Kurz Boží Vůle

 

Čtvrtou kvalitou Boží Vůle je Vůle k Harmonii - Prohloubení intuice

 

Vůle k Harmonii

            Tato Vůle začíná opět ovlivňovat lidstvo a její vliv bude sílit následujících 600 let. Tento vliv povede veškerý manifestovaný život k harmonii s tím, co jej obývá - Duchem - prostřednictvím dokonalého sjednocení, zharmonizováním vyššího aspektu Já s osobností. Toto spojení umožní mnoha lidem udělat veliký spirituální pokrok. Tomu bude odpovídat i rychlé uspořádání lidských vztahů, obzvláště při spojení a manifestováním Boží Vůle.

            Energie Boží Vůle, vycházející z této Velké Bytosti, je Vůlí k rozpuštění veškerých omezení, k vytvoření souladu a jednoty tam, kde jsou konflikty. Omezení jsou projevem boje mezi životem (duchem) a tím, co si tato omezení zvolila (formou). Pokaždé, když se nějaké omezení uvolní a je vytvořena harmonie, je vytvořen prostor, který může nově naplnit Boží Vůle a to opět vede ke konfliktu, protože vyšší energie znovu vytváří tlak na další expanzi a rovnováhu.

            Mezi jinými existují dvě konfliktní síly, které touto Vůlí mohou být přiváděny k souladu: První je energie nesoucí lásku ke klidu a pohodě, odpor k působení bolesti, otálení, nechání věcí být, lenošení a neuvědomování si důsledků své činnosti. Opačná energie, kterou tento paprsek vytahuje na světlo je zápalná, nedočkavá síla, stále podněcující k akci. Tyto opačné síly mohou udělat ze života nekonečnou válku a nepokoje, dokud nejsou uvedeny do souladu. U některých lidí tento stav připomíná "jízdu ze zataženou brzdou", zatímco u jiných tyto síly vyvolávají "jízdu od patníku k patníku", jak se u nich neustále střídají oba aspekty.

            Tato Vůle probouzí naši intuici, která nám ukazuje cestu k harmonii a jednotě. Intuice přichází spontánně v myšlenkách a pocitech a ukazuje nám, které akce podniknout, abychom se sjednotili s Božským Plánem našeho života, se všemi částmi našeho Já i s druhými lidmi. Pomocí naslouchání a využívání naší intuice se můžeme dozvědět, jak se zharmonizovat s větším dílem života, jak rozpustit konflikty a zakusit mír a lásku naší duše. Tato Vůle harmonizuje všechny části vaší bytosti a může pomáhat při hledání intuitivních vhledů a pocitů a při jejich správném použití ve vašem životě, aby bylo dosaženo většího souladu a krásy.

            Tato Vůle osvětluje a je spojená s uměleckou tvorbou, hudbou a krásou ve všech formách. Vůle k Harmonii vnímá nesoulad jako šerednost a přeje si, aby se krása projevila prostřednictvím harmonických vztahů všech součástí. Někdy je tato krása vyjádřena formou, barvami a zvuky, jako v umělecké tvorbě a hudbě. Jindy je tato krása vyjádřena prostřednictvím souladu mezi vyšším Já a osobností nebo souladem s druhými lidmi, vytvořením krásných vztahů.

            Jednou z rolí lidstva je uvádění do souladu vyšších říší přírody s nižšími, vytvářením komunikačního kanálu pro božskou energii z vyšších sfér k nižším. Tímto způsobem lidstvo nastolí jednotu, harmonii a krásu v přírodě a zharmonizuje duše lidí s dušemi veškerého života.

            Některé kvality Vůle k Harmonii jsou: síla pronikající do hlubin hmoty, objevování cesty, vyjádření božskosti, vytváření skutečné krásy a harmonie sfér.

 

 

Doporučení co sledovat a co sdílet:

            Pracujte s kvalitou Vůle, abyste zharmonizovali všechny části vaší bytosti a uvedli do souladu vaší osobnost a duši. Objevte oblasti, kde prožíváte konflikty sami v sobě a konfliktní touhy a potřeby. Zažíváte například špatné nálady nebo citovou nestabilitu (charakteristiky osobnosti) a uvědomujete si zároveň potřebu vyrovnanosti (potřeba duše)?

            Když zjišťujete, že vaše osobnost odmítá reagovat na vyšší impulsy, můžete si připomenout, že větší část vždy obsáhne menší. Proto když osobnost pociťuje konflikt mezi svojí touhou a touhou duše a opustí své hranice a odevzdá se duši a následuje jí po její cestě, vyjde z toho vždy posílená a získá tím nové schopnosti a sílu. Tato Vůle vám usnadní rozlišování touhy, která přináleží osobnosti, od impulsů přicházejících od vaší duše. Může to mezi nimi zostřit konflikt, ale díky tomuto konfliktu a uvědomění si problému se dosáhne harmonie a řešení, z čehož vyplývá pokrok.

            Když je váš život plný konfliktů, když cítíte, že vaše vyšší Já s nižším Já mají rozdílné názory a je z toho mnoho problémů, je práce s touto Vůlí pro vás velmi důležitá, aby bylo možné nastolit soulad a nestrannost pro klidný pohled na problémy. I když se z bolesti a trápení dá velmi mnoho naučit, je to velmi únavné a není snadné při tom zakusit světlo duše. Může být výzvou naučit se nemyslet na bolest ve vašem životě, ale zaplete vás to do nižších aspektů podstaty vaší osobnosti, což vytváří nestabilitu, obavy, vzrušení a vytváří další a větší bolest a utrpení. Tento vzor je možné opustit, když si uvědomíte každou tendenci k přehánění, dramatizování toho, co se vám přihodí třeba i jenom ve vašich myšlenkách, nebo vznikající obavy a rozpustíte omezení, která vám každý emocionální postoj staví do cesty.

            Použijte Vůli k Harmonii a uveďte svoji osobnost a duši do souladu a umožněte své emocionální podstatě transformovat se, když bude absorbována a zharmonizována s vaší duší. Poznáte, že vaše osobnost bude díky transformaci vaší duší posílena a získá větší sílu k tvorbě krásných věcí ve vašem životě. Jakmile budou konflikty urovnány, pocítíte vyrovnanost, sebedůvěru, sebeovládání, jasnost, nesobeckost a rovnováhu.

            Tato Vůle vyrovnává čili harmonizuje "výšky a nízkost" a pomáhá v udržení vyrovnanosti. Když pochopíte, že jak výšiny, tak i nízkost mají ve vašem životě své místo a přijmete je tam, kde se zrovna nacházíte ve svém vývojovém cyklu, můžete rozvinout vyrovnané přijímání vzletů i pádů a pochopíte, že jsou součástí větší reality.

            Tato Vůle vám pomůže v nalezení harmonie mezi vámi a ostatními lidmi. Pomůže vám nalézt vše-podtrhující jednotu, která vše propojuje a přesto dovoluje, aby šel každý svojí vlastní cestou. Toto je Vůle, kterou můžete zavolat, abyste našli řešení, kde je každý vítězem. Všechny iluze a omezení oddělenosti se rozpustí, jakmile naleznete vše-podtrhující jednotu - místo, kde existuje dohoda, harmonie a mír dokonce i mezi rozdílnostmi. Vytvořte novou harmonii mezi sebou a každým, kdo ve vašem životě existuje tím, že naleznete, co s nimi máte společného.

            Zaměřte Vůli k Harmonii na vaše cíle, pak prohlašte, že všechny problémy, které je obklopují budou uvolněny a umožněte to. Když se poté vaše cíle začnou měnit, je to v pořádku. Můžete obdržet mnoho intuitivních vhledů o vašich cílech, spontánních nápadů, které vám vaše cíle blíže ukáží. Můžete přijít na to, že vaše pozemské plány a spirituální cíle jsou ve větším vzájemném souladu a vy poznáte, jak se vzájemně podporují.

            Když přijdete na nějaké omezení, jak myslíte nebo v nějaké situaci vašeho života, vtáhněte do sebe tuto kvalitu Vůle a vyšlete ji do této situace, neboť toto je Vůle odstraňující omezení.

            Když jste postaveni před rozhodování zda-li jít dopředu nebo se vrátit, použijte tuto Vůli k nalezení vyšší cesty a uvědomění si, zda-li je vůbec potřeba nějaké rozhodnutí učinit. Můžete se ocitnout v situaci, kdy jste taženi do dvou různých směrů nebo voleb. Tato Vůle a vaše intuice vám mohou pomoci, abyste správně viděli, jestli je potřeba se rozhodnout nebo jestli existuje zlatá střední cesta, která obsahuje obě možnosti.

            Prozkoumejte, jak může tato Vůle rozšířit vaši tvůrčí představivost. Budete schopni si představit mnohem více ve všech oblastech vašeho života, když se spojíte se svojí intuicí a omezení budou rozpuštěna.

            Když si budete pohrávat s touto kvalitou Vůle, můžete si povšimnout většího požitku z barev a zvuků. Říká se, že vesmír je vytvořen z barev a zvuků. Tato Vůle je nosičem hudby sfér a vy ji můžete hlouběji poznat posloucháním krásné, inspirativní hudby. Můžete tuto Vůli lépe poznat i tím, že se budete dívat na krásné věci i tak, že budete vnímat krásu ve všech jejich formách a vyjádřeních, kamkoliv se podíváte.

 

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah