nechte ji, ať si s vámi pohrává. Rozšíří vaše vědomí, abyste si lépe uvědomovali každý okamžik. Pomyslete na veliké světlo vašeho budoucího Já, které vás vede ve vašem růstu.

            Věnujte pozornost vašemu tělu. Uvědomujte si, kde se dotýká povrchu, jak se vás dotýkají vaše šaty, jak sedíte nebo ležíte, kdy se vaše tělo cítí pohodlně a kdy ne. Dělejte to tak dlouho, až si začnete lépe uvědomovat vaše tělo.

            Uvědomujte si prostor kolem vás - zvuky, vůně, barvy, rostliny, minerály a objekty. Trénujte tak dlouho, dokud si nebudete více vědomi stávajícího okamžiku, pocitů vašeho těla a vašeho fyzického okolí.

            Když to tímto způsobem budete dělat, uvědomte si, že se již více neztrácíte v myšlenkách o budoucnosti nebo o minulosti. Jakmile si začnete uvědomovat vaše tělo a okolí, zavádíte vaši pozornost do současného okamžiku, jako protipól přílišného žití ve světě myšlenek. V současném okamžiku naleznete velký klid a vyrovnanost.

            Tento postup opakujte každý den, kdykoliv si vzpomenete. Je to nový začátek mistrovství vašeho života, mistrovství začínající v bytí přítomného okamžiku a uvědomování si vašeho těla, okolí a fyzického života.

 

            Co jsem zakusil, když jsem se obrátil ke svému tělu a okolí:

            Poznamenejte si, jak si dodat odvahu žít více v přítomném okamžiku:

 

 

Postup č.40 - Používání vaší tvůrčí představivosti

            Vaše tvůrčí představivost určuje, jaké příležitosti si k sobě přitáhnete, jaké jsou vaše životní podmínky, vztahy i množství peněz a hojnost, kterou prožíváte. Vaše schopnost využívat vaši tvůrčí představivost ovlivňuje kontakt s vaší duší, spirituální růst i vaši schopnost milovat a dosáhnout vyšších úrovní vědomí. Vaše představivost vám dává možnost vymanit se z omezení vaší osobnosti a odkrýt váš vrcholný potenciál.

            S Vůlí Vyvíjet se můžete pracovat na rozšíření vaší tvůrčí představivosti, abyste si byli schopni představit bohatší život, než jaký jste si kdy byli schopni vysnít.

            Začněte tím, že se ztišíte a uklidníte. Pociťujte lásku vaší duše, která se k vám připojuje pro práci na této transformaci. Zavolejte Vůli Vyvíjet se a nechte ji vtékat do vašeho krčního centra, které se nachází v oblasti vašeho fyzického krku. Použijte vaší představivost a veďte tuto energii z vašeho krčního centra do vašeho Alta Major centra, nervového centra na konci vaší páteře, kde se stýká páteř s lebkou. Jakmile se energie dostane do tohoto centra, představte si, jak vtéká do vaší mysli a fyzického mozku. Tímto způsobem zavedete Vůli Vyvíjet se do vaší mysli, včetně jejích kvalit Božské Inteligence a Božské Tvořivosti.

 

            Uvědomte si, jak jste použili vaší představivost ke spojení s vaší duší a poté k vedení energie Vůle Vyvíjet se. Důležitým principem vesmíru je skutečnost, že energie následuje myšlenku. To znamená, že cokoliv si představíte, vykreslíte, o čem sníte nebo nač myslíte, vždy to vytvoří energetickou cestičku, po které to k vám může přijít.

            Vaše myšlenky jsou reálnou substancí, i když to vaše vědecké nástroje zatím neumí změřit. Můžete si představit vaše myšlenky jako "magnety". Tyto "magnety" putují ven do světa a do vyšších dimenzí, kde přitahují substance, které se k nim hodí. Vaše myšlenka vytvoří model, co by mělo být vytvořeno a vaše emoce dodají tomuto modelu energii a vystřelí jej z vašeho vnitřního světa do vnějšího.

            Nejprve asi budete chtít použít vaší představivost, aby k vám přivedla nové formy a životní situace, zvětšila vaší prosperitu nebo změnila vaše tělo nebo životní prostředí.

            Jak se budete vyvíjet, objevíte jednu úžasnou vlastnost vaší představivosti - že je schopná provést vaší transformaci! Pokaždé, když si představíte jak se spojujete s vaší duší, tvoříte jí cestičku, kudy vás může napájet svojí energií. Tím, že si to představíte, uvádíte to ve skutečnost. Stejnou věc děláte, když voláte Boží Vůli. Z počátku to může vypadat, že si to jen vymýšlíte a předstíráte, že s těmito skutečnými a mocnými energiemi opravdu pracujete. Pokaždé, když zavoláte Boží Vůli, i když třeba jen na vteřinu, voláte ji se záměrem, aby vstoupila do vašeho života a tím tvoříte energetickou cestičku, po které k vám tyto energie mohou vstoupit.

            Mohutnou transformaci vašeho vědomí a úrovně vašeho rozvoje můžete docílit tím, že si představíte, že jste Osvícená bytost, Mistr. Kdykoliv jste v obtížné situaci, která volá po moudrém rozhodnutí a posouzení nebo intuitivním uchopení komplexního problému, představte si, že jste Osvíceným jedincem. Zeptejte se sami sebe: "Kdybych byl Mistrem, co bych dělal? Jak bych tuto situaci řešil?" Představa, že jste osvícení, otevírá dveře na cestu mistrovství, ať se zaměříte na jakoukoli oblast. Přinese vám to vyšší energie moudrosti a lásky.

            Cesta návratu, cesta domů musí být nejprve vytvořena ve vaší mysli pomocí vaší představivosti. Vaše schopnost vykreslit si budoucí cíl a touha a záměr dospět k tomuto cíli jej ve vašem životě též vytvoří.

            Začněte nyní více používat vaší představivost. Troufněte si na velké sny! Představte si, že můžete změnit svět. Představte si, že nalézáte a žijete podle záměru vašeho života. Představte si, že si jste vědomi duší ostatních lidí a jste schopni rozeznat záměr vašeho dílu duše. Představte si, že žijete život, jaký jste vždy chtěli žít a že děláte věci, které jste vždy chtěli dělat. Představte si, jak se vaše schopnosti intuice probouzejí, vaše jasnozřivost rozvíjí a vaše schopnost vnímat a hrát si s jemnohmotnými energiemi se rozvíjí.

            Nemusíte okamžitě rozeznat důsledky změny vašeho myšlení. Uvědomte si, že nějaký čas trvá, než se věci změní a důsledky vašeho předchozího myšlení se stále ještě mohou objevovat ve vašem životě.

            Protože vaše myšlenky vytvořily model, podle kterého k sobě přitahujete věci, je důležité myslet na to, co chcete a ne na to, co nechcete. Jednou z největších výzev pro lidstvo je zneužití představivosti. Někteří lidé používají svoji představivost k vymýšlení negativních okolností a mají strašidelné vize a myšlenky. Kdykoliv se přistihnete při negativní představě o budoucnosti, zastavte se. Zavolejte svoji duši a Vůli Vyvíjet se a nahraďte negativní vizi pozitivní. Mějte vaše negativní myšlenky rádi; nebojujte s nimi. Místo toho se zaměřte na pozitivní vizi, kdykoliv objevíte nějaký negativní obrázek.

            Využívejte vaší představivost, snění ve dne a fantazii. Místo toho, abyste si říkali: "To je nemožné, to nejde", vymýšlejte možnosti. Jakmile přijdete na nejlepší řešení, podívejte se, zda-li by váš obrázek nešel nějak vylepšit a rozšířit. Vymýšlejte bez omezení! Žádejte o více, než jste si kdy mysleli, že byste mohli mít. Pracujte s Vůlí Vyvíjet se na zlepšení vaší představivosti, zvětšete váš obraz a pohrávejte si s novými nápady. Uvidíte, zdali jste schopni dostat se za hranice toho, co jste si vymysleli, že můžete mít.

 

            Udělejte si seznam všeho, co si ve svém životě umíte představit a myslete bez omezení!

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah